+ Meer informatie

Verontrusting over kandidatentekort

Jaarvergadering Confessionelen

5 minuten leestijd

ZEIST — Grote verontrusting over het vrijwel ontbreken van studenten en jonge predikanten beheerste gisteren de jaarvergadering van de Confessionele Vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk. De vergadering begon 's middags op „Woudschoten" in Zeist en werd 's avonds voortgezetmet een lezing van ds. S. Kooistra te Menaldum.

Onder het thema „Gemeente tussen theologie en demonie" opende de voorziter van de Confessionele Vereniging, ds. J. P. van Roon uit Katwijk, de vergadering.

Hij sprak van een getemperde blijdschap vanwege de zorg in de Hervormde Kerk. De op dit moment heersende visie op de Schrift achtte Van Boon kenmerkend voor de kerk.

De kerk wordt een randverschijnsel in onze samenleving ondanks haar krampachtige pogingen om geëngageerd bezig te zijn.

Demonie
Onderschat de demonische aanval van de boze niet, zo hield hij de aanwezigen voor. Wij dienen vast te houden aan het theocratisch getuigenis van de Schrift aldus de voorzitter.

Het moderne levensgevoel kent geen ethiek die op Gods gebod teruggaat. Wij echter dienen Zijn geboden te bewaren in een wereld waarin de kreet „baas in eigen buik" helaas symptomatisch is geworden. In het verlengde daarvan zag Van Roon de aanval op Youth for Christ vanwege hun visie op de homofilie en ook de opkomst van de alternatieve samenlevingsvormen.

In de kerk, zo besloot hij, gaat hét om het rechte bijbelse geloof en handelen, om de dogmatiek en om de ethiek, om de leer en het leven.

Zelfrespect
Uit de vergadering kwam de vraag naar voren of de samenspreking tussen de hoofdbesturen van de Confessionele Vereniging en van de Gereformeerde Bond wel zo verhelderend gewerkt had als gesteld was. De vraagsteller verwees hiervoor naar het interview met ds. C. den Boer van enkele weken geleden in onze krant.

Ds. Den Boer zei daarin dat als de confessionele predikanten uitgesproken waren, een „Bonds" predikant begon. Bovendien achtte de vraagsteller het ontoelaatbaar in dat interview dat van een uitgemergeld Friesland gesproken werd.

Het hoofdbestuur diende volgens hem meer zelfrespect tegenover de Gereformeerde Bond in acht te nemen.

Er was verontrusting over het vrijwel ontbreken van studenten. Dat zal op langere termijn doorwerken. Dit gebrek kwam onder andere hierin openbaar dat het studiefonds een hoog batig saldo vertoonde. Als oorzaak hiervoor werd het ontbreken van aanvragen aangevoerd.

Het is volgens prof. dr. C. van Leeuwen, die in Utrecht Oude Testament doceert, slechts een klein aantal studenten. Het meest hachelijk achtte hij de situatie in sommige confessionele gemeenten, waar men door een noodsprong bij de linkervleugel van de Gereformeerde Bond terecht komt.

Wervend
In het verlengde van de verontrusting stond de oproep aan de predikanten om wervend bezig te zijn in de gemeenten om jonge mensen te bewegen theologie te gaan studeren.

Het forum gaf als antwoord op de vraag hoe de verhouding tot de Gereformeerde Bond moest zijn, dat men in de eerste plaats met de Bond in één kerk stond. Sommige dingen dienen principieel afgewezen te worden en in andere zaken moeten wij broederlijk samengaan.

Volgens ds. Pettinga, de oudvoorzitter van de Confessionele Vereniging, heeft de Bond Kohlbrugge herontdekt. Daarop dient volgens hem ingespeeld te worden. Hij hoopte tevens dat het confessionele, volgens hem typisch echthervormd, voor de kerk behouden bleef.

Ontkerstening
In het avondgedeelte van de conferentie hield ds. S. Kooistra een lezing die als titel droeg „De prediking der kerk in een ontkerstend land".

Uitvoerig ging ds. Kooistra in op de visie van Hoedemaker op de reorganisatie van de kerk. Hij stelde dat die visie niet geleid heeft tot de kerstening van ons land.

Kooistra zag echter wel een zekere verwezenlijking van Hoedemakers gedachte in de totstandkoming van de kerkorde van 1951. Hij wees erop dat er in de synode voorstellen op tafel liggen om het begrip „de kerstening van de samenleving" uit de kerkorde te laten verdwijnen.

Als restant van de gekerstende cultuur zag hij het uitgaan van onze wet van het bijbelse monogame huwelijk. Mede daarom is het zo verdrietig dat ontkerstening ook in dezen, doorgaat.

Het huwelijk wordt gezien als een te verkreken relatie en niet meer als een inzetting van God, zoals ook in de kerkorde en de huwelijksformulieren staat. Ook het nieuwe wetsontwerp inzake abortus zag Kooistra als gevolg van de ontkerstening.

Zondagsviering
Als teken van de kerstening van het volksleven blijft de zondagsviering. Hij verwees daarvoor naar dr. Koopmans die schreef: Een land zonder zondag wordt een land zonder God.

Zondagsheiliging is een zaak van iedere gelovige. Bevordering van de zondagsrust is een taak van de overheid, opdat iedereen tijd en gelegenheid heeft om de zondag te heiligen als Gods dag.

In de prediking in een ontkerstend land dient onderscheid gemaakt te worden tussen wat het belijden der kerk is en wat niet meer dan een politieke mening is. Men dient op te passen dat uitspraken uit de politieke discussie overgebracht worden naar de kerk, zo vervolgde Kooistra, want die hoort thuis op de vergaderingen van de politieke partijen. Als voorbeeld van een zodanige ontsporing noemde hij uit de „Pastorale Brief" de opmerkingen over de denuclearisering van Nederland als aanzet tot wereldwijde ontwapening.

Ook in een ontkerstend land moet heilsprediking met een dringende roep tot bekering gebracht worden. Voor een ieder die het Evangelie hoort valt de beslissing in het heden der genade.

Ik zie, zo besloot ds. Kooistra zijn lezing, visioenen over de herkerstening van Nederland nog niet vervuld. Toch zie ik geen andere weg voor de kerk in Nederland dan om getrouw voort te gaan in de prediking der verzoening. Alleen dan heb ik hoop en moed voor de wereld. Want het gaat God om de wereld. Het evangelie is de boodschap van het Koninkrijk Gods, maar alleen wie zich met God laat verzoenen, zal ingaan in het Rijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.