+ Meer informatie

HET LIED IN DE EREDIENST

5 minuten leestijd

11.

Is de nieuwe berijming een verbetering? 3.

De Psalmen zijn vol van de Christus. Dat blijkt uit het feit, dat niet minder dan twintig psalmen in het Nieuwe Testament worden aangehaald en ook uit deze zaak, dat Christus Zelf in Zijn uiterste nood op Golgotha naar de psalmen teruggrijpt. We kunnen daarom spreken van „Messiaanse psalmen”. Alle heilsfeiten zijn ook in de psalmen te vinden: Christus’ geboorte, Zijn lijden, opstanding, hemelvaart en wederkomst. De Messiasver-wachting, die leefde onder het Oude Testament, komt ook in dit boek uit. Het boek der psalmen kan ook genoemd worden het boek der verwachting, dat open is naar de toekomst. En zo wil de gemeente de psalmen lezen en zingen, d.i. bij nieuw-testamentisch licht. Wanneer we ook in dit licht de nieuwe berijming toetsen, dan worden we teleurgesteld. In psalm 16 wordt b.v. Hand. 2 : 31 en 13 : 25 niet gehonoreerd. Voorts denken we aan psalm 40 : 7-9. Deze verzen worden geciteerd in Hebreen 10. In psalm 40 lezen we: „Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist. Toen zeide ik: Zie ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands”.

De N.B. geeft:


Het is geen offervuur wat U behaagt,
Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor
en Zelf ontsluit Gij mij het oor.
Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd.
Mijn God, ik draag uw wetten,
om op Uw wil te letten,
gedurig bij mij om.
Het boek schrijft over mij.
Ge hoordet hoe ik zei:
„O Heere, zie ik kom!”


De intentie van de bijbeltekst is niet gegrepen. Een afzwakking vind ik ook, dat slechts gesproken wordt van offervuur. Waarom werden de woorden: slachtoffer, spijsoffer, brandoffer en zondoffer niet weergegeven? De verzen 10 en 11 geven ook kernzaken, maar ook die zijn niet terug te vinden in vers 4.

De tekst luidt: „Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen bedwing ik niet; Heere! Gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten; Uw waarheid en Uw heil spreek ik uit; Uw weldadigheid en Uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente”.

De berijming geeft aan:


Ik breng de blijde boodschap van Uw recht
aan al wie U zijn toegedaan,
dat zij Uw wonderen verstaan
in ’t woord dat Gij mij op de lippen legt.
Ik spreek dat woord met klaarheid,
Opdat Uw trouw en waarheid
door elk begrepen wordt.
Heer, ik weerhoud mij niet,
maar loof U in mijn lied
met een blijmoedig hart.


De vorige keer hebben we er al op gewezen, dat verschillende kernbegrippen niet uitkomen of vervangen zijn. Soms komen ze niet eens aan de orde. We denken aan psalm 18. De verzen 21-25, waarin 9 juridische uitdrukkingen voorkomen, zijn samengevat in 2 regels, waarin slechts één juridische uitdrukking staat. Psalm 3 stelt ook teleur. Waarom een totale verandering? De smaadtaal „God zal hem nu niet meer verlossen als weleer; Hem is geen heil beschoren”, vind ik in onze berijming juist gesteld. Het tweede couplet, dat zeer bekend is, had zeker gehandhaafd kunnen worden. Het derde couplet van de staatsberijming acht ik acceptabel en vervanging van het vierde couplet acht ik niet noodzakelijk. Psalm 106 mist de geladenheid van de tekst ten aanzien van de toorn Gods tegen de zonde van Zijn volk. Er zijn ook psalmverzen, die tot het persoonlijk geloofsbezit van Gods kerk zijn geworden. Denk o.m. aan psalm 68 : 10 en lees nu psalm 68 : 7 N.B. Waar is „het eeuwig zalig leven”? Wat is er overgebleven van psalm 106? Van psalm 86 de verzen 2 en 4? Van psalm 130 : 3 en 4? Welk een verschil is er in berijming wanneer we psalm 6 vergelijken. Het geestelijke element komt in psalm 25 niet sterk naar voren. Het gevolg hiervan is de verobjektivering en veruiterlijking van het geloof en daardoor komt niet uit de persoonlijke en innige betrekking tot God. Dit vinden we een groot verlies, zodat we de nieuwe berijming geen verbetering vinden. We denken tenslotte nog aan een bekende psalm: psalm 78. Vergelijking van de bijbelverzen 5-7 met de berijming toont aan, dat het essentiële van de onberijmde psalm volledig is weggevallen. U zult dit moeten onderstrepen wanneer we u de tekst en de berijming doorgeven.

De tekst is: „Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob en een wet gesteld in Israël; die Hij onze vaderen geboden heeft dat zij ze hun kinderen zouden bekend maken; opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen, die geboren zouden worden en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen, en dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar naar Zijn geboden bewaren”.

De berijming van deze verzen is:


Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kind'ren melden.
’t Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken
het is een licht dat ons ten leven leidt,
ons en al wie door ons wordt ingewijd.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.