+ Meer informatie

Jouw vragen

8 minuten leestijd

Waarom sterven sommige mensen jong en worden anderen oud? Kan dat iets te maken hebben met de belofte in het vijfde gebod? Je moet je ouders eren, maar dat wordt wel heel moeilijk als je vader veel drinkt en ruzie maakt. Hoe moet je dan handelen?P.S. Nog steeds geldt: Geen nieuwe vragen insturen!

Als mensen jong sterven, hebben ze dan hun ouders niet geëerd?

Pas heb ik mijn vriendin verloren na een ernstige ziekte. Nu tob ik zo met de vraag: als jonge mensen sterven, hebben zij hun ouders dan niet geëerd? Er staat toch: Opdat uw dagen verlengd worden... Of hegrijp ik het vijfde gebod verkeerd? Misschien vindt u het onbelangrijk, maar in mijn hart is een waarom en onbegrip en misschien ook wel opstand. Hoewel ik weet dat het verkeerd is.

Hoe moeten wij het vijfde gebod uitleggen? Laten we eens nauwkeurig lezen wat daar staat: "Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE UW God geeft" (Ex.
20:12). In Deut. 5:16 voegt de Heere eraan toe: „en opdat het u welga in het land, dat u de HEERE uw God, geven zal."
Paulus schrijft ervan: „Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde." We kunnen hieruit verschillende dingen leren.
1. We zien hoe ontzaglijk belangrijk het is dat wij onze ouders eren. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Is er geen gezag, geen orde, geen liefde in het gezin, dan gaat het in de kerk en in de maatschappij verkeerd. Mag ik daar een vraag aan vastknopen; hoe zit dat in jouw leven? 2. De Heere doet er een belofte bij. Het is het eerste (zeer belangrijk) gebod met een belofte.
Een extra onderstreping van het belang van dit gebod. Wat is de Heere dan goed dat Hij dit gebod met een belofte beklemtoont om ons maar te lokken en te nodigen. Het zal er ook mee samenhangen dat de Heere door de verhouding van een vader en een moeder tot een kind iets tot uitdrukking laat komen van Zijn liefde en trouw voor Zijn kinderen. Hij ontfermt Zich als een Vader. In het gezinsleven dient zo iets naar voren te komen van de relatie tussen de Heere en Zijn volk. We voelen wel aan dat ongehoorzaamheid aan onze ouders niet zomaar iets is...

Gehoorzaam, dus oud?
3. Jouw vraag hangt samen met de belofte. Hoe is het toch mogelijk dat er in deze belofte bij staat dat de dagen verlengd worden? Betekent dat dat ieder die gehoorzaam en liefdevol is ten aanzien van zijn ouders dus heel oud wordt? Betekent het dat iemand die jong sterft niet onderworpen geweest is (denk aan de kindermoord te Bethlehem)? Betekent dat dat goddelozen niet oud zullen worden? Kunnen we bij iemand met veel zorgen en moeite vragen: „Wie heeft er gezondigd, deze, of zijn ouders" (Joh.9:2)? Op de laatste vraag antwoordt Christus Zelf duidelijk: „Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden." Dit geeft al duidelijk aan dat wij dit verband tussen oud worden en gehoorzaamheid en jong sterven en ongehoorzaamheid niet zonder meer mogen leggen.

Orde en gezag
Het is in dit verband belangrijk dat wij vooral kijken wanneer de Heere deze geboden gaf Hij gaf deze geboden bij de Sinaï aan Zijn volk Israël, dat Hij uit Egypte verlost had en dat Hij naar Kanaan zou brengen. Zo belooft de Heere dat hun dagen verlengd zullen worden. Dat betekent dat het hen wel zal gaan. De Heere wijst hierbij op de orde en het gezag dat nodig is bij het betrekken van het land Kanaan. Hun land zal welvarend zijn, er zal rust en orde zijn als kinderen hun ouders gehoorzaam zijn. Als ouders aan de overheid gehoorzaam zijn. Als het gezag werkelijk functioneert. Ik denk dat we dit gebod in de eerste plaats in deze brede en algemene zin dienen uit te leggen. Een land zal welvarend zijn als er gezag is en als er orde is. In het verlengde hiervan mag en moet ik je vrijmoedig zeggen dat je altijd Gods zegen zult ondervinden op de gehoorzaamheid aan je ouders en anderen die over je gesteld zijn. Als dit niet je levenspraktijk is, zul je daar later zeker wroeging over krijgen...

Sterven als zegen
Dan moeten we nog iets bedenken. God belooft het verlengen van de dagen als een zegen. Is de Heere een leugenaar als Hij een veel grotere en rijkere zegen geeft dan Hij beloofd heeft? Zo is het sterven voor kinderen van God geen straf, maar een zegen. Het zoontje van Jerobeam (Abia) is reeds jong gestorven.
Was hij ongehoorzaam geweest? Neen, de Heere had hem een beter lot bereid. De Heere bracht hem in het hemelse Kanaan. De Heere verloste hem van al zijn zonden. Hij hoefde nooit meer te strijden tegen zijn ongehoorzaamheid. Hij was verheugd van zorg ontslagen en mocht de Heere roemen, eindeloos en storeloos. Is dit ook jouw uitzien om altijd bij de Heere te zijn? Zou je blij zijn als je wist dat de Heere Jezus vandaag terug zou komen op de wolken van de hemel?

