+ Meer informatie

TER OVERWEGING

8 minuten leestijd

H. van der Ham (red), Sions heil en troost. Overdenkingen van christelijke gereformeerde predikanten, Uitg. De Groot Goudriaan - Kampen 1997. 185 blz. f 39,90.

Van niet minder dan zeven predikanten (docenten) worden hier preken afgedrukt, voorafgegaan door een kort overzicht van het leven van de betrokkenen: Van Lingen, Jac.Wisse, F.Lengkeek, H.Janssen, P.J.de Bruin, P.de Groot. R.Kok. Van Van Lingen drie preken, van De Bruin twee en overigens een. Het zijn waardevolle preken. Men ziet hoe er bij de eenheid ook toen verscheidenheid was. Wie onze vaders in hun preken wil (leren) kennen, kan terecht in deze prachtig uitgegeven bundel.

M.R. van den Berg, Het tweede boek Samuël. Balans van een messiaans koningschap, Uitg. Buijten & Schipperheijn - Amsterdam 1997. 138 blz. f 24,90.

Het boek bevat de teksten van het radioprogramma De bijbel open (augustus - december 1997). Het hele tweede boek van Samuël wordt besproken Eigentijds woordgebruik en een doorlichting van de geschiedenis tot op Jezus Christus. Soms verrassende vergezichten en diepe inzichten. Vertellend, becommentariërend, met een spits naar ons leven. Ik heb van dit boek genoten en geleerd.

Emma Luijendijk. Omdat de dood niet het laatste woord heeft. Rituelen bij begraven en cremeren. Uitg.Kok - Kampen 1997. 169 blz. f 32,50.

In dit boek worden ervaringen van mensen met begraven en cremeren beschreven. De grote veranderingen die zich in onze samenleving ten aanzien van de dood hebben voltrekken, spelen in die verhalen een grote rol. De schrijfster wil geen voorschriften geven. Ze helpt mensen na te denken over problemen die zich voordoen en over zaken die vaak in korte tijd en met emotionele spanning geregeld moeten worden. Zo is dit boek een spiegel waarin mensen kunnen zien wat er rondom het sterven van een geliefde zich voordoet of komt kijken, als ik het zo mag zeggen. Uit de geschiedenis van de lijkbezorging worden momenten weergegeven waardoor men sommige gebruiken beter verstaat. Het boek grijpt telkens terug op dezelfde personen en hun ervaringen. Dat wekt de indruk van herhaling, al bedoelt de schrijfster dat niet. Ik schreef al: geen voorschriften, maar het aanreiken van mogelijkheden en het advies om hier- of daarmee rekening te houden. Zo heeft het boekje iets van de vrijblijvendheid van onze tijd. Wel staan er waardevolle overwegingen in. leder moet die op eigen manier verwerken.

Ds.Jan-Willem Roosenbrand, Vasten, Uitg. De Vuurbaak en Uitg. Gideon, Barneveld 1997. 180 blz.

Een pleidooi voor vasten. zonder dat vasten als een verplichting de gelovigen wordt opgelegd. Dat is het boeiende, het ontspannende en tegelijk het inspannende van dit boek. Waardevol is het brede bijbelse overzicht en de blik in de geschiedenis van de Kerk. tot en met Calvijn. à Brakel en de Nadere Reformatie. Tot intensere toewijding aan de dienst van God. tot verootmoediging en tot oprechter strijd tegen de zonde - dient het vasten; niet als wettische verplichting, maar als regel der dankbaarheid in een waarachtig christelijk leven. Dit is een boek vol christelijke spiritualiteit. Men zou het in kleine kring moeten bespreken. Wat mij betreft had het boekje iets minder omvangrijk kunnen zijn. vasten is echter in onze kringen niet zo geliefd, vrees ik. Vandaar de brede beschrijving. Dit is een boek dat ambtsdragers en gemeenteleden zich eigen zouden moeten maken. leder zie hoe hij het thema in zijn leven in praktijk brengt.

Dr.W.ter Horst, Nieuw licht. Over liefhebben, opvoeden en troosten, Uitg.Kok - Kampen 1997. 142 blz. f 24,90.

De schrijver heeft enkele bestsellers geschreven over christelijke opvoeding. Zijn Stelling is: Je moet het hart van een kind raken door met je hart het kind te benaderen. Deze Stelling is in onze materialistische, technische tijd in onbruik geraakt. Heel het werk van Ter Horst is daarom verfrissend en stimulerend. Wie zijn vorige boeken kent, vindt hier niet veel nieuws. Zijn grondstelling wordt hier aan de hand van tal van voorbeelden toegelicht en voor de praktijk bruikbaar gemaakt. Dat maakt dit boek aantrekkelijk.

Werken aan eenheid. Deputaten Kerkelijke eenheid van gereformeerde kerken in Nederland, Uitg.De Vuurbaak - Barneveld 1997. 112 blz. f 18,75.

Voor dit boek heb ik alleen maar lof. Een duidelijk overzicht van contacten tussen deputaten van de (vrijgemaakt) Gereformeerde Kerken met de Christelijke Gereformeerde deputaten en die van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Alle officiële stukken van synoden en besluiten van synoden staan hierin. Dit is een hulpboek voor werken aan eenheid. iedere kerkenraad zou het zich moeten aanschaffen.

Wunibald Müller, Empathie. Stem geven aan het hart, Uitg.Averbode, Gooi & Sticht - Baarn 1997. 101 blz. f 28,90.

