+ Meer informatie

KERKNIEUWS

4 minuten leestijd

Ds. C. SMITS

Ds. Smits, die vorig jaar vertrok naar Clifton, New Jersey, U.S.A., is weer in ons land. Het ligt in de bedoeling, dat hij D.V. maandag 3 augustus aanstaande terugkeert naar zijn eigen gemeente in de Verenigde Staten. Intussen dient hij hier verschillende gemeenten.

Van het begin af tot zijn vertrek maakte Ds. Smits deel uit van de redaktie van ons blad, waarin vele meditaties van zijn hand verschenen. We mochten weer een meditatie van hem ontvangen, waarvoor we hem dankbaar zijn. U kunt deze meditatie in dit nummer vinden.

B.

DE ELBURGSE ZENDINGSDAG.

Met groot genoegen kunnen we terugdenken aan deze schone dag, 1 juli j.1., waarop zeer velen, zelfs uit verre delen van ons land, bijeen zijn geweest in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Vrijheidsstaat, ’s Middags was de kerk overvol. Zoals de zcndingsdag van vorig jaar was ook nu waarneembaar en voelbaar de band der saamhorigheid. Hier bleek weer duidelijk, dat de waarheid samenbindt en dat zij, die de klanken van de zuivere waarheid die naar de godzaligheid is begeren te horen, één van gevoelen zijn ten deze. Helaas blijkt uit de vele klachten, dat die klanken op veel plaatsen niet meer beluisterd worden. En met de zuiver schriftuurlijk-bevindelijke prediking is toch onze kerk gebouwd. Doch ter zake.

Met grote aandacht werd geluisterd naar het ernstige en gedegen openingswoord van Ds. Roos, die vanzelfsprekend de leiding had. Uit Efeze 2 wees hij op de noodzakelijkheid van de levendmaking, zowel voor de heiden als voor ons.

Ds. Heerma verhaalde de geschiedenis van de verlossing te Samaria en wees op de vier melaatse mannen, die na ontwaakt geweten tot elkaar spraken: wij doen niet recht; deze dag is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil.

Na het zingen van Ps. 119 : 7 en 53 sprak Ds. Tanis over „een wondere nacht”, naar aanleiding van Hand. 16: Paulus en Silas in de gevangenis te Filippi, waar zij Godc mochten lofzingen. Wondere, onbegrijpelijke wegen des Heeren, leidend tot de toebrenging van de stokbewaarder.

Ds. Van Doorn sloot de morgenvergadering met een ernstig toepasselijk woord over de noodzakelijkheid van het toepassend werk van de Heilige Geest. Na gebed ging een pauze in van anderhalf uur.

Wanneer gezongen is Psalm 89 :,7 en 8 spreekt Ds. Vlietstra over Nehemia 2 : 12–20. Ondanks grote bezwaren en afval gaat Gods werk door. Ook nu. „God van de hemel, Die zal het ons doen gelukken, en wij. Zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen”. Spreker liet zingen Psalm 22 : 14 en 16.

Ds. De Jong van Driebergen liet ons een blik slaan in de gevangenis van Antiochie, waar Petrus werd bewaard en wonderlijk werd gesterkt, terwijl de gemeente een gedurig gebed tot God opzond. Een gouden draad liep als van de hemel naar de gemeente en van de gemeente naar de cel van Petrus! Zo sta achter de zendingsarbeid een biddend volk en lere ieder persoonlijk bidden uit de nood der ziel tot God.

Na het zingen van Psalm 68 : 5 en 11 sprak Ds. Van Leeuwen over Zacharia 8 : 23: „Alzo zegt de Heere der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen ja, de slip grijpen zullen van een Joodse man, zeggende: wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is”. Hoe is het met de kerken in Nederland gesteld? Kunnen de heidenvolken vandaag ook zeggen: wij hebben gehoord, dat de Heere met ulieden is? Is het niet diep-beschamend, dat in de kerk al ernstiger doordringt het verval, de invloed van de moderne levensbeschouwingen, de ontwrichting van normen en zeden allerwegen toeneemt? Daarbij de ernstige gevolgen van zulk een prediking, waarbij de heilbegerigen verkommeren vanwege het gemis ook van zuiver geestelijke leiding en onderwijs? Is daarom niet verootmoediging en bekering hoogst noodzakelijk? Bewerke Gods Geest dit. Gezongen werd Psalm 72 : 10.

Ds. Roos sprak daarna een hartelijk dankwoord uit voor het gebruik van dit kerkgebouw met haar zalen en tot allen, die hun hulp hebben geboden, alsook tot de sprekers van deze dag.

Ds. Van Leeuwen besloot de onvergetelijke dag met dankgebed en liet staande zingen Psalm 72 : 11.

De Heere was ons goed en nabij. Hem alleen zij alle eer en dank!

Ds. Roos beloofde op veler vragen om weer zulk een dag volgend jaar, dat zulks zeker het voornemen is D.V. Ds. Van Leeuwen haakte hierop nog even in met de suggestie, of het niet mogelijk is, behalve eén maal per jaar, meerdere van zulke bijeenkomsten te houden tot meerder onderling kontakt. Daaraan blijkt echt behoefte te zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.