+ Meer informatie

Naarde katechisatie

4 minuten leestijd

144

De Wet des Heeren

Het vierde gebod (3)

In verband met een hartelijk schrijven, dat wij van een lezeres van ons blad ontvingen over hetgeen we behandeld hebben over de ceremoniële en burgerlijke wetten, willen we nog even op dit punt terugkomen.

Deze zr. vraagt over een moeilijkheid, waarmee zij zit. En wel deze. We hebben opgemerkt, dat de ceremoniële wetten thans geen NORMATIEVE waarde meer hebben, d.w.z. om ze nog te onderhouden. Zij brengt dit in verband met het lopen van vrouwen in broekpakken en de jongens met lang haar en armbandjes enz. En begrijpelijk stoot zij zich daaraan. Zij wijst dan op Deut. 25 : 5, waar we lezen: „Het kleed eens mans zal niet zijn aan een vrouw, en een man zal geen vrouwenkleed aantrekken; want al wie zulks doet, is den Heere uwen God een gruwel.” Maar dan antwoordt men haar, dat deze schaduwachtige wetten voor ons niet meer gelden. En wat moest zij nu hierop antwoorden? Tot zover onze lezeres en vraagster.

Heel gaarne willen we hierover nadere opheldering trachten te geven. En we hopen, dat het tot nut mag zijn voor haar en vele anderen.

Nu is het waar, dat wij de schaduwachtige wetten over het geheel genomen, niet meer behoeven te onderhouden, daar zij door Christus vervuld zijn. Dierenoffers, priesterdiensten als in de tempel, reinigingen enz. zijn niet meer als zodanig nodig. De Hebreeërbrief verklaart dit duidelijk. Onderhouding daarvan zou een verloochening betekenen van Christus’ volkomen en enige Offerande en van heel Zijn Middelaarswerk. In Art. 25 van onze Ned. Gel. Bel. lezen we: „Wij geloven, dat de ceremoniën en figuren der Wet opgehouden hebben met de komst van Christus en dat alle schaduwen een einde hebben genomen; alzo dat het gebruik daarvan onder de Christenen weggenomen moet worden.”

Maar, hebben deze wetten nu heel geen betekenis meer voor ons? Konden zij niet beter in de Bijbel zijn weggelaten? En dan zeggen wij: neen, volstrekt niet. En waarom niet? Wel, omdat we dienen te onderscheiden, dat er in deze ceremoniële wetten VOORBIJGAANDE vormen zijn, zoals de genoemde dierenoffers en reinigingen, maar ook BLIJVENDE elementen en beginselen en deze moeten grondslag blijven voor de dienst des Heeren in de Nieuwe bedeling, zoals o.m. zaken als „heiligheid”, „offers” als „levende dankoffers” uit een gebroken en verslagen hart, „gemeenschap”, „toewijding des harten” enz. Ook dienen ceremoniële wetten grondslag te zijn voor het maatschappelijke en staatkundige leven.

Bovendien mogen deze wetten niet uit de Bijbel geschrapt worden, al zijn zij vervuld door Christus, omdat in al die wetten en in heel het Oude Testament al h et w e r k van CHRISTUS’ Middelaarsverdienste ligt verklaard. En wie „geestelijke ogen” mag krijgen, zal dit zeker gaan zien.

Om nu nog even terug te komen op die moderne levensstijl, zoals het dragen van mannenkleding door vrouwen en meisjes en ’t haar der vrouwen door mannen en jongens, waaraan de schrijfster zich zeer stoot en velen met haar, kunnen we dus wijzen op het zo even genoemde, dat de ceremoniële wetten ook BLIJVENDE beginselen hebben. We willen in dit verband verwijzen naar de voortreffelijke „open brief” van de hand van de heer P. Kuijt, voormalig directeur van de kweekschool „De Driestar” te Gouda, waarin schrijver op duidelijke en tactische wijze uiteenzet de ACHTERGRONDEN van deze hedendaagse verschijnselen met betrekking tot haardracht, kleding e.d. Het is de moeite waard, dat deze brief door allen, ja, door alle jonge mensen wordt gelezen en . . . . onder de zegen des Heeren worde verstaan en tot zegen gesteld! Deze brief is te verkrijgen bij de „Driestar’ ’te Gouda. Wij hopen met deze enkele opmerkingen onze briefschrijfster enigszins te hebben geholpen. Zo er nog vragen over zijn gebleven, vernemen wij zulks gaarne.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.