+ Meer informatie

Diakonaal Huisbezoek

5 minuten leestijd

Het maartnummer van Ambtelijk Contact hebt u natuurlijk goed gelezen, maar hebt u de hierin geboden stof ook samen met uw ambtsbroeders besproken? Neen? Dat is jammer, want deze publicatie werd niet geschreven om ze na lezing op te bergen, maar om er studie van te maken!

Dit kan natuurlijk alsnog gebeuren en het zou een goed begin van het ambtswerk voor het komende seizoen zijn om op een aparte studieavond de publicatie „Diakonale Handreiking’’ als onderwerp te nemen en samen met alle broeders te bespreken.

Zulk een studieavond kan ik u zeker aan bevelen. Ten eerste in nadere bezinning op het ambtswerk voor iedere diaken nuttig en nodig en ten tweede wordt door het samen studeren de teamgeest zeer bevorderd hetgeen van niet te onderschatten betekenis is.

Doelmatig is ook, dat elke diakonie een beleidslijn bepaalt welke voor het komende seizoen richtinggevend zal zijn. In „Diakonale Handreiking” vindt u ook hiervoor waardevolle suggesties.

Eén onderwerp dat in de publicatie terloops wordt genoemd, wil ik er nu uitlichten en iets breder met u bespreken. Dit onderwerp is, zoals u ongetwijfeld reeds begrepen zult hebben: Diakonaal huisbezoek.

Uit de praktijk blijkt, dat wanneer we over diakonaal huisbezoek spreken, een braakliggend terrein wordt betreden. In nog slechts weinig gemeenten vindt diakonaal huisbezoek regelmatig plaats. In de gemeenten waar men er wel mee is begonnen blijkt de noodzaak overduidelijk. Noden welke men nooit heeft vermoed komen aan het licht, voorlichting betreffende het diakonale werk blijkt in zeer veel gevallen zeer noodzakelijk en diverse adviezen worden gaarne in dank afgenomen.

Indien een diaken zijn werk naar behoren wil verrichten is het noodzakelijk, dat hij zijn wijk goed kent. Dit kennen houdt niet in op de hoogte zijn met het aantal in de wijk woonachtige leden en hun adressen, doch ook het zeer globaal bekend zijn met de gezinssamenstelling en de levensomstandigheden waarin deze leden verkeren.

Deze kennis kan nagenoeg alleen worden verkregen door persoonlijke bezoeken. Door middel van een persoonlijk bezoek is een diaken ook in de gelegenheid, eerder dan tot dusver, noden te signaleren en hij kan, al naar gelang dit nodig is, voorlichtend en adviserend optreden.

Het diakonaal huisbezoek sorteert het meeste effect wanneer de diaken samen met zijn ambtsbroeders er van te voren over heeft nagedacht wat bij deze bezoeken zal worden besproken en aan welke zaken tenminste aandacht dient te worden geschonken. Alhoewel in de praktijk zal blijken, dat bij verschillende bezoeken niet voorziene zaken aan de orde zullen komen, is het bijzonder nuttig bepaalde richtlijnen samen te stellen welke als basis voor de gesprekken kunnen dienen waardoor hieraan een bepaalde vorm en inhoud kan worden gegeven. Deze richtlijnen zouden er bijvoorbeeld alsvolgt kunnen uitzien:

1. Bezoek te brengen aan alle leden van de gemeente.

2. Vorm toelichtend en informatief.

3. Doel a. aandacht vestigen op de dienst- en hulpverleningsmogelijkheden welke de kerk kan bieden.

b. het ontdekken van noden.

4. Gesprek a. bij gezinnen en alleenstaande jongeren.

Aandacht vestigen op:

1e. dat de kerk door middel van de diaconie en met haar samenwerkende hulpverleningsorganen hulp wil en kan verlenen in de vorm van: aanvullende financiële steun gezinszorg maatschappelijk werk huwelijk- en gezinsmoeilijkheden kinderbescherming bejaardenzorg adviezen inzake steunaanvragen krachtens de Algemene Bijstandswet en de Sociale Wetten.

2e. zinvolle beroepskeuze als daar zijn opleiding voor verpleegster of verpleger, gezinsverzorgster, bejaardenhelpster, maatschappelijk werker of -werkster. Aandacht vragen voor:

1e. het gemeentediaconaat (zie Romeinen 12) waaronder onder meer wordt verstaan de onderlinge hulpverlening (dienstverlening bij ziekte en overlijden, bezoeken bejaarden en eenzamen, het verlenen van kleine diensten aan bejaarden of hulpbehoevende alleenstaanden (o.a. boodschappen, enz.).

2e. de aanmelding als vrijwillige hulpkracht voor het bieden van tijdelijke hulp in geval van nood.

3e. de geldelijke steun welke de diaconie onverminderd van de gemeente nodig blijft houden mede in verband met de stijging van de te verlenen subsidies aan de kerkelijke hulpverleningsorganen. Waarschuwen voor: Het kopen op afbetaling, enz.

b. bij bejaarden. informeren of men

1e. nog kan verstellen, wassen en koken, (zo niet, nagaan hoe hierin wordt voorzien).

2e. geholpen is met periodiek te verstrekken warme maaltijden.

3e. tevreden is met de huidige huisvesting (indien niet, nagaan of er aanvragen lopen voor een bejaardenwoning of opname in een pension- of verpleegtehuis.

4e. wensen heeft inzake het onderhoud van de woning welke de leefbaarheid kunnen veraangenamen.

5e. geregeld ter kerke kan gaan, (zo niet, nagaan of behoefte bestaat aan het ontvangen van de bandrecorder).

6e. nog voldoende contacten heeft.

7e. een goede verhouding heeft met de kinderen (indien deze te wensen over laat vragen of men wenst, dat er iets aan gedaan wordt).

8e. nog met vakantie gaat (indien niet, behoefte op dit punt onderzoeken).

9e. financiële problemen heeft.

10e. alle uitkeringen ontvangt waarop men recht heeft.

11e. nog bepaalde wensen heeft.

5. Grondregel. Steeds voor ogen houden, dat de hulpzoekende of hulpbehoevende het beste wordt geholpen door zelfwerkzaamheid, dat wil zeggen: de aan de hand gedane oplossingen zoveel als mogelijk is zelf ten uitvoer laten brengen.

Het is mijns inziens niet noodzakelijk, zelfs niet gewenst, dat elk bezoek in de werkvergadering breedvoerig wordt verslagen. Volstaan kan worden met mede te delen, dat gezin zus en broeder zo is bezocht en dat, om maar iets te noemen, voorlichting is gegeven of dat er geen bijzonderheden zijn en dat het bezoek op prijs is gesteld of dat herhaling van het bezoek binnenkort van belang kan zijn omdat er een bepaalde nood is gebleken enz.

Voor een geconstateerde nood dient vanzelfsprekend passende hulp gezocht te worden hetgeen uiteraard bredere bespreking zal vereisen.

Het diakonale huisbezoek zal er wel bij varen als een diaken zich bewust is, dat hij met de aanvaarding van zijn ambt verantwoordlijkheid op zich heeft genomen en dat hem van Godswege de in zijn wijk wonende leden zijn toevertrouwd.

Hij mag daarbij ook weten en ook ervaren dat de Meester hem kracht wil schenken om het soms moeilijke maar toch ook mooie werk goed te verrichten.

Laten we niet vergeten, dat de Here ook om deze kracht gebeden wil zijn.

Laten wij ons dan samen zó toerusten en weer gesterkt de wijk ingaan!

Gr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.