+ Meer informatie

Kerkelijke berichten

4 minuten leestijd

Onze mede-redakteur Ds. C. Smits te Sliedrecht-Centrum heeft het beroep naar Clifton in de Verenigde Staten van Noord-Amerika aangenomen. In die gemeente, die al jarenlang vakant is, zal er blijdschap en dankbaarheid zijn, maar de gemeente, die Ds. Smits thans dient, zal hem node laten gaan. In drie perioden was Ds. Smits samen vele jaren aan Sliedrecht verbonden. Ook voor onze kerken in het algemeen betekent zijn vertrek een groot verlies. Wij zullen hem in onze kring eveneens missen. Hij neemt onder ons een gewaardeerde plaats in. Wc hopen, dat hij nog enige tijd voor de meditaties in ons blad kan zorgen. Te zijner tijd zal hij ook dit werk moeten neerleggen. De datum van het vertrek is nog niet bepaald. In verband met allerlei formaliteiten kan dit nog wel even duren.

In een vorig nummer wezen we er al op, dat verschillende kerkeraden bezwaren indienden tegen het synodale besluit omtrent het aktieve vrouwenkiesrecht. Het blijkt gewenst hierop nog even terug te komen en de bezwaren met name te noemen. Dit kan verhelderend werken voor hen, die menen, dat dit een onverschillige zaak is. We nemen hier over de motivering van de kerkeraad van Barendrecht:

1. dat van een Goddelijk recht of roeping der vrouw om aan de verkiezingen deel te nemen in de Heilige Schrift niets vermeld wordt;

2. dat voorzover de Heilige Schrift ons mededelingen geeft aangaande de medewerking der gemeenteleden bij de verkiezing van ambtsdragers blijkt, dat de apostelen daartoe alleen de mannen hebben opgeroepen (Hand. 1 : 16 en 6 : 3);

3. dat de stelling: „dat de positie, die de vrouw in de nieuw-testamentische gemeente van de Heere ontving, haar in staat stelt, zich onder de leiding van de kerkeraad, samen met de man niet alleen bij de approbatie, maar ook bij de verkiezing van ambtsdragers uit te spreken”, haar schriftuurlijke fundatie mist;

4. dat de Schriftplaatsen, die spreken van de plaats en de taak van de vrouw in de gemeente en waar door de apostel zó sterk de nadruk wordt gelegd op de orde, bij de schepping ingesteld voor de verhouding van man en vrouw, eer pleiten tegen dan voor het toekennen van het stemrecht aan de vrouw, omdat de vrouw daarbij als gelijke van de man optreedt (1 Kor. 11:3, lifeze 5 : 24);

5. dat de Schrift zich verzet in uitdrukkelijke voorschriften omtrent de orde in de gemeente tegen het spreken van de vrouw (1 Kor. 14 ; 34, 35, 1 Tim. 2 : 11–13), en dat wij niet gerechtigd zijn deze voorschriften in de praktijk te negeren of tijdgebonden te verklaren (1 Kor. 4:17 en 7 : 17);

6. dat de verkiezing van ambtsdragers door de gemeente vanaf de eerste christelijke kerk door God gebruikt is om de regering in de kerk te verzekeren (Hand. 6 : 5, 14 : 23 en 15 : 22) en een daad van algemene regeermacht is. Zo werd het in de historie ook altijd gezien. Zie Calvijn, Voetius en Bouwman;

7. dat het toekennen van het kiesrecht aan de vrouw in strijd is met wat wij belijden in art. 32 van onze N.G.B.;

8. dat het besluit van de Synode van Hilversum de gewetens van velen in onze kerken bezwaart, die dit niet voor vast en bondig kunnen houden op grond van Schrift, belijdenis en kerkorde;

9. dat door dit besluit de eenheid der kerken ernstig is geschaad geworden;

10. dat door dit besluit genegeerd is, wat we belijden in art. 32 N.G.B.: „Zo nemen wij dan alleen aan, hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren, en alles te onderhouden, in gehoorzaamheid Gods”;

11. dat het fakultatief stellen van deze zaak een bron van verwarring is voor heel ons kerkelijk leven, daar in de ene gemeente een zuster wel het kiesrecht wordt toegekend, en bij verhuizing naar een andere haar dit recht kan ontnomen worden;

12. dat het intrekken van dit besluit de gewetens niet bezwaren kan, omdat het niet hebben van het vrouwenkiesrecht niet in strijd is met Gods Woord.

Deze motivering spreekt voor zichzelf.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.