+ Meer informatie

Kerkelijke berichten

4 minuten leestijd

AFSCHEID DS TANlS VAN DE GEMEENTE VAN BARENDRECHT

Zondag 10 augustus was voor de gemeente van Barendrecht een betekemsvolle dag. Nadat Ds. M. C. Tanis de herder en leraar van die gemeente, in de morgendienst van Hemelvaartsdag aan de gemeente had meegedeeld, dat hij de roeping naar de gemeente van Sliedrecht-Centrum had aangenomen, heeft deze gemeente zich kunnen instellen op het afscheid, dat zondag j.l. plaatsvond.

In de morgendienst van deze zondag vond de bediening van het Heilig Avondmaal plaats. Het was Hosea 14 : 6 waarover in dat uur de predikatie ging: „Ik zal Israël zijn als de dauw; hij zal bloeien als een lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon”.

In het middaguur was het kerkgebouw tot meer dan de laatste plaats bezet. Niet dat deze gemeente anders van on trouw in de opkomst beticht kan worden, maar voor deze dienst waarin Ds. Tanis voor het laatst als herder en leraar voorging, bestond zeer grote belangstelling.

De tekst, waaruit de inhoud van de predikatie werd ontleend, was 2 Thess. 3 : 16 „De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd in allerlei wijze. De Heere zij met u allen”. Boven het woord, dat hij naar aanleiding hiervan sprak, schreef Ds. Tanis: De Heilsvorst zij met u allen. Een woord waarin hij duidelijk tot uitdrukking bracht, dat het in deze voorbijgegane negen jaar niet is gegaan om mensen niet om verhoudingen, die in het menselijke vlak liggen, maar om deze Heilsvorst alleen. Van dit weten getuigt ook de psalm waarmee de dienst aanving (Ps. 74 : 12, 15): „Hoe menigmaal hebt G’ ons Uw gunst betoogd”, en „Gij evenwel, Gij blijft Dezelfd’ o Heer’.„

Na het uitspreken van de predikatie richtte Ds. Tanis zich in een persoonlijk woord tot de kerkeraad, de gemeente, de afgevaardigden, de verenigingen, katechisanten en enigen die als lid van de gemeente nauw betrokken zijn met de arbeid daaraan verbonden.

Na het gebed antwoordde ouderbng Van Gelder hierop namens kerkeraad en gemeente en Ds. P. Roos, namens de classis Rotterdam en als konsulent.

Voor de kansel staande, drukten mevrouw en Ds. Tanis alle aanwezigen de hand, waarna deze negen-jarige arbeid was af gesloten.

Ontroerend was het toen de gemeente haar scheidende herder en leraar toezong wat ouderbng Van Gelder opgaf:


De Heer zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar
Uw ziel voor ramp bewaar;
De Heer’, ’t zij g’ in of uit moogt gaan
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.


De gemeente van Barendrecht is herderloos. Moge zij veel leven bij de woorden aan het einde van deze dienst aange heven:

Gij zijt mij Heer’ ter schuilplaats in gevaren,

Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. J.

SLIEDRECHT-CENTRUM

Woensdag 20 augustus jl. ontvmg de gemeente van Sliedrecht centrum in Ds. M. C. Tanis weer een eigen herder en leraar, slechts enkele maanden nadat Ds. C. Smits afscheid van haar genomen had wegens vertrek naarClifton U.S.A.

’s Middags bevestigde Ds. H. C. van der Ent van Katwijk aan Zee zijn kollega en vriend Ds. Tanis in het ambt. Ds. Van der Ent had tot tekst Openbaring 1 : 12b, 13a, 16a en 20b en sprak over: Het gezicht van Johannes.

1. op de kerk;

2. op de Zoon des mensen;

3. op de dienaren.

Plechtig klonk het uit de mond van Ds. Tanis, toen de vragen gesteld waren: Ja ik, van ganser harte. De gemeente zong haar nieuwe herder en leraar toe de zegenbede uit Psalm 134 : 3. Waren er bij de bevestiging vele honderden aanwezig, bij de intrede van Ds. Tanis des avonds was het grote kerkgebouw overvol. Ds. Tanis sprak over Romeinen 6 : 23 en had als hoofdgedachte: De boodschap Gods aan de gemeente, die spreekt van:

1. een ontzaggelijk werkelijkheid;

2. een onuitsprekelijke rijkdom.

Vele toespraken van en tot Ds. Tanis volgden op de pre diking. Ouderling De Heer sprak namens de kerkeraad en bet toezingen Psalm 119 : 9, in verband met de gelegenheid even gewijzigd.

Er waren vele belangstellenden uit Barendrecht en andere gemeenten, kollega’s, vrienden en vele anderen. Het was een goede dag. Er was stof genoeg om dankbaar naar huis te gaan vanwege de daden des Heeren.

N.B. Intussen is Ds. Smits met zijn arbeid te Clifton be gonnen. Op dinsdag 15 juli j.l. bevestigde Ds. J. Tamminga van Grand Rapids hem in het ambt te Clifton. Ds. J. Tamminga sprak over: Predik het Woord. Dezelfde dag verbond Ds. Smits zich aan zijn nieuwe gemeente met de woorden van Johannes de Doper: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt. We hoorden tijdens ons verblijf in Canada uit de mond van verschillenden, die er bij tegenwoordig waren, dat het goed was daar te zijn. We hadden gehoopt er zelf ook getuige van te kunnen zijn, maar dat bleek on mogebjk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.