+ Meer informatie

Zoveel hoofden...zoveel zinnen

5 minuten leestijd

Kalender (1)
Onze hartelijke dank voor de prachtige kalender die we mochten ontvangen! Schitterend, we hebben ervan genoten en hopen dat te blijven doen. Ook het blad is elke keer weer een verrassing. Veel afwisseling en opbouwende artikelen. Ook de waarschuwing in artikelen dat wij als christen niet mogen meevaren in het schip van luxe en bezitsdrang. Wij wensen u allen tevens een gezegend 1997 toe. Met hartelijke groeten,
fam. A. den Hartog, Elspeet

Kalender (2)
Als jarenlange lezers van Terdege heel hartelijk bedankt weer voor de prachtige kalender!!! Ik wens u allen als personeel en bestuur dat de Heere voor u mag zijn een God van nabij en niet van verre.
mw. A.M. Spilt-v.d. Spek

Ziekte en gezondmaking (3)
In het kort een reactie op het antwoord van dr. M.J. Paul:
1. Het gaat niet om het gebruik van een term maar om de vraag of ziekenzalving met olie wenzenlijk een sacrament is. Christus heeft dit echter nergens in gesteld of voorgeschreven, zie b.v Matth. 10:8 en Markus 16:18b. 2. Het betreft een ambtelijke handeling die behoorde tot de godsdienstige taak van de ouderlingen, vlgs. dr. Paul. Maar gaat het in Markus 6:13 om iets anders dan in Jakobus 5? Bij Markus worden zalving en gezondmaking aan elkaar verbonden. We moeten niet het éne als een aparte gave (Markus 6 b.v.) willen zien en het andere als een normale ambtelijke handeling (Jak. 5). Zulk een verschil is er niet. Vlgs. de kantt. SV hadden trouwens ook niet alle ouderlingen die gave, maar sommige.
3. De gave der gezondmaking in zijn algemeenheid hield in de loop der eeuwen op en het ritueel ontspoorde in de RK-Kerk. De reformatie is beducht geweest voor een herleving, omdat zij wist dat de ziekenzalving met olie oorspronkelijk net als andere zaken diende tot bevestiging en uitbreiding van de Evangelieleer. Is het niet vreemd dat men in onze tijd, nu men het steeds meer zoekt in het evangelische en men aan de reformatorische leer niet genoeg lijkt te hebben, het ook weer gaat zoeken in het bijzondere, in rituelen en symbolen e.d.?
4. In Hebr. 12:7-11 horen we de echo van Spreuken 3:11, 12, waar gesproken wordt over een vaderlijke kastijding. Kan "vervolging" daartoe niet behoren? Ook de satan is in Gods macht en kan niet meer doen dan Hij toelaat. Daarmee wordt God niet tot een auteur van het lijden gemaakt en kan het toch blijven staan dat het lijden van Job uit Gods vaderlijke hand hem toekwam, omdat de Heere daar Zijn eigen bedoeling mee had.
5. Tot slot: de Heere is Dezelfde en het geloofsgebed kan een zieke ook nu genezen, als dat Hem behaagt. Maar dat ziekenzalving met olie ook nu nodig zou zijn, is uit de Heilige Schrift niet hard te maken.
G. Everts, Hoogeveen

Ziekte en fzondmaking (4)
In antwoord op het tweede schrijven van de heer Everts:
A. Christus heeft opdracht tot genezing gegeven aan de twaalf discipelen, aan de zeventig (Luk. 10:9) en aan de discipelen als vertegenwoordigers van Zijn gemeente (Mark. 16:17-18). Deze opdracht is algemeen, maar de middelen zijn verschillend: bijv. gebed, het uitdrijven van geesten, handoplegging, zalven. De zalving is dus slechts één van de middelen. Wij zijn niet verplicht om altijd dit middel aan te wenden. Bij een sacrament is er een nadrukkelijk bevel van Christus, hier gaat het om een algemene opdracht tot genezing, die op verschillende manieren in de praktijk gebracht kan worden. Uit Mark. 6:13 blijkt dat de Heere Jezus Zijn zegen geeft aan de zalving met olie.
B. Inderdaad lijkt de gave In het Rijssens museum is tot en met 15 februari een tentoonstelling te zien over schaatsen in het verleden. De expositie heet "Koud tot op het bot" en behelst een deel van de verzameling van Anrie Broere. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 10.00 De Vereniging Natuurfotografen Apeldoorn houdt tot en met 4 januari een expositie van landschapsfoto's en -dia's in het bezoekerscentrum Veluwezoom van de Vereniging Natuurmonumenten, Heuvenseweg la, Rheden der gezondmaking in de loop der eeuwen verminderd. Maar is dit normaal of een oordeel Gods? Kerkvaders als Lactantius (4e eeuw) hebben geklaagd over de zonden van de christenen, waardoor God die gave terugtrekt, zoals het ook een oordeel was dat profeten niet meer spraken (1 Sam. 3:1b).
C. De betekenis van de talrijke genezingen in de Evangeliën en Handelingen mag echt niet beperkt worden tot bevestiging en uitbreiding van de Evangeheleer. Maar is die bevestiging en uitbreiding van het Evangelie in onze tijd, waarin Nederland een zendingsland aan het worden is, ook niet hard nodig?
D. Het is niet zo belangrijk voor ons wat de evangelischen doen. Van meer belang is de boodschap van het volledige Woord Gods en hoe de Kerk daar in de eerste eeuwen mee is omgegaan. Alle misbruik heft het goede gebruik niet op.
E. Ten aanzien van symbolen: waarom heeft de Heere die in Zijn Woord gegeven? Bijv. handoplegging behoort tot de fundamenten van het geloof (Heb. 6:1-3)! Slechts tot ons nadeel verwaarlozen wij wat God ons in Zijn genade aanreikt.
Dr. M.J. Paul, Dirksland

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.