+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

Dr.ir. J. van der Graaf e.a. (red.), Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten deel 6. Uitg. Kok Kampen 2009, 304 blz., € 29,90.

In 1993 kwam het eerste deel in bovengenoemde serie preekschetsen uit. Daarna met regelmaat een nieuw deel. Uit het voorwoord is af te leiden dat het nu verschenen deel het laatste is. Sta mij toe dit te betreuren! Het is nl. precies zoals de redactie in het ‘ten geleide’ schrijft: ‘een kwalitatief goede exegese, met aansluiting bij de gereformeerde traditie, verwoord in de gereformeerde confessie, waarbij ook het toepasselijk element voor het persoonlijke geestelijke leven en voor het gemeente-zijn in deze tijd tot zijn recht komt’ (blz. 7). Dat gold naar mijn gedachte voor de voorgaande delen, en het geldt ook nu weer. Predikanten kunnen in het kader van de voorbereiding voor de wekelijkse Woordverkondiging dergelijk materiaal goed gebruiken. Dus voorzichtig hoop ik op een ‘doorstart’… De kring van medewerkers komt uit de brede gereformeerde gezindte, uit de CGK werkten deze Keer de brs. G. van Roekei, G.C. den Hertog en J. Van Amstel mee.

Ds J. Van Amste!, Over Gods leiding gesproken. en Echt geloven. Uitg. De Banier Apeldoorn 2009, 127 resp. 119 blz., ieder € 9,95.

Twee boekjes, waarbij jongeren de doelgroep zijn, zonder dat ouderen uit het oog worden verloren. In het eerste boekje roert de predikant uit Ede een onderwerp aan dat heel veel vragen oproept. Luisterend naar ‘stem en tegenstem’ zoekt hij Bijbelse leiding te geven, zowel als het gaat om de grote vragen van Gods leiding in het wereldgebeuren, als in de kleine vragen (die echter o zo groot kunnen zijn!) van ons persoonlijk leven. Duidelijk wordt ook dat er behalve Gods leiding ook sprake is van ver-leiding (door de satan) én dat Gods leiding onze eigen verantwoordelijkheid niet uitschakelt, maar juist activeert.

Het tweede boekje gaat in op de vraag wat geloof nu feitelijk is; de antwoorden worden geput uit de Schrift en uit (voornamelijk de zondagen 7, 23 en 25 van) de Heidelbergse Catechismus. Zo komt geloven als leven uit Gods beloften en de rechtvaardiging daaruit naar voren.

Ds. W. Pieters, Bijbels ABC. Bijbelse begrippen uitgelegd. Uitg. De Banier Apeldoorn 2009,135 blz., €9,90.

Ds. Pieters, Hersteld Hervormd predikant te Garderen, begint met dit boekje een serie voor jongeren over Bijbelse kernbegrippen. Vooreerst komen A en B aan de orde. Bijvoorbeeld: aanvechting, ambt, amuletten, avondmaal, baptisme, bekommering, beroepskeuze, biblicisme.

Uit de keuze van de onderwerpen blijkt wel dat hij niet alleen ‘interne’ geestelijke vragen wil bespreken, maar ook zaken die vanuit een geseculariseerde wereld op ons afkomen, en dat is te waarderen. De meeste stukjes zijn zo’n drie tot vijf bladzijden lang. Een uitzondering vormt het stukje over baptisme: 14 blz. Terecht, gezien de vele discussies hierover. Alleen vond ik het daar jammer dat het nogal lang duurde voordat de Bijbelse gegevens echt besproken worden; bovendien wordt het punt waar de zaak om draait (de doop ‘in de plaats van’ de besnijdenis) wel benoemd en gesteld, maar niet echt uitgelegd. Dat is een misser bij een overigens aardig AB van het ABC. Nog een wens: soms is de toon nogal prekerig; dat mag wat mij betreft in de volgende deeltjes minder zijn.

Okke Jager, Het verlangen de wind te volgen. Een woord voor elke dag. Uitg. Kok Kampen 2009, € 9,95.

Zeventien jaar geleden alweer overleed ds. Okke Jager, bekend van zijn preken, columns en dagboeken. In dit boekje zijn 365 zegswijzen van hem aan het papier toevertrouwd, ‘opdat wij niet vergeten’. Laat mij er één geven, die voor 5 april (rond Pasen dus elk jaar): ‘Over de levende God kunnen wij alleen maar levend spreken’. Of deze, voor 8 augustus: ‘Een wijs hart is meer dan een knap hoofd.’ Inderdaad, opdat wij niet vergeten.

Mattheus van der Steen, De belangrijkste beslissing van je leven. Uitg. Highway Media Harderwijk 2009, 77 blz., € 4,95.

