+ Meer informatie

VRAGENBUS

5 minuten leestijd

Mej. S. te Z. vraagt: In Matth. 11 : II staat, dat de minste in het Koninkrijk der Hemelen meer is dan Johannes de Doper. Wat betekent dit? "

Antwoord: Over deze vraag wordt verschillend geoordeeld. Sommigen redeneren aldus:

„Johannes wordt gesteld boven allen, die hem vooraf gegaan zijn. Van hem wordt gezegd: „Onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, was niemand meerder dan Johannes de Doper". Johannes is de uitnemendste, uitncmender zelfs dan Mozes of een van de andere profeten.

Hij toch predikte de doop der bekering tot vergeving der zonde. Hij had treffender openbaring van de Hemel, dan zij, die voor hem waren, gehad hadden, want hij zag de Hemel geopend en de H. Gee'st nederdalen.

Zijn ambtelijke bediening \fras rijker en voller. Het voortreffelijker zijn dan anderen, zag dus niet op de mens Johannes, maar op de ambtsdrager Johannes.

Maar de hoge lof aan Johannes toegekend had echter een verrassende beperking. „Doch de minste in het koninkrijk der Hemelen, of dat der heerlijkheid is meerder dan hij. Johannes was een groot profeet, maar toch bevond hij zich nog in een toestand van zwakheid en onvolkomenheid en daarom was hij minder dan de verheerlijkte heiligen en de geesteuder volmaakt rechtvaardigen.

In de hemel zijn er trappen of graden van heerlijkheid. Grote vaten en kleine vaten; maar allen zijn vol, vol van de heerlijkheid Gods.

De minste heilige in de hemel is groter en weet meer cn heeft God meer lief en ontvangt meer van Hem, dan de grootste in de wereld. De heiligen op de aarde

zijn heerlijk, maar de heiligen in de hemel - zijn nog heerlijker." \

De Satenvertaling gaat echter een andere richting uit. Als ge die opslaat bij Matth. 11 : 11, dan leest ge bij het woord „minste" mindere; n.1. onder de leraars des Evangelies, overmits deze Christus nog klaarder aanwijzen, als nu alles tot onze zaligheid nodig volkomenlijk volbracht hebbende, en dat niet alleen aan de Joden, maar ook aan de heidenen verkondigen."

Dr. P. A. E. Sillevis Smit schrijft van deze tekst in zijn boek „Johannes de Doper" het volgende en daarin kan ik mij het best vinden: „Méérder, — niet om zijn persoon of gaven, maar veelmeer om zijn zending, zijn , dienst, zijn werk van wegbereiding, waartoe slechts één en niemand meer kon worden verkoren, en die één was Johannes de Doper! 1

De meeste van allen. Ontzaglijke ere! Maar van allen: buiten het Koninkrijk de^ Hemelen. Zijn werk was, '.om allen, die tot hem kwamen, ook de minsten, te leiden tot wat hen allen meerder zou maken, dan hij was. Zijn werk verhief hen allen bpven hemzelven. Aan een iegelijk verrichtte hij een werk van zelfverloochening. Hij stond vóór de poort des Koninkrijks, hij voerde over tot de nieuwe orde der dingen, maar zelf bleef hij in de oude orde staan, hij de priester, de nazireër, de profeet, de deurwachter, om met het oude onder te gaan. • ' _

Ge moet dat „minste" en „meerdere" goed verstaan. De minste in het Koninkrijk der Hemelen zal zeker minder dan Johannes geweest zijn in persoonlijke gaven der genade en des Geestes maar het standpunt van de minste in het Koninkrijk was meer dan het standpunt van Johannes.

Welk prediker des Nieuwen Testaments wil niet met eerbied en ontzag aan de voeten zitten van deze Godsgezant ?

En toch de geringste is meerder, om de schat, die hij draagt in het aarden vat, de schat des Evangelies van de verschenen Christus, van het; Verbond, dat in betere beloften bevestigd is, van het volbrachte offer, van het ontsloten graf, van de verheerlijkte Priester in het Huis Gods daarboven!

En wie gevoelt niet, dat Jezus, de minste in het Koninkrijk der hemelen meerder hetende dan Johannes, daarmee zichzelf immers de Koning des Rijks! — met verheven zelfbewustzijn hemelhoog boven Johannes verheft.

Zijn getuigenis is meer, het is alles!"

T. te A. H. vraagt nadere toelichting op Matth. 1 : 19 waar we lezen: Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.

Antwoord: Als hier gesproken wordt, dat Jozef Maria's man was, klinkt dat ietwat vreemd, omdat Jozef met Maria verloofd 'was.

Vergeet echter niet, dat een verloving onder de Joden, die in de regel 1 jaar duurde, een verregaande verbintenis was. De bruid stond daar in dezelfde rechterlijke betrekking tot haar verloofde, als de vrouw tot de man. De verloofde werd dan ook wel genoemd de man van de bruid en de bruid de vrouw van de verloofde.

Ontbinding van" een verloving was alleen mogelijk door het geven van een scheidbrief.

Dat Jozef rechtvaardig was, betekent hier rechtschapen, deugdzaam, waartoe ook goedheid en zachtzinnigheid behoren.

Toen Jo^ef bemerkte, dat Maria moeder zou worden, is er in zijn binnenste vermoedelijk veel omgegaan. Voor hem stonden twee wegen open:

le. Hij kon de rechter met het geval bekend maken. 2e. Hij kon haar een scheidbrief geven. Handelde hij onder 1, dan gold hier Deut. 22 : 23 en 24, waar de straf der steniging geëist werd.

Nu had in dit geval Maria wel niet gestenigd geworden, omdat de rechter in de Nieuwtestamentische tijd eist, dat de misdaad gezien was, door twee getuigen, die bovendien de overtreder te voren hadden gewaarschuwd. Wel zou Maria, door openlijk voor de rechter gedaagd te zijn, aan de algemene verachting en smaad zijn prijsgegeven.

Om dit laatste te voorkomen, zou Jozef de 2e weg volgen, n.1. haar een scheidbrief geven.

Dat „heimelijk verlaten" betekent dan ook niet, dat hij er Maria niet van in kennis zou stellen, maar hij zou het geval niet ruchtbaar maken.

Voor hij echter daartoe kwam, treedt God tussenbeide en zegt hem: „Jozef, gij zone Davids!" wees niet bevreesd Maria uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest."

Correspondentie voor deze rubriek aan T. Molenaar, Leede 18, Rotterdam Zuid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.