+ Meer informatie

Vakbeweging heeft veel wensen voor

f ^Economie gunstiger dan voorspeld ^^

4 minuten leestijd

De vakbonden zijn gisteren met een aantal wensen voor de dag gekomen die zij in 1975 gereaKseerd wensen te zien. Men acht een redeKjke verhoging van de koopkracht gewenst, vooral om de onderbesteding te bestrijden. Hoe groot de loonsverhoging zal moeten zijn, wil I de vakbeweging pas laten weten als meer bekend is over

NVV-VOORZITTER WIM KOK wensen liggen op tafel...

De wensen zijn vervat in de nota „Arbeidsvoorwaardenbeleid 1975" die nu bij de plaatselijke afdelingen in discussie zal komen.

De drie vakcentrales Iiebben wep enig vertrouwen in voortzetting van het dit jaar gevoerde gecoördineerde arbeidsvoorwaardenbeleid - zij het met wat meer speelruimte en zonder machtigingswet -, omdat de resultaten van het door de vakbeweging uitgestippelde beleid in het algemeen niet teleurstellend zijn geweest. vakcentrales stellen in hun discussienota, dat de economische positie van ons land veel gunstiger is dan werd voorspeld, maar da/t die economie toch ih verschillende opzichten een uiteenlopend beeld vertoont. Er zijn bedrijfstakken en ondernemingen met buitensporig hoge winststijgingen, terwijl andere bedrijfetakken en ondernemingen te kampen hebben met dalende winstmarges.

WERKLOOSHEID

Met een nadere „invulling" van de arbeidsvoorwaardennota wil de vakbeweging wachten tot wat meer Inzicht is verkregen' in bijv. de economische ontwikkeling dit jaar, de vooruitzichten voor 1975 de voornemens van de regering en de wijze waarop de regering de overheidsuitgaven meent te moeten gaan financieren.

De werkloosheid is volgens de vakbeweging niet meh globale maatregelen te bestrijden. De overiheiid zal een actief investeringsbeeüd moeten voeren. Daarbij denkt de vakbeweging aan tijdelijke ondersteuning van ondernemingen, directe overheidsdeelnemingen In ondememinigen en zelfs -stichting van overheidsbedrijven. Tevens moet er volgens de vakDe bondsbesturen van de drie (ADVERTENTIE)

Het was zijn taak de gelovigen in de Sowjet-lliiie te vervoigen en hij deed liet
Zojuist verschenen:

De drie vakcentrales wijzen in hun discussienota de werkgeverstheorie van de hand, als zou er een rechtstreeks en eenvoudig verband bestaan tussen rendementen, investeringen en werkgelegenheid. De vakbeweging kan een aantal overwegingen daarvoor aanvoeren, maar volstaat met de constatering dat een hoog rendement niet automatisch tot investeringen leidt. Evenmin is het niet vanzelfsprekend dat investeringen de werkgelegenheid vergroten.

De voorlopige (reeds bekend geworden) beleidsvoornemens van de regering (geen verhoging btw, doorgaan van inflatiecorrectie en een forse vergroting van de overheidsbijdragen aan de sbciale verzekeringen), zijn in beginsel voor NW, NKV en CNV. aanvaardbaar.

Met het oog op de onderbesteding is evenwel een redelijke verhoging van de koopkracht gewenst. Met klem «tellen NW, NKV en CNV daarom:

Dat er geen aanleiding is te komen tot algemene belastingfacüiteiten voor ondernemingen

Dat de extra-aardgasopbrengst ten dele moet worden gebruikt voor de bestrijding van de structurele werkloosheid.

De vakcentrales vinden, dat er op basis van de definitieve formulering van het arbeidsvoorwaardenbeleid afspraken moeten komen tussen overheid en niet aan cao gebonden groepen van inkomenstrekkers (met name de vrije beroepsbeoefenaren) over de inkomensstijging voor deze groepen. Dat moet in het openbaar gebeuren.

Andere verlangens van de vakcentrales: \ Een stringent prijsbeleid ter bestrijding van de inflatie, waarbij de winstpositie per drijfstak of onderneming in de bes<*iouwing moet worden betrokken.

Onderzoek naar nieuwe lange termijn-afspraken. Nu de meerjarige afspraak voor de arbeidstijdverkorting afloopt, is het wenselijk de mogelijkheid van nieuwe termijn-afspraken te onderzoeken (verkorting werkweek of verlenging van vakanties of verlaging persioengerechtigde leeftijd?).

Elke werkgever zal elk jaar een sociaal jaarverslag moeten uitbrengen De werkingssfeer van de cao uitbreiden tot alle soorten werknemers, inclusief de part-timers.

Een begin maken met het educatief verlof voor groepen werknemers met een geringe vooropleiding. Openbaarheid van de hoogte en structuur van lonen, salarissen en overige inkomstenbestanddelen (honorering commissarissen en adviseurs).

Voor de werknemers van 17 jaar en partieel-leerplichtigen moeten meer scholingsmogelijkheden en andere aandacht mogelijk zijn,

Ektra aandacht in het kader van het cao-overleg voor geheel giefleeltelijk arbeidsongeschikten Bij het verkeersongeval op de Westerweg in Heerhugowaard zijn vannacht twee vrouwen om het leven gekomen, toen een uit de tegenovergestelde richting komende wagen door te hoge snelheid uit de bocht vloog en de auto waarin de twee dames zaten, frontaal ramde. Op de foto boven: het wrak oan de Fiat, onder het in tweeën gespleten restant van de Opel, waarvan de twee inzittenden zwaar letsel opliepen.

De 37-jarige Westduitse matroos A. Baarss uit Ludwigshafen i's donderdagavond in de derde petroleumhaven in Rotterdam verdronken. De matroos is door nog onbekende oorzaak van zijn binnenschip „Elizabeth Jaegers" gevallen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.