+ Meer informatie

Is jaloezie in het huwelijk gezond of gevaarlijk?

4 minuten leestijd

Jaloezie in het huwelijk. Is dat normaal en goed of moeten we juist spreken over een gevaar voor het huwelijk? Als de Schrift man en vrouw oproept tot liefde en trouw, sluit dat jaloersheid uit of heeft dat juist jaloezie in zich?

Tot een bepaalde grens is jaloersheid normaal en goed. Misschien kan dat nog wel het beste duidelijk worden gemaakt vanuit de Schrift. De verhouding tussen de HEERE en het volk Israël wordt vaak in het Oude Testament getekend met het beeld van het huwelijk. Hoe vaak spreekt de Heere niet in gekrenkte liefde over zijn ontrouwe bruid Israël? Hij is immers een naijverig, jaloers God. Hij kan niet dulden dat Israël zichzelf aan anderen geeft. „Want Ik, de HEERE, uw God, ben een ijverig God." Israël moet er geheel voor Hem, de Getrouwe, zijn. Hij laat het Israël ook terdege merken wanneer Hij in Zijn liefde en trouw gekrenkt is! Dit naijverig, jaloers zijn van de Heere is niet los te maken van Zijn heiligheid. Dit alles mag ons ook iets te zeggen voor de verhouding man-vrouw in het huwelijk. Een zekere mate van jaloersheid is goed, komt voort uit oprechte liefde.

Gevaarlijk
Een heel ander geval wordt het wanneer de jaloezie al te grote proporties aanneemt en ontaardt in onredelijke verdachtmakingen. Het komt nogal eens voor en kan bittere gevolgen hebben. Al te grote en misplaatste jaloezie kan ten langen leste iets in zich hebben van een vuur dat verterend en verslindend om zich heengrijpt. Er is niet zoveel fantasie voor nodig om te bedenken dat het een gevaarlijke aanslag kan zijn op de rechte huwelijksverhouding. Immers, onredelijke verdachtmaking en beschuldiging zijn de gevolgen van overmatige jaloersheid, wanneer deze onbelemmerd voortwoekert en gevoed wordt. Wat gebeurt er ten laatste? De een maakt de ander tot een vijand en leeft dus met een vijand in zijn of haar huis. Overbodig om te zeggen dat dit nogal wat betekent! In heel extreme vorm kan er iets zijn van een meegesleurd worden in redeloosheid, een vervuld zijn van waanideeën. In dit verband is het veelzeggend dat bij de kerkelijke bevestiging van een huwelijk aan de bruid en de bruidegom gevraagd wordt of zij elkaar "trouw en geloof' zullen houden. Je zou trouw en geloof hier als eikaars spiegelbeeld kunnen aanduiden. Ze kunnen ook niet zonder elkaar en zijn onmisbaar in een christelijk huwelijk.

Genezing?!
Is er een uitweg, een weg van genezing wanneer er sprake is van "het probleem van de jaloerse echtgen(o)t(e)"? Zoals in allerlei (huwelijks)omstandigheden is het gesprek met elkaar van grote betekenis, misschien in aanwezigheid van een (vertrouwde) derde. Daarbij mag degene die gebukt gaat onder de onredelijke jaloezie van de ander zich eerlijk afvragen: Heb ik op een of andere wijze toch zelf reden gegeven tot deze jaloezie? Wat is vooral nodig het keer op keer horen naar het bijbels vermaan dat tot mannen en vrouwen komt. Zou het niet zijn reden hebben dat de Schrift meermalen op nadrukkelijke wijze zijn vermaan laat horen? Waarom zou de man opgeroepen worden zijn vrouw haar eer te geven? Waarom zegt de Schrift: Wees niet verbitterd tegen haar? Waarom wordt de vrouw vermaand om haar man lief te hebben en te eren? De Schrift wil het huwelijk, dat toch een inzetting van God is, hoog en heilig houden. De Heere wil dat trouw en liefde heersen. Daarin bedoelt Hij toch niet ons ongeluk, maar juist ons welzijn! Zo hebben wij te horen naar het bijbels vermaan, biddend dat niet ons goddeloze en egoïstische Ik, maar de Heere Zelf heerschappij voere. Belooft gij hem/haar geloof en trouw te houden naar uitwijzen van het heilig Evangelie...?

Hulp en bijstand
In een op drift geraakte maatschappij, waarin het Woord steeds meer met een achteloos gebaar terzijde geschoven wordt, komt ook het huwelijk onder zware druk te staan. We zien het overal, we bemerken het wellicht in... ons eigen huwelijk. Meer dan ooit is ons nodig de hulp en bijstand van Hem Die op de bruiloft te Kana was en daar wonderen verrichtte. Hij is de Bruidegom Die Zijn bruid werft en geheel voor Zichzelf wil hebben, maar ook "haar krankheden kent en liefderijk geneest." Zijn het soms voor ons holle, afgesleten en nietszeggende klanken geworden als het formulier verschillende keren uitspreekt dat de Heere altijd Zijn bijstand wil schenken? We zouden kunnen beginnen met het nalezen van die woorden, met het buigen van onze knieën.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.