+ Meer informatie

I. Berichten van kerkelijke colleges

3 minuten leestijd

No 719. 's-Gravenhage, 14 Augustus 1918

26 September

Eerwaarde Broeders,

De Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk neemt de vrijheid het volgende onder Uwe aandacht te brengen:

Het zal door niemand kunnen worden tegengesproken, dat de pensioenregeling der predikanten in de Nederlandsche Hervormde geheel onvoldoende is en dringend verbetering eischt. Hoevele predikanten gaan bij het klimmen der jaren met groote zorg de toekomst tegen? Hoevelen worden gedwongen in dienst te blijven, terwijl zij zoo gaarne hun werk aan jeugdiger krachten zouden willen overlaten, terwijl zij gevoelen, hoezeer dit aanblijven voor hunne Gemeenten tot schade strekt.

Gelukkig gaan voor het onhoudbare van deze toestanden al meer de oogen open. Niet alleen, dat telkens bij de Synode wordt aangedrongen om maatregelen ter verbetering te willen beramen, maar ook wordt met blijdschap opgemerkt, dat van meer dan één zijde pogingen worden aangewend om aan dezen misstand een einde te maken. Zoo denken wij aan de Vereeniging tot verbetering van pensioenen der Nederlandsche Hervormde predikanten.

Op eene vergadering van afgevaardigden van verscheidene Kerkvoogdijen werd door den voorzitter der voorloopige commissie uitgesproken, dat op de kerkvoogden de dure verplichting rust om mede te werken en niets onbeproefd te laten, om te komen tot oprichting van het Pensioenfonds voor predikanten.

De Algemeene Synode spreekt den wensch uit, dat deze zaak een punt van ernstige overweging in Uwe vergaderingen moge uitmaken en dat gij in overleg moogt treden met de kerkvoogden Uwer Gemeenten om, in samenwerking met hen, te doen Wat Uwe hand vindt om te doen.

God gebiede over Uwe pogingen Zijnen zegen!

De Algemeene Synode der
Nederlandsche Hervormde Kerk
,

G. J. WEYLAND, President.

L. W. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, Secretaris.

Aan
de Kerkeraden van de Gemeenten der
Nederlandsche Hervormde Kerk.

De Quaestor der Classis Haarlem (J. A. van Leeuwen te Bloemendaal), deelt mede, dat hij op het postkantoor Bloemen-daal een postrekening heeft geopend, onder n° 11690, en verzoekt, dat men hem alle bijdragen, collecten enz. voortaan zende per postcheque — en girodienst. Op deze wijze kan men op ieder postkantoor, elk gewenscht bedrag aan hem overmaken, tegen betaling van 5½ cent- Men bezit dan tevens bewijs van betaling, waardoor het zenden van ontvangbewijs overbodig wordt.

— Vergadering van het Classicaal Bestuur van Wijk op Woensdag 9 October, voorm. half elf uur in de kerkekamer te Wijk bij Duurstede.

— De scriba van het Classicaal Bestuur van Wijk verzond in de afgeloopen week de attesten kinder-school- en theol. academie-geld aan belanghebbenden; hij verzoekt de attesten goed ingevuld portvrij nà 1 October terug. Mocht iemand ze niet ontvangen hebben, hij geve daarvan aanstonds kennis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.