Ds. W. van Vlastuin

----------------------------------------------------------------------------------------
Mijn vader drinkt veel en maakt ruzie; wat moet ik daaraan doen?

Ik zit met een probleem. Mijn vader gebruikt nogal vaak alcoholhoudende dranken, +- 8-10 glazen per dag.
Ik heb niets tegen alcohol drinken, as het maar met mate gebeurt. Als ik er iets van zeg van dit overmatige drinken, ontstaat er vaak ruzie en ik krijg te horen dat ik mijn grote mond moet houden en mij nergens mee moet bemoeien. Niet alleen ik, maar ook mijn moeder zegt er iets van en zij krijgt als antwoord dat ze zich er niet mee moet bemoeien. Wat moet ik aan dit probleem doen, om het zonder ruzie op te lossen.

Als ik zo lees wat jij schrijft, krijg ik de indruk dat het inderdaad een ernstig probleem is dat zich in jullie gezin voordoet. Vader doet beslist niet goed. Zoveel alcoholgebruik is niet goed. Ook komt het mij voor dat er sprake is van financiële verkwisting. Bovendien blijkt uit de wijze waarop vader reageert op aanmerkingen op zijn drankgedrag dat er sprake is van verslaving. Ik denk dat het en voor het gezin en voor vader zelf nodig is dat er hulp komt. Dit is zeker nodig wanneer de problemen zouden toenemen. Het is erg en beslist te veroordelen dat vader niet naar moeder wil luisteren. Zij is de eerst aangewezene om hem terecht te wijzen. Je zou om te beginnen onder vier ogen je moeder kunnen vragen hierover toch eens nadrukkelijk met vader te spreken. Zij moet dat dan met hem persoonlijk bespreken en hem met grote ernst op het verkeerde wijzen. Ook kan ze hem aanraden goede middelen tegen drankverslaving te gaan gebruiken.

Voorzichtig
Als moeder geen kans ziet met vader hierover te praten, moet een ander dit doen. Laat dat wel iemand zijn met wie vader op goede voet staat, die hij vertrouwt. Misschien een oom met wie hij goed overweg kan. Een ambtsdrager van de kerk is ook mogelijk. Of de huisarts. In het laatste geval zou het het beste zijn dat moeder de huisarts inlicht. Hij weet ook wel middelen tegen drankverslaving. Als deze pogingen niet lukken en het neemt erge vormen aan, kan ook een maatschappelijk werker ingeschakeld worden. Ga in elk geval voorzichtig met deze dingen om. Besef dat het op de weg van je moeder ligt om wat te (laten) doen. Help haar daarin.
Vraag bovenal aan de Heere om wijsheid en uitkomst.

Ds. P. Mulder

----------------------------------------------------------------------------------------
Vragen over zelfbevrediging

Er kwamen enkele indringende en aangrijpende vragen binnen over het voor de vragenstellers levensgrote probleem van de zelfbevrediging. Ik heb hierop een vrij uitvoerig antwoord geschreven. Bij verschillende onderwerpen blijkt echter uit reacties dat het in het ene gezin gewaardeerd wordt, dat er eerlijk antwoord gegeven wordt, terwijl in een ander gezin de behandeling van seksuele vragen als een inbreuk ervaren wordt op de keuze van de ouders om over deze zaken niet te spreken.
Hoewel de redactie getoond heeft moeilijke onderwerpen en vragen niet uit de weg te gaan, leek het zowel de redactie als mijzelf toch beter hier een andere oplossing voor te kiezen, omdat ook vrij jonge kinderen meelezen. Maar wat dan? Persoonlijk beantwoorden kan niet, we hebben geen adressen. Het zou eenvoudig geweest zijn de vragen terzijde te leggen. Niemand zou het merken. Dat wilde en dat kon ik niet. Daarvoor klonk er te veel nood door. Het is trouwens ook niet de stijl van de redactie.
Ik heb nu voor de oplossing gekozen om deze vragen te behandelen in een boekje, namelijk het eerste deel over het zevende gebod, dat komend voorjaar uitkomt in de serie "Hoe liefheb ik Uw wet" (Den Hertog, Houten). Omdat de vragenstellers anoniem hun vragen ingestuurd hebben (wat ik in verband met de persoonlijke ontboezemingen kon begrijpen), was het mij niet mogelijk het antwoord vast toe te sturen.
Vandaar dat ik nu langs deze weg bekend maak, waar zij het antwoord op hun vraag kunnen vinden.

Ds. R. van Kooten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.