+ Meer informatie

KERKREGERING VII GECOMBINEERD BEROEPEN II

4 minuten leestijd

Nog enkele belangrijke zaken in verband met het gecombineerd beroepen willen we naar voren brengen.

Allereerst iets over de aard van de combinatie of wil men over de inhoud van het contract dat twee kerkeraden met elkander sluiten. Zakelijk moet er het volgende in opgenomen worden.

a. De combinatie duurt zolang de predikantsvacature niet vervuld is tot we-deropzeggens toe. Bezitten de gecombineerde kerken een dienaar des Woords dan duurt de combinatie zolang niet het ontslag van de predikantwegens het aannemen van een beroeping van een andere gemeente, volgens de art. 5 en 10 van de Kerkorde, is ingegaan. In elk geval mag de combinatie tijdens de verbintenis van een predikant aan beide kerken nooit ontbonden worden zonder goedkeuring van de classis, die dan zorgt dat de dienaar des Woords geen fiananciële schade lijdt.

b. De kerkeraden blijven overigens in kerkregering zelfstandig, zodat zij ieder afzonderlijk vergaderen. De predikant is voorzitter van beide kerkeraden, gelijk hij voor zijn persoon alleen (niet gezin) in het lidmatenboek van beide kerken staat ingeschreven.

c. De predikant wordt bij toerbeurt nu door X dan door Y naar de classis afgevaardigd. De eerste maal geschiedt de afvaardiging door…

d. Met betrekking tot de predikant, bijv. bij bezwaren tegen hem, om redenen van tucht of iets dergelijks vergaderen de kerkeraden gecombineerd en treden gezamenlijk op als waren zij één kerkeraad.

e. De predikant wordt bevestigd in de kerk van … als dienaar van de gecombineerde kerken; de intrede kan in iedere kerk afzonderlijk plaats vinden.

f. Deze overeenkomst is door de classis… in haar vergadering van… goedgekeurd.

Er kunnen nog meer punten worden genoemd, bijv. hoe de verkiezing geregeld is, nl. of beide gemeenten uit een twee- of drietal moeten kiezen of dat één gemeente het voor beide zal doen. Dit laatste is o.i. niet aanbevelenswaardig, omdat de gemeente die de verkiezing uit handen geeft zichzelf onmondig verklaart en in feite in strijd komt met het beginsel in artikel 85 van de Kerkorde uitgedrukt. In onze tijd zal er trouwens ook wel niet één gemeente te vinden zijn, die bij een combinatie het recht van verkiezing wil prijsgeven. Regel moet o.i. zijn dat in beide gemeenten gestemd wordt.

Zo kunnen er misschien nog meer punten in het contract worden opgenomen, al naar bepaalde omstandigheden dit eisen.

Vervolgens vestigen wij er de aandacht op de beroepsbrief, door de gecombineerde kerkeraden vastgesteld en ondertekend, iets anders moet luiden dan in gewone gevallen. De aanhef zou bijv. als volgt kunnen zijn. Weleerwaarde Heer en Broeder de raden der Christelijke gereformeerde kerken te X en Y hebben ter vervulling van de bestaande predikantsvacature in beide kerken besloten om gezamenlijk een dienaar des Woords te beroepen, welke overeenkomst door de classis van Z is goedgekeurd. Daartoe hebben zij, ieder apart, de stemgerechtigde leden van hun gemeenten samengeroepen, te X op…, te Y op… In deze vergaderingen, beide onder leiding van de consulent, ds. N. N., is U (uit een daartoe gesteld tweetal, drietal etc, of bij acclamatie) tot herder en Ieraar der, tot deze zaak gecombineerde, kerken van X en Y gekozen, en daarna door de gezamenlijke kerkeraden beroepen, welke beroeping de gecombineerde kerken thans tot u brengen.

Verder kan met enkele kleine wijzigingen het concept worden gevolgd, dat als bijlage II in de uitgave van de Kerkorde is opgenomen. Men lette er dan wel op, dat er in komt te staan dat de regeling van de kerkdiensten, catechisaties, enz. in onderling overleg met en door de kerkeraden geschiedt en verder, dat de predikant te X of te Y zal wonen, dat de kerk van X zoveel bijdraagt in zijn tracte-ment en de kerk van Y zoveel, enz. De predikant moet in elk geval goed op de hoogte zijn van de getroffen regeling tussen de beide kerkeraden en daarom is het o.i. zeer gewenst ja noodzakelijk dat hij volledig in kennis wordt gesteld met de inhoud van het door de classis goedgekeurde contract van combinatie.

Dit kan bijv. geschieden door een afschrift van het contract in de beroepsbrief op te nemen of in de beroepsbrief naar een bijlage, behelzende een afschrift, te verwijzen.

Wij menen in het bovenstaande nu wel het belangrijkste van het gecombineerd beroepen naar voren te hebben gebracht. Het komt mij voor dat in onze tijd verschillende kleine gemeenten zich eens ernstig op de mogelijkheden van de combinatie moeten bezinnen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.