+ Meer informatie

Septembermaand Startmaand

4 minuten leestijd

Het woordje „start” geniet grote bekendheid en er zullen maar heel weinig mensen zijn die niet weten dat met „start” begin wordt bedoeld. Kleine kinderen weten reeds te verteilen dat het starten van een auto het begin van rijden is.

Wanneer we nu hierboven spreken van startmaand, dan begrijpt ook iedereen wel wat hiermee wordt bedoeld: in september gaat het verenigingswerk weer beginnen. Ongetwijfeld zullen de besturen alles reeds startklaar hebben gemaakt, en zo niet, dan wordt het toch wel hoog tijd, want een start moet vlot gaan.

Wie „verenigingswerk” zegt, denkt daarbij zeker niet het laatst aan onze jeugdverenigingen.

Het is een grote zegen dat wij in ons kerkelijk leven het georganiseerde jeugdwerk kennen: de knapen- en meisjesbonden, onze jongerenbond, de bijbelstudiekampen bekend onder de naam „fakkeldragerskampen”, en de C.G.S. (Chr. Studentenbond).

Soms zijn de plaatselijke verenigingen maar klein en lijkt het alsof zij in het gemeentelijk leven niet zoveel te betekenen hebben. Vraag echter vele ouderen, met name predikanten, ouderlingen en diakenen, en zij zullen u verteilen van hoe groot belang het verenigingsleven voor hun vorming is geweest. Men moet zich ook vaak verwonderen over de trouw en het doorzettingsvermogen om, met een kleine groep jonge mensen soms, toch regelmatig samen te komen voor het onderzoeken van Gods Woord.

Wie, zoals schrijver dezes, het voorrecht had op de 2e Pinksterdag de bondsdag van onze jeugd mee te maken, zal zich met ons hebben verblijd en verwonderd over het feit dat plm. 2000 jongeren uit onze kerken hun „vrije” dag wilden besteden om samen te komen luisteren naar wat hun voorzitter had te zeggen en naar een drietal principiële toespraken van predikanten. Een niet minder verheugend verschijnsel is het dat een aantal jonge predikanten elk jaar weer een flink deel van onze jonge mensen in bijbelstudiekampen weet bijeen te brengen, waar men een vakantieweek en een niet onaanzienlijk bedrag er voor over heeft om Gods Woord en verschillende daarop gegronde onderwerpen te bespreken. De belangstelling hiervoor verflauwt niet en het mag u bekend zijn dat in de naaste toekomst dit werk hopelijk nog meer in de belangstelling zal komen en uitgebreid zal kunnen worden door samenwerking met de jongerenbond.

Het stemt de jeugddeputaten tot dankbaarheid steeds een nauw contact te mogen hebben met het jeugdwerk en met allen die daar leiding aan geven, en niet alleen financiële maar ook morele steun te kunnen verlenen. Zij doen dit in opdracht van de generate synode — van de kerken dus —, en dat geeft hun vertrouwen en vrijmoedigheid om elk jaar opnieuw een beroep op u te doen. De jeugd heeft het gebed, het meeleven nodig, en daamaast de geldelijke steun van ons allen. Het blijft onze taak het jeugdwerk biddend en offerend te gedenken. De deputaten doen daartoe een dringend beroep op u en zij hopen dat dit jaar nu eens geen enkele kerkeraad zal verzuimen, om welke reden dan ook, de voorgeschreven kollekte op de zogenaamde „jeugdzondag”, te houden.

Wij weten niet welk antwoord de generale synode zal geven op het voorstel dat via de jeugddeputaten ter tafel is gebracht, n.l. het stichten van een jeugdcentrum. De deputaten zijn er van overtuigd dat zulk een centrum beslist noodzakelijk is en dat iemand moet kunnen worden aangesteld om aan al het werk in het belang van de jeugd leiding te geven. Deputaten hopen en bidden dat de kerken zich achter deze plannen zullen stellen, en daarom vragen wij u voor de komende kollekte: gééf, geef met milde hand, zowel jongeren als ouderen! En verder: betoon in het komende seizoen uw warme belangstelling voor het verenigingswerk in de plaats waar u woont.

Bekrone de Here al deze arbeid met Zijn onmisbare zegen!

Namens de jeugddeputaten:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.