+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGINGEN

8 minuten leestijd

Drs. G. Harinck, Befaamde theologen, K. Schilder. 164 blz. f. 24,90. Uitg. Kok, Kampen 1989.

Een boek in de bekende blauwe serie „Befaamde theologen”, met een portret van Schilder op de voorkant. De keus is gevallen op voor een deel onbekende artikelen. Boeiend! Toch vragen we ons af of deze representatief zijn voor Schilders dogmatisch en exegetisch werk. Ondanks deze vraag de moeite van het kennisnemen waard.

Ds. J. van Amstel, Ingeschakeld (derde druk). 151 blz. en Opnieuw ingeschakeld. 159 blz. beide f. 15,90. Uitg. Oosterbaan & Le Cointre, Goes 1989.

Twee mooie bundels met artikelen (ze verschenen oorspronkelijk in De Schakel) over verschillende onderwerpen, zoals: de doop, het verbond, belijdenis doen, heiliging van het leven, dansen, muziek, feestvieren, geloven in God, homofilie en verkrachting. Er wordt goede leiding gegeven. Aan het eind van elk hoofdstuk zijn er gespreksvragen. De kopjes (meestal drie per hoofdstuk) zijn puntig geformuleerd - karakteristiek voor de inhoud.

K. Hennig, Als onze woorden klein zijn. Op bezoek bij ernstig zieken en stervenden. 88 blz. f. 15,90. Uitg. Boekencentrum, Den Haag 1989.

Een vooraanstaand Luthers predikant schrijft over pastorale begeleiding van zieken en stervenden. De moderne opvattingen omtrent dit onderwerp wijst hij af. Hij prijst het Woord aan als middel voor het pastoraat. Hij geeft heel wat teksten en liederen mee, die voor pastoraat aan stervenden geschikt zijn. Eenvoudig, en tegelijk verfrissend.

A.G. Knevel, Verkenningen in Spreuken en Prediker. Bijbel en exegese, 4. Theologische verkenningen. 186 blz. f. 28,50. Uitg. Kok, Kampen 1989.

Opnieuw een boek in de serie Bijbel en exegese. Evenals de voorgaande drie mag ook dit er zijn. Er wordt goede informatie gegeven in niet minder dan 20 hoofdstukken met een ongenummerde toegift van dr. M.J. Paul. Wij zouden bij de uitleg van Pred. 7 : 16-17 nog enkele andere accenten hebben gelegd. Een leerzaam boek, dat wel studiezin vraagt.

Dr. J. Verkuyl, De New Age beweging. Kernbegrippen, beoordeling, uitdaging. 110 blz. f. 17,50. Uitg. Kok, Kampen 1989.

Een nieuw boek van de bekende oud-zendingsman. Helder en informatief, met een indringend appel om aan het evangelie vast te houden. Verkuyl heeft de gewoonte veel namen kritiekloos te noemen. Onder hen zijn er die over de uniciteit en exclusiviteit van het christelijk geloof heel anders denken dan Verkuyl. Als voorbeeld noemen we dr. H.M. Vroom. Het is ons niet duidelijk hoe deze en dergelijke auteurs dan kunnen dienen als beroepsinstantie. Een dergelijk bezwaar geldt het feit dat Verkuyl spreekt over goede dingen in de N.A. beweging. Hij tekent haar als misleidend. Kun je dan toch nog van goede dingen spreken? Dat de N.A.B. op tekorten bij ons wijst, willen we onderschrijven. Dat te aanvaarden brengt ons er niet toe daarom ook van goede dingen in de N.A.B. te spreken.

T. Senf e.a., Godsdienstvrijheid in Nederland. 85 blz. Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 1989.

Deze bundel bevat referaten die op een conferentie in mei 1988 zijn uitgesproken. De schrijvers behandelen het wetsontwerp „Algemene wet gelijke behandeling”. Van onderscheiden kanten wordt dit wetsontwerp bekritiseerd. Over het algemeen wordt met kennis van zaken geschreven. De bijdrage van prof. Oostenbrink heeft ons het meest toegesproken. Zijn stelling is dat vrijheid van godsdienst bij wijze van uitzondering (nog) wordt toegestaan. Eigenlijk zou de algemene gelijkheidsnorm moeten voorgaan.

Dertien persoonlijke ontmoetingen met de apostelen. 50 blz. f. 10,-. Uitg. Kok, Kampen 1989.

In dit boekje zijn dertien „overwegingen” gebundeld, die voor de NCRV-televisie zijn uitgesproken. Ze gaan, zoals de titel zegt, over de apostelen. Een breed spectrum van medewerkers! Uit onze Kerken ds. J. Verhage. Boeiend is te zien hoe de beschikbare gegevens over een apostel worden gebruikt om zijn persoon en werk te typeren. Er wordt tegelijkertijd op een aansprekende wijze een lijn getrokken naar vandaag. Dit is de zesde uitgave in een serie over dertien ontmoetingen. Zij is zeker niet de minste. Wie de vorige heeft, zal deze niet willen missen.

Prof.dr. K. Schilder, Eerste Rede. Eerste Optreden. Gereconstrueerd en ingelijst door drs. E.A. de Boer. 94 blz. f. 22,50. Uitg. Van Wijnen, Franeker 1989.

De inaugurele rede van prof. Schilder (uit 1934) is nooit in druk verschenen. Gedeelten ervan zijn als bijlage of in noten in een andere publikatie verschenen. Er was in het archief een gedeelte aanwezig. Dit nog niet eerder gepubliceerde gedeelte heeft drs. De Boer samen met wat eerder verscheen, tot de oorspronkelijke rede gereconstrueerd.

