+ Meer informatie

Zoveel veel hoofden.,.

5 minuten leestijd

Mist
Bij dezen wil ik reageren op Terdege nr. 14 van 8 april 1992 over het artikel van de jacht op wegpiraten. Op pag. 7 staat nl. de opmerking van dhr. Den Dikken dat het scheepvaartverkeer tijdens mist stil ligt en over de weg alles door gaat. Dit laatste is zeker waar, het aantal filemeldingen gaat gewoon door, of loopt hoog op. Maar dat het scheepvaartverkeer stil ligt is niet waar. Zo'n 90 procent van de schepen heeft radar en vaart dus wel gewoon door, met normale snelheid, zonder vertraging wegens mist. En een deel van de schippers zonder radar is dan wel zo "sportief' om heel kort achter anderen aan te varen, maar ook die komen er zonder vertraging. Een heel klein percentage wat met mist stil ligt. De uitdrukking van deze verkeerssurveillant getuigt van heel weinig kennis van de scheepvaart en zodoende moet hij er ook niets van zeggen.

Roel Steenbergen,

's-Gravendeel
Met instemming het stukje "beurtelings" van G.D. Pas gelezen in Terdege d.d. 224-92. Een kerk die zich aanpast aan de wereld; een kerk die "verwereldlijkt" is. Kortom, een kerk die niet meer de gestalte heeft van de eerste christengemeente. Echter, laten Gods kinderen zich die schuld niet alleen toeëigenen, laOp 24 mei hoopt Greta van der Staaij 39 jaar te worden. Ze is verstandelijk gehandicapt en woont bij haar zus. Kerkweg 120, 2985 AW Ridderkerk. Bij mevr. Van Dijk werd 14 jaar geleden een ernstige ziekte geconstateerd. Ze moet veel chemokuren e.d. ondergaan. Haar man zorgt voor haar. Beiden zijn + 70 jaar. EuterpeDeze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege, Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen. ten zij die schuld ook belijden, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. Zijn er nog van Gods kinderen die heilig jaloers zijn op het leven van de eerste christenen? Zij leefden in de vreze Gods en in de vertroosting des Heiligen Geestes. Dat kan ook nu nog, als de Gemeente des Heeren gehoorzaam en in onderdanigheid aan Gods Woord gaat leven. Luister niet naar het schijnvrome, rechtzinnige doch onschriftuurlijke geredeneer: „God moet dat geven", of: „God moet het doen." Gods kinderen staan vooral schuldig aan het ontzaglijke, diepe verval; aan de droevige geesteloosheid. De Geest hebben we zeer bedroefd; op veel plaatsen reeds uitgeblust. Met alle eerbied gesproken: „Wie moet er de zonde belijden, wij of de Heere?"

T. van der Weijden,

Dordrecht
öuw In Terdege van 26 februari 1992steltds.P. Beekhuis in "Pastoraal" dat liefde de basis of het cement van het huwelijk is. Ik moest meteen denken aan hetgeen dr. W. Aalders schrijft in zijn plem 180, 3816 EG Amersfoort. Tijdens zijn werk viel Arjan Groenendijk (21) van de trap en brak zijn knie. Na twee operaties kon hij redelijk lopen, maar brak opnieuw zijn knie. Weer was een operatie nodig. Brederodestraat 12, 2406 XS Alphen aan de Rijn. Mevr. M. Vossestein (+ 36, moeder van zes kindeuitstekende boekje "Het huwelijk - grootheid en verval". Dr. Aalders schrijft daarin juist, dat liefde niet de basis van het huwelijk mag en moet zijn. Nee, niet de liefde, maar de trouw moet het fundament van een goed huwelijk zijn. Vandaar dat men spreekt over de trouwring, het trouwen, het getrouwd-zijn. Zelf moet ik na 12 jaar huwelijk zeggen: ,Je hebt je vrouw niet elke dag even lief en je bént wel eens een dag kwaad op elkaar." Maar je hebt aan elkaar je woord van trouw, voor Gods heilig aangezicht en in het midden van de gemeente, gegeven. Om elkaar trouw te blijven. In voor- en tegenspoed. In ziekte en gezondheid. In goede en in kwade dagen. Ja, trouw totdat de dood scheiding brengt.

B. Wentink, Vredefort,

Zuid-Afrika

Natuurbeheer
In Terdege nr. 14 stond een artikel met als titel "Natuurbeheer in Gelderland". Het is jammer, te moeten constateren, dat het prachtig geïllustreerde artikel een aantal onwaarheden bevat. Het gaat mij in eer ste instantie om de door dhr. Buijs gestelde vraag „... moet de natuur eigenlijk wel beheerd worden?" Het is principieel ten enenmale onjuist om deze vraag te stellen, daar de beheerstaak van de mens t.o.v. de natuur vastligt in de Scheppingsopdracht! Bovendien lijkt het mij principieel onjuist om de mens „een stukje natuur" te noemen. Tot zover een principiële notitie. Ook in praktische zin bevat het subjectieve artikel feitelijke onwaarheden. De stelling „...dat er ontheffingen te koop zijn, waardoor de jachtverenigingen ongestoord hun hobby uit kunnen oefenen" is pertinent onjuist! Een en ander zou in strijd zijn met de Jachtwet! Wel worden er ieder jaar een aantal afschotvergunningen afgegeven, om te voorkomen dat er te veel dieren komen. Wellicht acht dhr. Buijs het "natuurlijker" om deze prachtige dieren -door voedseltekort- een vreselijke honderdood te laten sterven?! Verder merkt dhr. Buijs op, dat "Natuurmonumenten tegen elke vorm van jacht is." Ook dat is niet waar. In sommige -door Natuurmonumenten beheerde- gebieden wordt wel degelijk gejaagd (b.v. bij het Naardermeer). Het is jammer te moeten constateren, dat de visie van dhr. Buijs op Natuurbeheer in Gelderland beslist niet „op het goede spoor zit." Ik verzoek de redactie van Terdege dan ook om daar terdege rekening mee te houden.

HA. Lambooij,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.