+ Meer informatie

„Reformatorisch Convent zoekt gelijkgezinden

Om het wezen van de chr. kerk

3 minuten leestijd

,,Het wordt steeds duidelijker dat de strijd in onze kerken zich toespitst op de centrale waarheden van de Heilige Schrift''. Aldus een passage uit een door het ,,Reformatorisch Convent'* deze week gepubliceerde verklaring. De verklaring werd aan alle kerkeraden van Gereformeerde Kerken in Nederland verzonden. In het ,9Reformatorisch Convent" zijn de kerkeraden van Baambrugge, Urk, Heinenoord en Nieuwdorp verenigd.

Wij doen een dringend beroep op u,  om in uw kerkeraad te overwegen contact op te nemen met het „Reformatorisch Convent", aldus de verklaring, waama wij u zeer gaarne tot deelneming aan onze vergaderingen zullen uitnodigen. Het gaat niet om gereformeerde specialiteiten, zo stelt men, maar om het wezen van de Christelijke Kerk.

De centrale waarheden die in het geding zijn benoemt de verklaring als volgt. Het gaat om de betrouwbaarheid van de Bijbel als openbaring van God. Om de almacht en voorzienigheid Gods. Waar het geloof hierin wordt aangevochten, gaat men een overmatig accent leggen op de activiteit van de mens, waardoor het gebedsleven afsterft. Het gaat verder om de souve'reiniteit van God en de onmacht van de mens, om zichzelf en de wereld te verlossen. Om de realiteit van het plaatsvervangend karakter van het lijden en sterven van Christus alsmede Zijn opstanding en wonderen. Om de geldigheid van Bijbelse voorschriften ook in onze dagen, waarop de kerk juist in een tijd van toenemende wetteloosheid moet wijzen. Daarbij denkt men volgens de verklaring dan in het bijzonder aan de ondergraving van het huwelijk als ordening van God. Verder wijst de verklaring erop dat het in de centrale waarheden gaat om de verwachting van de persoonlijke wederkomst van Jezus Christus en om het leven met Christus in de zichtbare gemeenschap van Zijn gemeente, gestalte krijgend in kerkgang, catechese en verenigingsleven

Geen revolutie

De praktijk heeft aangetoond, zo verdedigt de verklaring haar verschijnen dat geschriften en acties van particuheren en afzonderlijke kerkeraden weinig aandacht ontvingen en dat daarom een orgaan voor gezamenlijk overleg en beleid noodzakelijk is. Dat ligt immers ook in de lijn van het gereformeerd denken, waarin aan de kerkeraden de eerste verantwoordelijkheid voor het welzijn der gemeente wordt opgedragen, zeker nu de meerdere vergadering niet in staat blijken het bederf een effectief halt toe te roepen. Revolutie in het kerkverband, aldus het „,Reformatorisch Convent", ligt allerminst in onze bedoeling.

Het verwijt dat het verspreiden van de oproep toe te treden tot het „Reformatorisch Convent" een aanzet is tot groepsvorming wuift men weg. Dat gebeurt met de constatering — ,,mét deputaten voor de oefening van het verband met de theologische faculteit aan de Vrije Universiteit", aldus de verklaring — dat de kloof reeds een feit is.

De naam „Reformatorisch Convent" is eigenlijk nog voorlopig. Definitief krijgt de oprichting haar beslag als er meer medestanders gevonden zijn. April vorig jaar hebben Heinenoord en Urk de beweging op gang gebracht. In mei van dat jaar raakten ook de kerkeraden van Baambrugge en Nieuwdorp erbij betrokken.

Niet homogeen

De kerkeraden zijn evenwel niet homogeen verontrust. De gedachte die als uitgangspunt voor het Convent werd gekozen is gestimuleerd door de beweging „Schrift en getuigenis". Er zijn er evenwel ook wel die duidelijk binding hebben met het Confessioneel Gereformeerd Beraad. ledere deelnemende kerk echter is vrij om besluiten van het Convent over te nemen, men is door de besluiten niet gebonden, zij zijn niet verplicht. Wie evenwel de Gereformeerde Kerken verlaat, staat daarmee automatisch buiten het Convent. Dat kan vooral voor bijvoorbeeld Urk consequenties hebben, omdat een 27-tal kerkeraadsleden daar een noodgemeente stichtten. Officieel zijn zij nog lid van de Ger. Kerken, maar hun status voor het Convent is twijfelachtig. Zij zullen uitgenodigd worden voor een gesprek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.