+ Meer informatie

College Wageningen wil Lexkesveer behouden

Heteren en Valburg doen niet mee

3 minuten leestijd

WAGENINGEN — Binnenkort zal de gemeenteraad van Wageningen moeten beslissen over het voortbestaan van het Lexkesveer. Deze al zeer oude oeververbinding over de Rijn tussen Wageningen en de Betuwse kernen Zetten, Dodewaard, Opheusden en Randwijk zal dan onderwerp van discussie zijn van de Wageningse gemeenteraad. B. en W. van Wageningen adviseren de gemeenteraad positief, dat wil zeggen zij willen deze oeververbinding instant laten. Dit ondanks de hoge kosten die een continuering met zich meebrengt.

Het Lexkesveer bestond waarschijnlijk reeds in de Middeleeuwen. De datum van vestiging van het veerrecht is niet bekend, maar reeds in het jaar 1426 is er sprake van ,,Den Veer tot Lexkenshuis" in de rekenboeken van de stad Nijmegen. Het veer was in die tijd geen bezit van de overheid. Dit veranderde in 1744, in welk jaar de gemeenten Wageningen en Nijmegen het veer gezamenlijk in eigendom kregen. De toestand van de gemeentelijke financiën is echter in 1804, tengevolge van de Franse bezetting, van dien aard dat de stad het gemeentelijk aandeel in het veer met nog enkele andere ,,ongerede stadsgoederen" moet verkopen „ter reders van stads deplorabele financiën.

Het veer is daarna weer jarenlang in particuliere handen geweest, maar de opbrengsten zijn blijkbaar niet groot. Want zo wel in 1863 als in 1907 wordt de gemeente gevraagd het veer over te nemen. Uiteindelijk gebeurt dit in 1913, wanneer de gemeente Wageningen eigenares wordt. Aanvankelijk was de exploitatie van het veer verpacht, ondanks aandrang vanuit de raad het veer in eigen beheer te nemen. Dit laatste geschiedde met ingang van 1 mei 1943. Was aanvankelijk een veerpont in gebruik, reeds in 1930 werd de eerste motorpont in gebruik gesteld, terwijl in 1961 de huidige vrijvarende pont werd aangeschaft.

Huidige functie

De veerdienst wordt thans uitgeoefend met een motorveerpont die een capaciteit heeft van 12 tot 18 personenauto's ofwel driehonderd personen. Er wordt in continudienst gevaren, gemiddeld duurt een overtocht 1 minuut. Per uur worden 10 a 15 overtochten gemaakt. De frequentie van het aantal overvaarten wordt behalve door het verkeersaanbod ook beïnvloed door het rivierpeil en de scheepvaartbewegingen, als mede door de weersgesteldheid. De pont is voorzien van een radarinstallatie, zodat ook bij beperkt zicht kan worden gevaren. De functie van het Lexkesveer is belangrijk beïnvloed door het ingebruik stellen, in november 1972, van de vaste oeververbinding bij Renkum-Heteren. Dit zal nog in sterkere mate het geval zijn indien over enige tijd ten westen van Wageningen een brug over de Rijn, in een aan te leggen secundaire weg (West-Veluwe-route) gereed zal komen. Maar dit laatste wordt echter niet voor het jaar 2000 verwacht.

Conclusie

Het Lexkesveer vervult gezien de aantallen overgezette personen eri voertuigen nog steeds een belangrijke functie in het verkeer tussen voornamelijk Wageningen en een gedeelte van de Betuwe. Het veer zal deze functie blijkens een gemaakte prognose ook blijven vervullen, zeker nu de tot standkoming van een brug bij Wageningen nog verre toekomst lijkt. Het nadelig exploitatiesaldo zal, als geen maatregelen worden genomen, blijvend een hoog niveau te zien geven, te denken valt aan drie en een half a vier ton per jaar.

Opheffing van de veerdienst kan niet als redelijk alternatief worden gezien, aldus b. en w. in een recente nota over het voortbestaan van Lexkesveer. Lexesveer.

Tenslotte spreken zij hun teleurstelling uit over de houding van de gemeentebesturen van Heteren en Valburg. Deze gemeenten hebben afwijzend beschikt op herhaalde verzoeken van het gemeentebestuur van Wageningen om een bijdrage in het exploitatietekort van de veerdienst. Zij zijn verder van mening dat het belang van deze gemeenten bij het voortbestaan van het Lexkesveer, minstens even groot zijn als die van de gemeente Wageningen. Een verdeling van het tekort op basis van het aantal inwoners van elk der drie betrokken gemeenten zou daarom een voor de hand liggende zaak zijn. Het stopzetten van de veerdienst vinden b. en w. van Wageningen geen passende reactie op de negatieve houding van de gemeenten Heteren en Valburg. Ondanks de jaarlijks weerkerende grote exploitatietekorten zal het Lexkesveer toch niet uit de vaart worden genomen. Een geruststellende zaak voor al degenen die dagelijks van dit unieke veer gebruik maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.