+ Meer informatie

Mozes dood.

4 minuten leestijd

Deut. 31, 32, 33, 34.

1. Zijn laatste schikkingen. 2. Mozes zegent het volk. 3. Mozes ziet het beloofde land. 4. Mozes sterft en wordt begraven. 5. Mozes wordt betreurd.

Mozes maakt schikkingen, niet omdat hij wegens verzwakking zijn einde voelt naderen.

Op honderd-twintig-jarige leeftijd was zijn oog nog niet verdonkerd en zijn kracht nog niet vergaan.

Hij was in het bezit van een blijvende jeugd.

Het volk stond gereed om het erfland in te gaan en daaruit kon Mozes wel opmaken dat zijn dood aanstaande was.

Hij mocht immers niet binnengaan.

Onder de leiding van Jehova zal Jozua Israël over de Jordaan brengen, en het beloofde land doen binnengaan.

Deze Jozua, bekend uit de strijd met Amalek en als één der twaalf verspieders, die met Kaleb vasthield aan de beloften Gods, was reeds eerder door de Heere als opvolger van Mozes aangesteld (Num. 27 : 18—23.)

Mozes had Jozua gesteld voor de Hogepriester en voor de gehele vergadering en hem ten aanschouwe van het ganse volk de handen opgelegd en gezegend.

Voorts biedt Mozes aan de Priesters het Wetboek te bewaren en het iedere zeven jaar op het feest der Loofhutten, in de plaats welke God verkoren zal hebben, voor te lezen.

Op bevel des Heeren schrijft Mozes een lied, welks inhoud Israël van buiten moet leren en dat ons is opgetekend in Deut. 32.

Het bevat de toekomst van het volk van Israël. Israëls verkiezing, zijn afval, zijn overgave aan de heidenen en zijn herstelling.

Nu beklimt Mozes de berg Nebo.

Omdat Mozes de Heere niet geheiligd heeft aan het twistwater Kades, mag hij niet in het beloofde land ingaan.

De Heere straft de zonde, ook aan Zijn volk. Voor hij de berg beklimt zegent hij de stammen Israëls.

Die zegen heeft veel overeenkomst met de zegen van vader Jakob.

Mozes wordt de man Gods genoemd, omdat die zegen niet maar een wens is, maar een profetie door goddelijke inspiratie uitgesproken.

Op de hoogte van Nebo gekomen toont de Heere hem het ganse erfland.

Hij ziet het land Gilead, het Overjordaanse, het land ten Westen van de Jordaan, het eigenlijke land Kanaan, het land Naftali, het noordelijke gedeelte, het land Efraïm en Manasse, het middelste, en het land Juda, het Zuidelijke deel.

De gunstige ligging en de buitengewone vruchtbaarheid heeft de Heere hem getoond.

Na alles gezien te hebben blaast hij de laatste adem uit. De verschrikking des doods wordt hem bespaard.

Zulk sterven aan de mond des Heeren is wel een buitengewone weldaad.

De Heere neemt hem eenvoudig weg, maakt scheiding tussen ziel en lichaam.

De ziel gaat naar het hemels Kanaan en het lichaam wordt door de Heere zelf begraven, niet in Kanaan,

maar in het land Moab. Niemand heeft ooit zijn graf geweten. De reden is wel te verstaan.

Zelden was er een man geweest als Mozes.

Hoe gemakkelijk zou het kunnen gebeuren dat zyn graf aanleiding gaf tot bijgeloof en afgoderij.

Daarom heeft de Heere dit graf verborgen gehouden.

De kinderen Israëls hebben dertig dagen lang Mozes beweend en rouw bedreven over zijn verscheiden.

Dit was de rouwtija voor een belangrijk persoon.

Mozes is dus gestorven en werd begraven. Sommigen menen dat waar Mozes met Elia verschijnt op de berg der verheerlijking, dat God hem nu korter of langer tijd uit de doden heeft opgewekt en hem toen reeds het verheerlijkte lichaam heeft geschonken.

Immers, de Heere nam Elia wel zonder te sterven in de hemel op.

In Judas 9 is sprake van een twist tussen de aartsengel Michael en de duivel over het lichaam van Mozes.

Men verklaart het aldus: De Heere begroef Mozes door de dienst Zijner engelen.

Satan zou zich tegen dit begraven met alle kracht verzet hebben.

Anderen menen, dat deze twist bij de opwekking en verheerlijking van Mozes heeft plaats gehad.

Laten we voorzichtig zijn, dat we niet aan inlegkunde gaan doen en bidden dat de Heere ons beware, enerzijds voor letterknechterij en anderzijds voor geestd rijverg.

Het is een voorrecht als we vóór de waarheid zijn, groter voorrecht als we er achter mogen komen.

1. Waartoe het bevel om het wetboek te lezen op het Loofhuttenfeest?

2. Heeft Israël dat getrouw gedaan?

3. Waarom wordt Simeon in de zegen van Mozes niet genoemd?

4. Wat is de overeenkomst tussen Mozes en Christus? (Hebr. 3.)

Ds A. DE BLOIS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.