Het is een knap stuk werk, zowel de rede als de reconstructie. Schilder koos positie tegenover Barth en de moderne existentie-filosofie, die grote invloed had op de theologie van zijn dagen. De taal is vol barok, overdadig, speels en tegelijk moeilijk door tussenzinnen en invallende gedachten. Niettemin een kostbaar bezit, voor wie met Schilder bezig is. Dank aan de auteur!

J.Janssen, Kavels tarwe in de woestijn, gemeente, pastoraat en homofilie. 125 blz. f. 14,25. Uitg. Oosterbaan & Le Cointre, Goes 1989.

Het spijt me dat ik over dit boekje zo kort moet zijn. Het is geschreven vanuit persoonlijke omgang met homofielen. De schrijver probeert hun strijd te verstaan, hun een bijbelse weg te wijzen, pastoraal en praktisch te begeleiden. Kavels tarwe ziet op het zaad van het evangelie dat vrucht draagt, ook in het leven van homofielen, die zich vaak in een woestijn wanen. Onder deze woestijn moet soms ook de gemeente gerekend worden, adviezen aan de homoseksuelen zelf, aan ouders, echtgenote en pastor, opdat zij in de kerk hun plaats willen houden. Het laatste hoofdstuk heeft als titel: evangelische, therapeutische en psycho-sociale hulpverlening. Een bescheiden boek(je) dat evangelisch hulp biedt.

K. Deddens, Een voortreffelijke taak. Profielschets van de pastor. 90 blz. f. 10,90, O.J. Douma, Horen met je ogen. Pastoraat aan doven en slechthorenden. 92 blz. f. 10,50, beide in de serie Pastoraal Perspectief van Uitg. Oosterbaan & Le Cointre, Goes 1989. Twee aardige boekjes. Het eerste bespreekt teksten in verband met het ambt van predikant, ouderling en diaken. Het tweede geeft principiële, pastorale en praktische informatie over kerkelijke zorg aan doven. Boekjes die in kort bestek goed oriënteren.

Ds. J.H. Velema, red., Goede Moed. Dagkalender 1990. Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, f. 10,70.

De 24e uitgave van het groene boekje, dat zich in veel gezinnen een plaats heeft verworven. Twaalf predikanten, onder wie veel nieuwe scribenten, hebben elk een maand verzorgd. We bevelen dit boekje - indien dat nog nodig is - hartelijk aan.

Drs. G.M. Speelman (eindredactie), Om de heelheid van het bestaan. 152 blz. f. 34,50. Uitg. Kok, Kampen 1989.

Een boek waarin teksten zijn opgenomen uit hindoeïsme, boeddhisme, christendom en islam over vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Elk van de drie onderdelen is van een inleiding voorzien: meer een introductie dan een evaluatie. Aan het eind van elk onderdeel treft men ook gespreksvragen aan. Een interessant boek, dat echter gehanteerd moet worden met een kritische instelling. De tendens van de schrijvers is: alle godsdiensten en hun belijders hebben elkaar nodig.

B. Goudzwaard en H. Koetsier, ABC van de economie, de dans om het gouden kalf. 80 blz. f. 13,90. Uitg. Kok, Kampen 1989.

Een boekje waarin de auteurs vragen stellen in verband met de economie. Onderscheiden aspecten komen aan de orde. De spits is gericht op de economie van het genoeg, van de kleinschaligheid, Het tweede deel is gewijd aan de toepassing. Het behandelt berichten uit kranten, en geeft daarbij kritisch commentaar.

Drs. A. Kamsteeg, Gebroken vrede. 61 blz. f. 12,50. Uitg. Kok, Kampen 1989.

Dit is een mooi boekje. Het behandelt een van de drie thema’s van het conciliair proces. Met kennis van zaken op bijbels en internationaal gebied wordt het thema uiteengezet. De schrijver hoopt over het christelijk realisme en de buitenlandse politiek later te schrijven. Deze beknopte studie is informatief van aard en trekt enkele bijbelse grondlijnen.

J. van Butselaar en B. Goudzwaard, Gerechtigheid en barmhartigheid. 143 blz. f. 19,75. Uitg. Kok, Kampen 1989.

Dit boek is een bundel opstellen, die geschreven zijn ter nagedachtenis aan dr. Gerard van der Horst. Zij bespreken het thema mogelijkheden en grenzen van ontwikkelingssamenwerking. Van der Horst was algemeen directeur van de Interkerkelijke Coördinatie-Commissie Ontwikkelingsprojecten. Uit alle werelddelen zijn bijdragen geleverd. De bundel geeft een goed inzicht in hoe er in de kringen van ICCO over het onderwerp wordt gedacht.

Niek Bakker, You bloody fool. Hoe vertaal je dat? 44 blz. f. 7,50. Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 1989.

Dit boekje gaat na hoe scheldwoorden uit Engelse romans vertaald worden in het Nederlands. Het blijkt dat veel woorden als vloek worden vertaald, zonder dat deze vloeken in het oorspronkelijke boek worden gebruikt. Het resultaat is eigenlijk ontstellend. Het is tegelijk een aanwijzing hoe Nederland een vloekend volk is, tot in de vertaling van romans toe. Het boekje is aan 70 uitgevers, 300 vertalers, en secties Engels van 650 scholen voor voortgezet onderwijs toegestuurd! Verder is het alleen op aanvraag te verkrijgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.