+ Meer informatie

oekbesprekingen

3 minuten leestijd

over deszelfs inhoud uit. In totaal 754 bladzijden geven een gerubriceerd overzicht van wat zich bevindt in het algemeen rijksarchief zoals de archieven van de generaliteit, de stadhouders, de kolonieën, hoge colleges • van Staat, van de onderscheiden departementen, maatschappijen en comités en de tien provinciale rijksarchieven waar veel gegevens van families en particuliere personen liggen opgeslagen.

„De rijksarchieven in Nederland" zijn een onmisbare eerste gids voor elke regelmatige raadpleger van het verleden om te weten te komen waar zich mogelijk gegevens bevinden.

Daarnaast is een beknopt overzicht gegeven van het reilen en zeilen der archieven: hoe soms door slecht beheer of onkunde gehele kostbare archieven als oud-papier naar de papiermolens zijn getransporteerd, ook hoe dank zij ijverig speurwerk kostbare charters e.d. weer konden worden opgespoord. Deze uitgave is verrijkt met drie kleurenreprodukties van landkaarten: een van Nederland, een van Canton en een van Limburg. „De rijksarchieven in Nederland", 2 dln van in totaal 754 blz., onder eindredactie van dr. L. P. L. Pirenne, uitgave Staatsuitgeverij Den Haag. nootschap is kort geleden een complete Bijbel op krantepapier voor een wèggeef^-prijs op de markt gebracht. Het is een vier cm dikke pocket geworden voor de prijs van een tientje In een tamelijk duidelijke drukletter die prettig leesbaar is.

De omslag stelt een woest landschap voor met een vogel die boven een dn gepeins verzonken mam fladdert. „Vanzelfsprekend" is deze Bijbel van het NBG naar de Nieuwe VertaIrog van 1951 uitgegeven. In nauwe

Robert Doornekamp beeldde de drie belangrijkste mijlpalen in een mensenleven aldus uit: geboorte, huwelijk en dood. sameniwerking met de „Vereniging tot Verspreiding der Heilige Schrift" is deze moderne versie van het Oude Boek bedoeld om aan beginnende lezers te worden weggegeven. Intensief gebruik is welhaast niet mogelijk omdat het boek spoedig uit de band ligt. Het zal onnodig zijn hier veel uit te weiden over onze bezwaren tegen de Nieuwe Vertaling, de opvolger van de Statenvertaling. Trouwens, van de laatste verscheen eveneens kort geleden voor een paar gulden meer en gecorrigeerde versie van de tegenhanger van het NBG, de Gereformeerde Bijbelstichting. Alle twee de Bijbels zijn qua opzet wel bedoeld voor verschillende bevolkingsgroepen. Daarbij ds heel goed een discussie mogelijk over de vraag of men bij evangelisatie e.d. van aangepaste Bijbels of gedeelten daarvan gebruik moet maken. Ons standpunt is dat men soms wel teveel aandacht geeft aan de hulpmiddelen en te weinig betrouwt op de H. Geest Gods, die uiteindelijk de bekering bewerkstelligt. Overeem en pentekenaar Robert • Doornekamp dn het jeugdblad „Kind en Evangelie" is nu bij de Bameveldse Drukkerij gebundeld verschenen. Die samenwerking was zo geregeld dat Doornekamp Bijbelse voorstellingen tekende en dat Overeem er dan een verhaaltje bij schreef. Men zou haast zeggen: een variant op de 17de- en 18de-eeuwse emblemata:

Wat onderwerpjes: Het ponsaan van de Bijbel, Water, De Hervormer immers ook al aparte rouwkamers huurt. Een boek als dit van Overeem kan gedeeltelijk deze kloof overbruggen. „Van de kleine en de grote dingen", door Robert Doornekamp • (tekeningen) en Jac. Overeem (tekst): 104 blz., uitgave van 104 tilz. van Bameveldse Drukkerij en TJitgeverij BV te Bameveld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.