+ Meer informatie

RECENSIES

5 minuten leestijd

Steven Middelkoop, Als een kind. Kinderwerk in de praktijk. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 135 blz., € 9,95.

Dit boekje is een handzame gids voor kinderwerkers. Het belicht alle aspecten van het werken met kinderen van de gemeente. De vele voorbeelden, tips en persoonlijke vragen maken dit boekje extra toegankelijk. Leerzaam, zowel voor startende als voor ervaren kinderwerkers.

Reinier Sonneveld, Het Licht. Wat vier je met kerst?, Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2013, 48 blz., € 3,50.

In de boekjes van de reeks ‘De Kern’ stelt de schrijver de grote onderwerpen van het christelijk geloof aan de orde. Hij doet dit op een manier die niet-christenen kunnen begrijpen, spreekt hen aan in hun eigen leefwereld. Ook christenen voelen zich aangesproken. Ze herkennen wat ze al wisten en zijn toch weer verwonderd over het nieuwe. Ook te verkrijgen Het Licht. Wat vier je met Pasen?, 48 blz., € 3,50.

Lance Lambert, Een HUIS van GEBED, Uitgeverij Barnabas, Heerenveen 2013, 270 blz., € 17,50.

Dit boek bespreekt het belang van samen bidden, zoals dit in evangelische kringen beoefend wordt. Het groepsgebed is belangrijker dan het individuele gebed. Bij het groepsgebed moet eerst worden vastgesteld wat Gods wil is in een concrete situatie. Verder mogen de deelnemers geen belemmering vormen bij dit gebed, bijvoorbeeld wanneer er nog onbeleden zonden zijn. De Heilige Geest geeft tijdens de bidstond rechtstreeks boodschappen door aan de deelnemers. Hierbij is het noodzakelijk dat de deelnemers parate kennis hebben van Bijbelteksten.

Er worden voorbeelden gegeven van gebedsverhoring op medisch, technisch, financieel en politiek gebied (geen atoombom op Tel Aviv in 1967 dankzij gebedsgroepen).

Het is een interessant boek om een beeld te krijgen van de praktijk van het groepsgebed in evangelische kringen.

Indrukwekkend zijn de hoofdstukken die gaan over de opdracht dat wij voorbidders moeten zijn, zoals Abraham bij Sodom en Mozes bij de geschiedenis rond het gouden kalf.

Moeite heb ik met de passages waarin wordt gesteld dat God afhankelijk is van ons bidden om zijn plan uit te voeren. God verhoort immers op en niet om ons gebed.

Er wordt veel over strijd en wapenrusting gesproken. Deze strijd heeft betrekking op de “ismen” in onze tijd, maar er wordt niets vermeld over persoonlijke geloofsstrijd. Er is geen aandacht voor Gods bewarende hand bij de volharding der heiligen (D.L. hoofdstuk 5). Verder wordt Gods eigen initiatief tot ingrijpen (Eze. 34 en Hos. 11) niet genoemd.

Wilhelmus á Brakel, Aan Christus’ tafel. Overdenkingen voor de tijd rond het Heilig Avondmaal, Uitgl. Brevier, Kampen 2013, 96 blz., € 12,50.

Zoals vaker gebeurd is, wordt via dit kleine boekje een deel van Brakels ‘Redelijke Godsdienst’ voor het hedendaagse lezerspubliek toegankelijk gemaakt. In een eigentijdse her-taling wordt het hoofdstuk over de voorbereiding, het gebruik en de nabetrachting van het Avondmaal hier aangeboden. De stof is zo verdeeld dat men in de weken voor én in de dagen na een Avondmaalszondag kan gebruiken. Van harte aanbevolen.

Oswald Chambers, Vertrouwd met Hem. Bidden brengt je dichter bij God, Uitg. Voorhoeve, Utrecht 2013, 152 blz., € 14,95.

De schrijver, die bijna honderd jaar geleden overleed, was een baptistische opwekkingsprediker uit Schotland. Zijn Bijbels dagboek ‘My Utmost for His Highest’ (Nederlands: ‘Geheel voor Hem’) is in wel veertig talen verschenen en wordt nog altijd gelezen. Vertrouwd met Hem is een eenvoudig en aansprekend boekje over het gebedsleven, waarin steeds benadrukt wordt hoe onmisbaar en zegenrijk de ‘ademhaling van het geestelijke leven’ voor iedere christen is.

Jos Douma, Geloven met Petrus. Bijbelstudies over geloof en twijfel (Kringserie), Uitg. Ark Media, Amsterdam 2013, 64 blz., € 6,95.

Eén van de Bijbelse figuren die ons altijd weer intrigeren, is de discipel Simon Petrus. Met name de ups en downs in zijn volgen van Jezus maken zijn geestelijk leven voor velen niet alleen herkenbaar, maar ook leerzaam. De vrijgemaakte pastor en theologisch docent Jos Douma schreef er een bundel Bijbelstudies over. Het is een weliswaar beknopt, maar daarmee ook vlot geschreven boekje geworden, met de nodige verwerkingsvragen voor persoonlijk en gezamenlijk gebruik.

Ds. E. Gouda, Tot Zijn gedachtenis. Avondmaalsdagboek, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 64 blz., € 4,95 (E-book € 3,90).

Ds. Gouda, hervormd predikant te Nieuw-Lekkerland, schreef dit kleine, maar wel doorwrochte dagboek voor de voorbereidingsweek. In de stukjes voor de diverse dagen van de week wordt geput uit de Schrift, de geschriften van de Oude Kerk en de reformatorische belijdenisgeschriften. Het boekje eindigt met de beantwoording van een dertigtal voornamelijk pastorale vragen, waarbij onder meer ingegaan wordt op avondmaalsschroom en avondmaalsmijding. Vanwege het gewicht van deze laatste onderwerpen was het wellicht goed geweest als de schrijver daar breder op zou zijn ingegaan. Wat niet wegneemt dat er veel goeds uit het geschrevene te halen is.

Matthew Henry, Voor ons geslacht. 49 overdenkingen voor de lijdensweken, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 104 blz., € 9,95.

Een handzame paperback, samengesteld door mevr. J. Kranendonk-Gijssen, met meditatieve gedachten van de bekende Bijbelverklaarder. De stichtelijke woorden van Henry kunnen helpen om het lijden van de Heere Jezus dieper te verstaan. Oud goud!

Matthew Mead, Een naam in de hemel. De ware grond van vreugde, Uitg. Den Hertog, Houten 2013, 72 blz., € 11,50.

Dit boek bevat een preek van de puriteins prediker Matthew Meade (1630-1699), die in ons land vooral bekend geworden is door zijn geschrift ‘de bijna-christen ontdekt’. Ditmaal behandelt Meade de tekst uit het Lukasevangelie over het belang van het opgeschreven zijn (en dus bekend zijn) in de hemel (Luk. 10:20). Zoals alle geschriften van Meade is ook dit boekje ernstig en onderzoekend, maar ook onderwijzend en vertroostend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.