+ Meer informatie

De „onmiddelijke" onderhouding

De werken Gods (14.)

4 minuten leestijd

Hebben we in het vorige artikel stil gestaan bij de middellijke werking van Gods Voorzienigheid, er is ook een onmiddellijke werking waar te nemen.

Onmiddellijk, voorzover wij weten, onderhoudt Hij de zon, maan en sterren, de aardbol, cle engelen, cle zielen deimensen. Maar die onmiddellijke werking der Voorzienigheid komt vooral uit in de wonderen Gods. Alleen Goddelijke kracht kan wonderen werken. Looft de Heere, die alleen wonderen doet, zq zegt de dichter in Ps. 136. De Heere werkt die wonderen, soms door iets nieuws te scheppen, soms door onbekende natuurkrachten voor ons oog in werking te stellen.

De wonderen zijn in ieder geval een onmiddellijk ingrijpen Gods in de gang van het dagelijks leven. Ook al zijn er cle krachten cler natuur mede gemoeid, dan komen ze toch alleen tot stand door het bevelwoord en cle uitschietende en intastende kracht Gods.

Geen mens kan wonderen doen, zomin als scheppen. Het eigenlijke wonder is naar zijn wezen een nieuwe schepping. Maar daarbij zijn de wonderen tegelijk tekenen van het ingrijpen ener hogere Macht; tekenen van cle bijzondere tegenwoordigheid des levenden Gods. Ze hebben bovendien een heilig doel in genade of in oordeel. In genade, tot on-

derhouding en bewaring van Zijn volk. In oordeel, tot straf van de vijanden Gods; clus steeds tot instandhouding en bevordering van het Koninkrijk Gods.

De wonderen staan in nauw verband met het Woord Gods. Ware wonderen geschieden alleen binnen het gebied der Waarheid en tot bevestiging ervan. Bij leugenleer zijn ook cle wonderen leugen. Wel kunnen er soms zonderlinge dingen geschieden door cle leugenprofeten; maar omdat ze slechts dienen tot bestrijding van het rijk Gods, kunnen ze nooit echte wonderen zijn, doch slechts uitbroedsels van de hel.

Heeft niet de Heiland het gezegd, tot Zijn jongeren: „Er zullen valse profeten en valse Christussen opstaan, en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, alzo clat zij, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zouden verleiden." Ze geschieden onder cle toelating Gods, maar hebben niets met de onderhouding cler wereld te maken. Er is niets onmiddelijks, dat buiten het voorzienig bestel Gods omgaat, of het in de weg zou kunnen staan. Integendeel, die zogenaamde wonderen cler hel zullen Gods grootheid nog groter maken, als Hij ze in hun nietswaardigheid aan cle kaak stelt. Zo is het ook met cle gewaande wonderen der Roomse kerk, clie dienen moeten om leringen en instellingen te steunen, clie strijden tegen Gods Woord,

zoals bijv. om de Mariaverering meer ingang te doen vinden.

Het ware wonder is dan ook een onmiddellijke werking Gods, evenals bij de schepping. De Schrift zelf noemt een wonder „iets nieuws scheppen". Jer. 31 : 22. Num. 16 : 30.

En kan al het volk des Heeren niet mede getuigen van de wonderen Gods? Geschieden er in hun leven niet telkens wonderen, die door het natuurlijk verstand onmogelijk te verklaren zijn, maar rechtstreeks toegeschreven moeten worden aan de onmiddellijke werking van Gods Voorzienigheid? En zijn die onmiddellijke werkingen Gods niet zowel op geestelijk als op stoffelijk gebied waar te nemen?

Neen, we moeten er tegen waken, dat we niet als het ware, die onmiddellijke daden van God afdwingen. Een onmiddellijke onderhouding Gods is niets hogers en niets waardigers dan de middellijke onderhouding. Wij moeten niet staan naar het buitengewone. Mensen, die al maar buitengewone dingen van de Heere vragen en verwachten, och, die hebben in de regel te weinig oog voor het buitengewone, dat in het gewone te zien is. Als God U elke dag het benodigde brood en voedsel en deksel schenkt, door middel van lonende arbeid, dan is dat toch eigenlijk ook al buitengewoon, omdat gij niets verdiend hebt bij God. En wie het buitengewone in de gewone dingen mag opmerken, ach, die vraagt niet om wonderlijke gebeurtenissen, want voor zulke mensen is elke gewone gebeurtenis al een wonder van Gods genade. En voor degenen, die in de dingen van het gewone, dagelijkse leven de onderhoudende voorzienigheid Gods mogen opmerken, is dan ook wel eens weggelegd iets te genieten en te aanschouwen van de meer wonderlijke leidingen der Goddelijke Voorzienigheid; voor hen geldt niet zelden het woord, gesproken door de Mond der Waarheid tot Nathanaël: „Gij zult grotere dingen zien dan deze!"

catechisatie en ook op de J.V. niet leeg zijn.

Deze maand neemt het verenigingswerk weer een aanvang-

Jongeren, laten wij afspreken om trouw op te komen in dit seizoen.

En zo er geen J.V. in uw gemeente is, doe dan uw best om er één op te richten.

Ora et labora. Bid en werk.

Ja, ook bidden of de Heere ons door Zijn geest en waarheid wil leiden, ook in het verenigingsleven. Dan zullen wij in de komende winter een gezegende tijd hebben.

„Leer mij o God van zaligheden, Mijn leven in Uw dienst besteden." (Psalm 143)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.