+ Meer informatie

Akkoord bereikt om aantal wao'ers terug te dringen

Werkgevers en -nemers moeten sneller aan terugkeer gaan werken

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Werkgevers, werknemers en kabinet hebben gisteravond laat, na tien uur onderhandelen, overeenstemming bereikt over de terugdringing van het aantal arbeidsongschikten. Ook werden de sociale partners en regering het eens over de aanpak van werkloosheid onder etnische minderheden. Over de beheersing van de loonkostenontwikkeling kon men tijdens het najaarsoverleg niet tot overeenstemming komen.

De wao-problematiek vormde het moeilijkste punt tijdens het overleg. Zaterdag was er een compromis bereikt, maar maandag weigerden de vakcentrales FNV en CNV daarmee akkoord te gaan. Struikelblok voor de vakbonden vormde het punt dat werknemers in bedrijven met veel ziekteverzuim een hogere ziektewetpremie zouden moeten betalen.

De vakbeweging blijft het oneens met het koppelen van de ziektewetpremie aan de mate van ziekteverzuim in een bedrijf, maar wil om die reden hei akkoord niet dwarsbomen. Het kabinet zal over de premiedifferentiatie advies vragen aan de Sociaal-Economische Raad. De bedrijfsverenigingen moeten de mogelijkheid krijgen om premiedifferentiatie door te voeren. afschatting (indeling in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse) in plaats van I jaar 2 jaar uit te stellen. In die tijd kan een bij de opleiding passende baan worden gezocht.

De eerste zes weken van ziekte is de bedrijfsgezondheidszorg verantwoordelijk voor de begeleiding van de werknemer. Na zes weken wordt gekeken wanneer de werknemer weer aan de slag kan in zijn eigen of een andere passende functie. Na drie maanden verzuim moet er een 'terugkeerplan' worden ontwikkeld, waarbij met behulp van het ziekengeld de werknemer geheel of gedeeltelijk zijn werk kan hervatten. Onwillige werknemers en werkgevers lopen het risico van sancties.

Werknemers die ondanks deze aanpak gedeeltelijk of geheel in de wao belanden, moeten contact houden met de GMD. Uiterlijk 23 maanden na de eerste ziektedag moet met de betrokkenen een 'reïntegratiegesprek" worden gehouden om te kijken of er nog een mogelijkheid is om opnieuw aan het werk te komen. Ook voor mensen die rui al een wao-uitkering hebben, moet worden bekeken of her-, om- of bijscholing dan wel reïntegratie zinvol kan zijn.

Resultaten

De mzet van de sociale partners en het kabinet is dat de eerste resultaten van het nieuwe beleid reeds in de loop van 1991 zichtbaar zullen zijn. Het streven is erop gericht het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelen zo spoedig mogelijk te stabiliseren. Daarna moet er een daling komen. Medio 1992 zullen de effecten van de beleidsmaatregelen geëvalueerd worden. partijen hebben zich tot 15 november de tijd gegeven om de voorstellen concreet uit te werken. In die voorstellen moeten wat de FNV betreft maatregelen zitten die „substantieel, controleerbaar en meetbaar zijn". De eis van de FNV dat er wetgeving moet komen om de werkgevers tot daden te dwingen, werd niet gehonoreerd. Wel wordt aan de SER advies gevraagd of. en zo ja wat voor. wetgeving er moet komen orn de werkloosheid onder etnische minderheden terug te dringen.

Ommezwaai

FNV-voorzitter Stekelenburg verklaarde de ommezwaai van de FNV met het argument dat de voorgestelde maatregelen van dien aard zijn. dat een heel stuk van de vrijblijvendheid eruit is. Juist vanwege die vrijblijvendheid wilde de FNV per se wetgeving. Doordat er nu aan de SER advies over eventuele wetgeving wordt gevraagd, blijft wetgeving bovendien boven de markt hangen, aldus Stekelenburg. DEN HAAG — Voor de aanvang van hel najaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners in hel SERgebouw drukte men gisteren elkaar de hand. V. l. n. r.: premier Lubbers, NCW-voorzitter Ruding en FNVvoorzitter Stekelenhurg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.