+ Meer informatie

NIEUWE INZICHTEN

5 minuten leestijd

3

Ik ben dankbaar, dat er nog Bijbellezende christenen zijn die met het al of niet bestaan van Adam en Eva even weinig moeite hebben als met het al of niet bestaan van het uitspansel. We zullen ons met alle kracht tegen opvattingen als van Kuitert en anderen hebben te verzetten. Er mogen heel wat mensen zijn die hier de grote gevaren niet onderkennen; er mogen heel wat mensen zijn die geïnfekteerd worden door de gedachten van Kuitert (niet van de Schrift), maar laten we toch onze ogen wagenwijd open hebben voor wat ik meen te moeten noemen de dodelijke gevaren die de kerk bedreigen. Wat we tegenwoordig te horen en te lezen krijgen uit de kringen van de Geref. gezindte betekent niet minder dan de doodsteek voor de kerk. Ik geef in verband hiermee nog een helaas nog al lang citaat door (Verstaat gij wat gij leest? ) blz. 27, 28:

„er zijn intussen ook voorbeelden te over van veranderde uitleg op grond van nieuw Schriftonderzoek of — zoals men dikwijls zegt — door nieuw licht over bepaalde bijbelgedeelten.

Laten we als illustratie nemen wat Paulus in Rom. 5 over Adam schrijft (in dit hoofdstuk worden Adam in zijn zonde en schuld en Christus in Zijn gerechtigheid tegenover elkaar geplaatst, T). Voor veel christenen was — en is in sommige gevallen nog — dit hoofdstuk doorslaggevend als het om de vraag naar het historisch-zijn van Adam gaat. Paulus zou hier toch duidelijk leren dat Adam echt geleefd heeft, dat de zondeval een echte gebeurtenis is geweest die een man overkwam enz., want — want zo redeneert men meestal verder — als Adam geen echte historische persoon is, valt dan ook Jezus Christus (in Rom. 5 en daar buiten) niet als historisch persoon?

Paulus gebruikt in dit hoofdstuk de figuur van Adam niet om Christus en Zijn werk te verankeren, maar om Christus en Zijn werk te belichten in zijn zin en strekking. Adam dient het onderwijs van Paulus over Christus.

Daarmee is reeds gezegd dat het historisch moment dat wij zo graag in Adam willen vasthouden wel eens heel wat minder klemmend voor Paulus geweest kan zijn dan voor ons. Onderwijsvoorbeelden, of als men wil: leermodellen behoeven niet historisch te zijn om hun taak te kunnen vervullen. Het historisch moment in Adam was voor Paulus dan ook heel wat minder belangrijk dan voor ons. Dat laat ons het Nieuwe Testament zelf al zien. In Rom. 5:12 e.v. is het van wezenlijk belang voor Paulus’ redenering, dat Adam de eerste overtreder is geweest en niet Eva, hoewel wij allemaal in het Oude Testament kunnen lezen dat Eva de eerste was die Gods gebod overtrad.

Heel het betoog van Paulus staat of valt met Adam als eerste zondaar. Maar dezelfde Paulus kan in 1 Tim. 2:14 een redenering houden waarin het wezenlijk belang is dat juist niet Adam maar Eva met de zonde is begonnen”.

Ik had meer kunnen citeren uit het boek van Kuitert in verband met het Bijbelse verhaal van paradijs en zondeval. Ik laat het echter hierbij voor dit ogenblik. Het is wel duidelijk geworden, dat Kuitert de historiciteit van Adam en Eva niet aanvaardt. Hij ziet in het Schriftverhaal een onderwijs model. Paulus heeft het typisch Schriftgebruik van de rabbijnen overgenomen. Hij was hun leerling. Verwacht kan worden dat hij hun onderwijs ter harte genomen heeft. „Paulus gaat met het Oude Testament om zoals alle rabbijnen dat doen: hij gebruikt de Schriftplaatsen en teksten voor zijn eigen doel”.

Ik moet zeggen, dat ik de „bewijsvoering”,van Kuitert wel heel erg zwak vind. We hadden heus van een professor wel wat anders verwacht. Hoe kan men nu een soort tegenstelling zien in wat gezegd wordt door Paulus in Rom. 5 : 12 en 1 Tim. 2:14? De meest eenvoudige Bijbellezer kan onmiddellijk weten, dat Paulus in Rom. 5 bedoelt in het licht stellen, dat door een mens de zonde in de wereld is gekomen. Hij wil helemaal niet zeggen, dat Adam en niet Eva de eerste was die zondigde. Beide teksten, Rom. 5 : 12 en 1 Tim. 2:14 vullen elkaar aan.

Adam wordt hier getekend als de verantwoordelijke persoon, als de — zo te zeggen — vertegenwoordiger van heel het menselijk geslacht in en door wie dat geslacht van God is afgevallen. De redenering van Kuitert is, dunkt mij, niet erg wetenschappelijk. Hij poneert erg gemakkelijk verschillende zaken die zouden moeten bewijzen, dat we in Genesis met leermodellen te doen hebben.

Ik vraag mij echter af wat er bij een dergelijke opvatting overblijft van de leer der inspiratie. Aanvaarden we zo nog dat de Schrift is gegeven door dc Heilige Geest? Inderdaad, de Heere heeft gebruik gemaakt van mensen; zij waren Zijn instrumenten. Maar Gods Geest heeft hen in alle waarheid geleid. Het zou geen kwaad kunnen als men wat meer eerbied ging opbrengen voor Gods Woord. Men mag het ontkennen zoveel men wil, maar feit is dat men de eenvoudigen het fundament onder de voeten vandaan haalt.

Gelukkig, dat de Heere blijft zorgen voor Zijn zaak en kerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.