+ Meer informatie

Huisgemeenten gebaseerd op vrijheid der kinderen Gods

Ds. Hegger vraagt erkenning aan synode

5 minuten leestijd

VELP — De Gereformeerde predikant ds. H. J. Hegger, secretaris van de vereniging van verontruste Gereformeerden „Schrift en getuigenis" en als zodanig medewerker van het blad „Waarheid en eenheid" heeft naast de nu al geruime tijd bestaande „noodgemeenten' het idee gelanceerd „huisgemeenten" te vormen. Een concept-verzoekschrift aan de generale synode stond afgedrukt in „Waarheid en eenheid" van 29 juli. In die huisgemeenten zou ook het HeiligAvondmaal bediend moeten worden.

'De 'noodgemeenten" horen alleen in die plaatsen, aldus ds. Hegger in een toelichting op het gepubliceerde verzoekschrift, waar de leiding van de
plaatselijke gemeente openlijk „een ander Evangelie verkondigt." „Huisgemeenten" - zo vraagt ds. Hegger de generale synode uit te spreken - kunnen ontstaan vanuit het „Bijbelse recht, gebaseerd op de vrijheid der
kinderen Gods, om binnen de éne plaatselijke gemeente de gemeenschap
met elkaar te beleven in gemeenten van kleinere omvang."

Kenmerken

Praktisch zou een „huisgemeente" zich kenmerken door „het samen luisteren naar Gods Woord", door „het samen vieren van de tekenen en zegelen van brood en wijn ter gedachtenis van de dood en de opstanding van Christus" en door „de beleving van de gaven en werkingen van de Heilige Geest" naar 1 Cor. 12:14 en Rom. 12:3-8. Een gedachtenwisseling over het ambt, aldus Hegger, lijkt in het gehele verband wel onvermijdelijk.

Ds. Hegger neemt in zijn toelichting een Bijbelkring in zijn woonplaats Velp tot voorbeeld. Verschillende leden daarvan hebben hem hun verlangen kenbaar gemaakt samen het Heilig Avondmaal te vieren. ,,Ze zeggen", schrijft ds. Hegger, ,,wij hebben elkaar steeds meer als gelovigen, als kinderen Gods, leren kennen, doordat wij ook steeds meer lieten openmaken door het Woord en dè Geest, daardoor ervoeren wij ook steeds meer de vertroostende aanwezigheid van Christus onder  ons. Waarom mogen we dan ook niet die eenheid met elkaar vieren in de heilige Verbondszegelen?" Ds. Hegger verklaart het met deze uitspraak eens te zijn en meent dat Woord en sacrament ook op een dergelijke Bijbelkring of „huisgemeente" niet gescheiden mogen worden.

De Velper predikant is voorts van mening dat zo'n huisgemeente niet van boven af georganiseerd moet worden op louter territoriale gronden. „Kunnen we ons alleen  dán veilig voelen, wanneer we door onze organisatiemaattregelen allerlei zekeringen en veiligheidskleppen hebben   aangebracht? Wat blijft er dan nog in de praktijk over van onze reformatorische belijdenis dat Christus de Zijnen leidt door Woordt en Geest?' aldus ds. Hegger.

De 'huisgemeenten' moeten gezien en erkend worden, aldus de predikant, 'als een gelegenheid om meer intens de gemeenschap der heiligen te beoefenen, om méér het ambt der gelovigen te beleven en om méér gestalte te geven aan allerlei uitingsmogelijkheden van de afzonderlijke gemeenteleden zoals we die in de Bijbel vinden.' (1 Cor. 14:26)
In het concept-verzoekschrift aan de generale synode vraagt ds. Hegger deze verder te besluiten tot overeenkomstige wijziging van de kerkorde. Hij geeft als suggesties voor bepalingen onder andere het volgende. ,,De leiding van „huisgemeenten" moet berusten bij de oudsten die moeten „toezien op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners heeft éangesteld om de gemeente Gods te weiden." (..) „Daarbij moet echter in acht genomen worden dat elk gelovig gemeentelid de zalving van Christus deelachtig is, „zodat gij niet van node hebt dat iemand u lere." Zowel de huisgemeente ais de ene plaatselijke gemeente moet streven naar de grootst mogelijke harmonie tussen deze beide bijbelse gegevens."

Ambt

Ds. Hegger zou verder een bepaling als de volgende in de kerkorde opgenomen willen zien: „In de uitdrukking van het bevestigingsformulier voor predikanten en ouderlingen: „dat gij wettig van Gods gemeente, en mitsdien van God zelf, tot deze heilige dienst geroepen zijt" moet het woord „mitsdien" niet worden opgevat als een juridische conclusie die voor God geldig is, maar als een uitdrukking van de gave van de onderscheiding der geesten, waarmee de gemeente als geheel begiftigd is en waardoor zij in staat is, althans indien zij leeft in de gelevige afhankelijkheid van Woord en Geest, oqi te onderscheiden wie „door de Heilige Geest als opzieners over de kudde zijn aangesteld."
 
Deze door ds. Hegger geadviseerde bepalingen voor de kerkorde, lijken duidelijk bouwstenen voor de gedachtewisseling over het ambt die zoals reeds vermeld naar zijn mening onvermijdelijk is.

Eenheid

Ds. Hegger noemt in zijn toelichting het voorbeeld van de Bijbelkring te Velp als een „huisgemeente". Bij ons in Velp, aldus de predikant, komen broeders en zusters van allerlei kerken en kringen samen met ons luisteren naar Gods Woord. Voortdurend treft de verrijking, ontvangen door naar elkaar te luisteren met onze geheel verschillende geestelijke en kerkelijke achtergronden. De leden van de Gereformeerde Gemeenten, aldus nog steeds ds. Hegger, leggen sterk de nadruk op de heiligheid Gods en op onze zondigheid. De anderen leggen meer de nadruk op de belofte in Jezus Christus en op de geloofszekerheid die we daarin mogen hebben. Zij die aangeraakt
zijn door de pinksterbeweging, wijzen op de persoon van de Heilige
Geest, die in de gemeente woont als in een tempel en Die Zijn gaven uitdeelt
aan wie Hij wil. Zo vormt, aldus ds. Hegger, onze Bijbelkring een prachtige eenheid in de verscheidenheid. Zo vullen wij elkaar aan, Niemand kan immers in alle volheid de Christus der Schriften in zich opnemen. Tot die wasdom in het geloof kunnen we alleen maar komen, zo zegt de Velper predikant, samen
met alle heiligen.
Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.