+ Meer informatie

MIJNWOORD BEWAARD

5 minuten leestijd

2

De lofprijzing van de verhoogde Christus spreekt met alleen tot Filadelfia, maar ook tot het erfdeel van de kerk van alle eeuwen. De brieven uit de hemel zijn gegeven tot onderzoek, zij herinneren aan de roeping van de kerk en vragen verantwoording. Zij zijn als een spiegel, waarin die kerk ziclizelf moet zien. Nooit kan zij zich daarom zomaar afmaken van de ernst van deze woorden.

Als er één brief spreekt in onze dagen dan toch zeker deze. Niet omdat het er zo goed uitziet op het bredere erfdeel van de kerk, als het gaat over het bewaren van het Woord Zijner lijdzaamheid. Integendeel, het ziet er treurig uit in veel opzichten met dat bewaren. Juist dat Woord wordt van alle zijden aangevallen. Opmerkelijk is het, dat het erom te doen is om het hart uit het Woord Gods uit te snijden. En wat is dat anders dan het Woord Zijner lijdzaamheid, zoals het in deze brief naar voren komt. Door de eeuwen heen heeft de vorst der duisternis zijn pijlen gericht op het Evangelie van vrije genade, dat van de lijdende Knecht des Heeren getuigt. Vandaag doet hij dat op een zeer geraffineerde manier, die veel gevaarlijker is dan de brute ontkenning.

Is het niet diudelijk uitgekomen rondom ons? Men is begonnen met de ontkenning van de waarheid van sommige schriftgedeelten. Zo heeft men de eerste Bijbelhoofdstukken in de waarheid aangetast. Allerlei mooie redeneringen hebben hun dienst daarbij gedaan. Het gaat niet om de „verpakking” maar om de inhoud. De verpakking behoort tot het wereldbeeld, dat de schrijver van Genesis had. Hij wist er nu eenmaal met meer van! Ondertussen wordt het bestaan van Adam door zulke schriftverklaarders (?) ontkend. We zouden hier heel wat meer kunnen noemen. Velen offeren de historische waarheid van Gods Woord op aan de doelgedachte. ’t Gaat om het doel, waarmee een bepaald Bijbelboek geschreven is, en niet om de feiten Zo worden wonderen ontkend en gehele schriftgedeelten disputabel gesteld. Steeds heeft men echter gesteld: Wij willen vasthouden aan het centrale in de Heilige Schrift, niets tekort doen aan de Persoon en het werk van Christus, aan Zijn sterven en opstanding.

Maar het is nog niet lang geleden, dat openlijk de verzoening door voldoening aan het recht van God op hetzelfde erf geloochend is. Wat is het anders dan het hart van het Evangelie eriut willen snijden? Eerst wordt het Woord nog geprezen, maar leeft het niet meer in het leven van de kerk, dan begint het met critiek op sommige gedeelten. En het einde is de ontkenning van het Woord Zijner lijdzaamheid.

***

Dit komt niet alleen openbaar in de belijdenis van Gods Woord. In de prediking spreekt dat vandaag ook. Juist in de bediening van Gods Woord heeft het Woord Zijner lijdzaamheid zo’n grote plaats naar het Woord van God zelf. De troon van God staat opgericht in de rechte bedienmg van Gods Woord. Daarin klinkt door „Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Uws troons; goedertierenheid en waarheid gaan voor Uw aanschijn heen”. Het is de prediking van recht en genade, waarin het bloed van Christus een centrale plaats heeft. Dan wordt de doodstaat van de mens onomwonden verkondigd en klinkt het wonder van vrije genade door. De waarachtige bekering wordt aangedrongen. En dat alles niet in een dood-orthodoxe prediking, waarin de dingen wel genoemd worden maar met wezenlijk functioneren.

En hoe is het vandaag in zoveel kerken? Velen horen daar een boodschap over de naastenliefde, die zonder verband met de verhouding tot God gepredikt wordt. Algemeen is de klacht over flauwe en arme preken, die zonder voedsel naar huis toe sturen. Niet altijd betekent dit dat er niet meer gesproken wordt over zonde en genade. Als het dan echter niet meer dan begrippen zijn en dit alles met leeft in de prediking, dan is het proces van afglijding allang begonnen en kan niet andeis verwacht worden dan een nog verdere vermagering, als God het niet anders maakt. Het is daarom geen wonder, dat velen hun heil elders gaan zoeken, waar nog voedsel te vinden is.

***

Zijn Woord bewaren. Daar roept God toe door de eeuwen heen. Het valt op hoe vaak of dit spreekt in Gods getuigenis. Waarvan de gemeente van Filadelfia het lichtende voorbeeld is door Gods genade, daar is telkens het vermaan van de apostelen mee gevuld geweest. En geen wonder. De Heere heelt zelf dat Woord gegeven, toebetrouwd aan Zijn Kerk! Door de geschiedenis van de kerk heen heeft de Heere Zijn Woord bewaard. In de tijd van de Reformatie is dat openbaar gekomen. In de vorige eeuw liet Hij dat weer zien. Telkens ging het om dit Woord, waarvan in de brief aan Filadelfia sprake is. Door Zijn Goddelijke genade deed Hij gedurig maar weer dat Woord prediken en kracht doen. In Zijn Goddelijke handen ligt die bewaring gewaarborgd tot aan het einde toe.

Toch ontslaat dat niet van de roeping om te bewaren. De Heere staat er voor in en zorgt er Zelf voor. Niettemin vraagt Hij het daarom des te meer om het in afhankelijkheid van Hem te zoeken. We zijn het verplicht tegenover God, tegenover Zijn Kerk en tegenover onze eigen zielen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.