Dit boek is gebouwd op het thema empathie en weerspiegeling van de Amerikaan Carl Rogers. De schrijver bedoelt te laten zien dat dit thema meer omvattend is dan men meestal denkt. Je kunt Rogers’ methode niet toepassen als je jezelf niet in het leven van de ander laat betrekken. Je moet dus ook jezelf kennen. Met veel citaten van Rogers en ook van Jung wordt het betoog geïllustreerd. Het is een boek dat tot nadenken over hulpverlening stemt, maar wel erg om de mens draait. Het geloof is niet afwezig, maar evenmin centraal. Wie meent de methode van Rogers te kennen, kan uit dit boek een ongekend aspect van Rogers’ werk leren kennen. Dat is wel wat.

Doeke Post, Manipuleren met leven. Ethische dilemma’s in de gezondheidszorg, Uitg.Kok - Kampen 1997. 142 blz. f 24,90.

De schrijver is hoogleraar in de sociale geneeskunde in Groningen. Hij is huisarts geweest en heeft heel wat gepubliceerd op medisch-ethisch terrein. Vier deelthema’s worden in dit boek aan de orde gesteld. Ik noem ze. 1. Wat is leven? Wat houdt het in als we gaan sleutelen? 2. Leven in de baar-moeder. De voortplanting van de mens. 3. Gehandicapte pasgeborenen. Genetica. Blauwdruk van de mens. 4. Levensverlenging en levensbeëindiging. Perikelen rond het einde van het leven. In niet minder dan drieëntwintig hoofdstukken komen de ethische kwesties aan de orde. Uit het eerste, inleidende hoofdstuk blijkt dat de inhoud een bewerking is van artikelen in het Centraal Weekblad, Trouw en het Friesch Dagblad. De toon is inderdaad die van een met kennis van zaken populariserend dagbladartikel. De inhoud van de hoofdstukken overlapt elkaar. Soms is er ook een kleine discrepantie. Op blz.122 wordt gezegd dat het probleem in de hele euthanasiediscussie is, dat we met onze technische mogelijkheden te ver zijn doorgeschoten. Juist de bespreking van dat probleem wordt gemist in de publieke discussie, vindt de auteur. Op blz.125 lezen we dat het wel eens zou kunnen zijn dat onze discussie te ver is doorgeschoten. Ik kan beide uitspraken niet consistent vinden. De auteur staat midden in de veranderde medische ethiek. Er zijn geen absolute begrippen van goed en kwaad, alles verandert. Wij moeten ons aanpassen en meegaan. De straf-baarbeid van euthanasie moet uit het wetboek van strafrecht. En toch moet er een dam worden opgeworpen. Vandaar dat de titel van de epiloog (hoofdstuk 25) is: Grenzen duidelijk aangeven. Als ik probeer die grenzen aan dit boek te ontlenen, kan ik alleen zeggen: de auteur ziet gevaren en vreest de consequenties van ontwikkelingen. Maar tot een duidelijk neen of een halt op principiële gronden roept het boek niet op. Hoe sympathiek de toon ook is, de boodschap stelt me teleur. We hebben juist een duidelijk standpunt nodig. Aan het eind vraagt de auteur daarom. Hij heeft het antwoord in het voorgaande helaas niet ingevuld. Ik wijs op nog een punt. Hij wil een stevige discussie over reageerbuisbevruchting. Helaas maakt hij in dat verband geen melding van een tamelijk breedvoerig rapport van het Lindeboom-instituut hierover. Een gemiste kans. De lezer begrijpt dat bij waardering de teleurstelling overheerst. Het spijt me dat ik het zo moet zeggen.

Jakob van Bruggen, Het diepe water van de doop. Uitg. Kok - Kampen 1997. 204 blz. f 24,90.

De titel wijst erop dat prof. Van Bruggen de doop van diepe betekenis acht. Op een geheel eigen manier pakt hij zijn onderwerp aan. We zijn dat van hem gewend. Ik noem enkele ondertitels, die wat duidelijker dan de eigenlijke titels van de hoofdstukken de bedoeling aangeven. 1 De doop als markering. 2.De oorsprong van de doop. 3. De doop in Jezus’ naam. 4. Doop en vergeving. 5.Doop en toekomst. 6 Waterdoop en Geestesdoop. 7.Besnijdenis en doop. 8.Doop en familie. 9.Volwassendoop en kinderdoop. 10.Doop en gemeente. 11.Doop en verkiezing. 12.Doop en maaltijd. De pakkend en origineel geformuleerde titels die hierbij horen laat ik aan de lezer over. Wie de volgprde van de hoofdstukken op zich laat inwerken, ontdekt dat de auteur voor een eigen opzet kiest, zich in elk geval niet door dogmatische belasting laat hinderen. Dat is enerzijds het verfrissende van dit boekje. Anderzijds niet geheel bevredigend. Besnijdenis en doop worden besproken na Waterdoop en Geestesdoop. Doop en verkiezing als elfde en voorlaatste hoofdstuk, dat uitloopt op: leren kiezen. De aanpak is nieuw, de verwoording van oude waarheden ook. Van Bruggen schrijft eenvoudig en tegelijk aansprekend. Ik heb als kernvraag overgehouden: Wat is de betekenis van de doop als sacrament en wat betekent dit sacrament voor de opvoeding van de kinderen? De verschillende dogmatische aspecten van de doop komen wel aan de orde, maar op een andere plaats en met een andere accent dan gewoonlijk. Moeilijk vind ik de Stelling dat de doop niet in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Vandaar dat doop en besnijdenis pas in hoofdstuk 7 worden behandeld. Legt de schrijver voor de praktijk niet te veel nadruk op de daad van de mens? Ik besef, terwijl ik dit schrijf, dat de auteur op bladzijden kan wijzen waar dit niet het geval is - en toch. Er is achterin een bijbelleesrooster opgenomen en een schets voor gezamenlijke bespreking. Niet alleen de opzet, maar ook de inhoud van het boekje vraagt daarom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.