Het is goed dat er boekjes uitkomen die aandringen op geloof en bekering. En zo nam ik met enige verwachting bovenstaand boekje ter hand. Maar ik kan het toch niet aanbevelen: de Bijbelse begrippen worden te vaak eenzijdig gevuld, waardoor echt een ongereformeerde koers wordt gevaren; te denken is aan het stukje over de wedergeboorte (blz. 17), waar in dat verband wordt gesteld dat dit is ‘dat je tot leven komt in dat deel van je menszijn dat door de zondeval is doodgegaan’. Klopt dat met Ef. 2:1? En als er dan even verderop een ruimte wordt gecreëerd tussen de bekering en het leven door de Heilige Geest… Ook over de doop wordt op een wijze gesproken, die slechts tot de volwassendoop voert (blz. 37 e.v.) en die niet teruggaat op Matt. 28:19, maar op de doop van Jezus. Daar had dieper over nagedacht moeten worden. Jammer.

Jantina Boelaars en Joyce Rampersad, Wat alcohol met je doet. Uitg. Boekencentrum Zoeter-meer 2009, 141 blz., € 13,50.

Het is volgens mij alweer een tijd geleden dat er een nieuw deel uitkwam in de serie: ‘Wat… met je doet’. Nu verscheen bovengenoemd deel, over alcoholmisbruik en -verslaving. Net als de andere delen voorziet dit boek – helaas – beslist in een behoefte. Het is een groot probleem dat onder alle lagen van de bevolking voorkomt, zowel maatschappelijk als qua leeftijd als geestelijk gezien. Wie denkt er niet aan de zo moeilijk uit te roeien drankketen, niet het minst op de biblebelt? Ambtsdragers zullen het weten: het gaat hier om openbaar drankgebruik, maar ook – en dat is veel lastiger op het spoor te komen – over verborgen drankproblemen. Zowel voor drinkers als voor naastbetrokkenen biedt dit boek tips en praktische mogelijkheden voor een heilzame uitweg.

Petra Pronk, De zilveren golf: een gouden kans. Ouderen op de arbeidsmarkt. Uitg. Ten Have Kampen 2009, 126 blz., € 16,90.

Nederland wordt langzaam, maar (volgens mij heel) zeker voorbereid op een langere werkperiode, tot ergens na het 65e levensjaar. In dit boek wordt een lans gebroken voor het positiever benaderen van de ‘oudere’ werkenden. Ze zijn immers in het algemeen gesproken veel langer ‘jong’ dan vroeger? Met hun kennis en ervaring kunnen zij een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij, terwijl het ook uit het oogpunt van zingeving goed is voor henzelf. Minister Donner, staatssecretaris Klijnsma, CNV-voorzitter Paas, een student en een aantal ervaringsdeskundigen bepleiten in korte bijdragen deze positieve, maar ook noodzakelijke visie.

W. Visser (red.), Adoptie. Een zoektocht; W. Visser (red.), Kinderloosheid. Als de kinderkamer leeg blijft. Serie Bijbels licht op… Uitg. De Banier Apeldoorn 2009, 117 resp. 101 blz., ieder € 9,95.

Onder de noemer ‘Bijbels licht op…’ is een nieuwe serie gestart. Er komen tere thema’s aan de orde, zoals men uit de hierboven vermelde titels kan opmaken. Thema’s die een behoedzame aanpak noodzakelijk maken: ze gaan immers over zaken die diep ingrijpen in de gezinnen waar het aan de orde is. Het is te merken dat de medewerkers zich daar goed rekenschap van geven – geen wonder: zij zijn, zo blijkt, aangetrokken niet alleen op theologische of pedagogische deskundigheid, maar ook op grond van persoonlijke ervaring. Op voorzichtige wijze worden de zaken benaderd; tegelijk worden er Bijbelse lijnen getrokken over allerlei aspecten. Ik noem de grenzen van medische behandeling bij kinderloosheid; de doop van geadopteerde kinderen en de risicofactoren die tot opvoedingsproblemen kunnen leiden.

Dr. P.H.R. van Houwelingen, Timotheüs/Titus. Pastorale instructiebrieven, Commentaar op het Nieuwe Testament derde serie. Uitg. Kok Kampen 2009, 319 blz., € 34,90.

Een warme aankondiging voor dit nieuwe deel in de reeks CNT, waarmee deze reeks volgens mij op één deel na voltooid is: slechts een commentaar op de brief aan de Hebreeën ontbreekt nog. De auteur gaat uit van het paulinisch auteurschap (in tegenstelling tot wat men vandaag dikwijls kan horen en lezen). Terecht schrijft hij verder in zijn ‘Woord vooraf’, dat Paulus zijn medewerkers in de Here zó heeft geïnstrueerd, ‘dat iedereen (…) die kerkelijk betrokken is zich aangesproken zal voelen’. En daarmee komt meteen de ondertitel van dit commentaar in zicht. Aanbevolen voor de voorbereiding op de prediking, zoals ook de eerdere delen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.