+ Meer informatie

Kerkregering XII

4 minuten leestijd

Tot mijn grote spijt is er een vrij langdurige onderbreking geweest in de regel-matige verzorging van bovengenoemde rubriek. Dit vond zijn oorzaak in allerlei omstandigheden. Thans echter hoop ik in staat te zijn geregeld bijdragen voor de rubriek Kerkregering in te zenden. Er is stof te over!

Reeds enige tijd liggen enkele vragen op beantwoording te wachten. Wij beginnen nu met de vraag:

Dubbel-tal of dubbel getal?

Een scriba van een der kerken werd door zijn predikant op de vingers getikt vanwege het feit, dat hij in de notulen van de kerkeraad en in de mededeling in de kerkbode betreffende de verkiezing van ambtsdragers het woord dubbel-tal had gebruikt. Dit was volgens de predikant verkeerd; het moest dubbel getal zijn. De scriba was van mening dat dit spijkers zoeken op laag water was, want volgens hem was er helemaal geen verschil tussen dubbel-tal en dubbel getal.

Wie had er nu gelijk?

Wel, in dit geval de dominee. Hij gaf blijk de bepaling van de Kerkorde inzake de verkiezing van ambtsdragers goed te kennen. Hetgeen trouwens ook niet anders verwacht mocht worden! Wij willen trachten voor iedereen duidelijk het onderscheid aan te geven tussen dubbel-tal en dubbel getal.

Dubbel-tal betekent eigenlijk tweetal. Van Dale’s Groot Woordenboek der Ne-derlandse Taal, 8e dr., zegt hij dubbeltal: tweetal, t.w. van voor een ambt of functie voorgedragen personen.

Zou dus een kerkeraad dubbel-tallen stellen, dan zou dit betekenen, dat aan de gemeente tweetallen werden aangeboden. Bijvoorbeeld: er moeten 2 ouderlingen (of diakenen) worden gekozen. Stelt de kerkeraad dubbel-tallen dan staan er twee tweetallen naast elkander d.w.z., dan staan voor vacature 1 de broeders A en B op tweetal en voor vacature 2 staan de broeders C en D op tweetal. Voor vacature 1 kan de gemeente dus slechts kiezen tussen A en B. Voor vacature 2 kan de gemeente kiezen tussen C en D. Uiteindelijk kunnen dus slechts A en C gekozen worden, of B en D, of A en D, of B en C. Maar nooit kunnen geko-zen worden A èn B, of C èn D.

De Kerkorde spreekt echter niet van dubbel-tallen doch van dubbele getallen, waardoor de keus van de gemeente vergroot wordt, ’t Is waar, in de huidige redactie van de Kerkorde komt het woord dubbel getal niet voor, noch ook het woord dubbel-tal. Er wordt gesproken van: een aantal, dubbel zo groot als het te verkiezen aantal. Art. 22 KO Maar vanaf 1574 werd in de Kerkorde gesproken van dubbel-getal, Acta 1574 art. 28. In de Kerkorde van Dordrecht, 1618-1619, wordt in art. 22 gezegd: een dubbel getal, om het halve deel door de ge-meente te laten verkiezen. Hierdoor is de keuze van de gemeente zo groot mogelijk gemaakt.

Neem het bovenstaande voorbeeld nog even voor de aandacht. Als er twee vacaturen te vervullen zijn, dan moeten er 4 candidaten aan de gemeente wor-den voorgedragen. Zij moet daarvan dan 2 kiezen. En dan kan ze niet alleen A en C kiezen, of B en D, of A en D, of B en C, zoals bij tweedubbel-tallen, maar zij óók kiezen A én B, of ook C én D. De keuze is dus ruimer dan bij dubbel-tallen. kon óók kiezen A èn B, of ook C èn D. De keuze is dus ruimer dan bij dubbel-tallen. Daarom spreke en schrijve men nimmer dubbel-tallen, maar dubbele ge-tallen. Zo hebben onze vaderen het bedoeld en bepaald. We kunnen hier de vrij uitvoerige geschiedenis van de verkiezmgsregelen in de kerken der Reformatie aiet behandelen, maar de regeling zoals ze bij ons vanaf 1574 geldt, is waar-schijnlijk ontleend aan de Franse vluchtelingenkerk in Londen, die ze op haar beurt weer ontleende aan de kerk van Straatsburg, waarbij Calvijn enkele jaren predikant is geweest. John Knox, de hervormer van Schotland, voerde eenzelfde regeling in Schotland in, terwijl zij voorts in ons land reeds vóór 1574 werd gevonden bij de Kruiskerken in de Zuidelijke Nederlanden, zoals blijkt uit de acta van een der in het diepste geheim gehouden synoden, op 26 april 1563.

In een volgend artikel hopen we een andere vraag ten aanzien van de kerk-regering te beantwoorden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.