+ Meer informatie

Boekbespreking

9 minuten leestijd

EEN BRANDENDE EN LICHTENDE KAARS Uitgave van G. J. van Horssen Bameveld

In het no. van 1 juli jl. kwam een recensie omtrent dit boek voor. Op onverklaarbare wijze is er een stuk uitgevallen, waarvan ik wel de drukproef heb gezien. Het was een algemene opmerking, waarvoor we alsnog aandacht vragen. Daarom laten we het uitgevallen gedeelte hier volgen:

Toch moeten we een opmerking maken. Er wordt wel ernstig gewaarschuwd, maar we missen te veel een dringende oproep om zich tot de Heere te bekeren met de belofte, die daaraan verbonden is: bekeert u en leeft. In een van de toespraken wordt gezegd: „Nog mogen wij vememen, dat de Heere geen lust heeft in onze dood, maar daarin, dat de Heere ons mocht bekeren”. In Gods Woord lezen we het anders. We willen op slechts een enkele tekst wijzen, hoewel er veel meer aan te halen zouden zijn, namelijk Ezechiel 33 : 11: zeg tot hen: zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in de dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze weg, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels?

We moeten altijd zoeken Gods Woord recht te verstaan en op een juiste wijze te vertolken.

Erskine, R. Erskine en J. Fisher DE KENNIS DER ZALIGHEID uitgeverij W. J. Pieters, Oostburg De volledige titel is De Kennis der Zaligheid of De Kleine Katechismus van Westminster in vragen en antwoorden. Deel 1 is verschenen. Het is vertaald door J. H. den Boer.

Drs. P. H. van Harten schreef een Woord vooraf. Tot de blijvende resultaten van de Synode van Westminster (1643-1649) — aldus Drs. Van Harten — behoren naast een geloofsbelijdenis de z.g. grote en kleine Katechismus. Deze laatste gaf, met het oog op het onderricht der jeugd, op beknopte wijze de hoofdzaken van het christelijk geloof weer.

Er verschenen vele verklaringen. Daaronder neemt die thans in het Nederlands verschijnt een belangrijke plaats in. Zij is in hoofdzaak het werk van de bekende Erskines en J. Fisher, een schoonzoon van E. Erskine.

Erskine en J. Fisher schreven een voorrede voor de oorspronkelijke uitgave, gedateerd februari 1753.

Dit werk is nu voor het eerst in onze taal gedrukt. Alleen het gedeelte, dat handelt over het verbond der genade, verscheen hier al eerder.

Bij de behandeling neemt het verbond der genade een be-langrijke plaats in. Het wordt gezien als een verbond tussen God de Vader en de Zoon. Het is een verbond, waarbij in een weg van vrije genade en barmhartigheid aan zondaren het eeuwige leven en de zaligheid gegeven wordt. De leer van het verbond wordt breed en duidelijk uiteengezet. ...

Trouwens van het hele werk kan gezegd worden, dat de schrijvers in hun vragen en antwoorden gezocht hebben de Katechismus duidelijk te verklaren.

We hebben de neiging om op verschillende stukken meer bepaald in te gaan, maar dan zouden we te breed worden. We willen slechts een enkele uitzondering maken. Het valt op, dat de schrijvers benadrukken de noodzakelijkheid van de krachtdadige werking van Gods Geest in het hart, maar dat zij gelijktijdig naar voren brengen, dat Christus gepredikt en aangeboden wordt in het evangelie.

Zij vragen, biz. 167, vr. 121: wat kunnen wij leren van deze gehele leer van het verbond der genade? en antwoorden daarop: Dat het onze plicht is te geloven, dat Jezus Christus de Zaligmaker der wereld is en onze Zaligmaker in het bijzonder en dat, omdat Hij door Zijn Vader daartoe aangesteld is en omdat Hij Zich als zodanig aanbiedt; en dat, dankzij diezelfde aanstelling en aanbieding, Zijn gerechtigheid, die de voorwaarde van het verbond is, de onze zijn, waardoor we zo'n recht op die gerechtigheid en dat eeuwige leven krijgen, dat wij die wettig en met volmacht ons mogen toeeigenen en ze als de onze mogen ten nutte maken, opdat in alle opzichten de zaligheid verkregen wordt. Daarbij halen zij aan Joh. 4 : 42 en Luk. 1 : 47.

Hier valt het verschil tussen verbond der verlossing en verbond der genade weg, maar het aanbod van genade heeft een ruime plaats. Daarop willen we uitdrukkelijk wijzen.

Hellenbroek maakt wel onderscheid tussen het verbond der verlossing en het verbond der genade. Diens vragenboekje is veel gebruikt en is nog in gebruik.

Wanneer we beide beschouwingen naast elkaar leggen dan vinden we een innerlijke overeenstemming. Het gaat er om vast te houden aan de verkiezing en het eenzijdige werk Gods tot zaligheid, maar ook aan de welmenende en emstige roepstem tot bekering en geloof.

Er is veel strijd gevoerd over de leer der verbonden. We gaan daar niet op in. We maken deze opmerkingen slechts naar aanleiding van de verschijning van dit werk. We worden er wel aan herinnerd, dat het van groot belang is hierin een recht inzicht te hebben. Anders worden mensen verkeerd bearbeid of zelfs misleid.

We wensen dit boek in veler handen. De bedoeling is, dat te zijner tijd het tweede deel verschijnt. Met belangstellig zien we daamaar uit.

Het werk is keurig uitgegeven, gebonden en kost f 20,—, per deel, wanneer men beide delen bestelt vodr 1 September a.s. Daama wordt de prijs / 24,50 per deel.

LEVEN EN DOOD

Aan nieuwe ontwikkelingen in het denken over en de houding tegenover „Leven en Dood” wijdde het maandblad „Wapenveld” het jaarlijkse themanummer. Terwijl in vroeger eeuwen de dood veel meer bij het leven van elke dag hoorde, verschoof in de moderne tijd de dood veel meer naar de rand van het leven. Door verschillende zaken, b.v. de nieuwe mogelijkheden in de medische wereld, is men weer meer gaan spreken over leven en dood en de grenzen daarvan.

In het themanummer „Leven en Dood” van Wapenveld karakteriseert ds. A. J. Jorissen in het eerste artikel de wijze waarop leven en dood in het bewustzijn van de moderne mens functioneren. Vervolgens trekt dr. C. Rijnsdorp vanuit de literatuur een aantal cultuurhistorische lijnen. In het derde en vierde artikel komen „geloof en wetenschap” aan bod.

Drs. W. J. Vaartjes vraagt zich af of de wetenschap, ook in deze kwesties niet overvraagd wordt. Drs. M. J. G. van der Velden laat zien hoe begrippen als leven en dood oplichten vanuit de Heilige Schrift. In het vijfde artikel behandelt drs. M. M. Plomp-van Harmelen het onderwerp euthanasie. Drs. S. Meijers geeft tenslotte een „pastoraal naschrift”.

Het nummer, dat 28 pagina’s telt, is te verkrijgen door storting van / 2,50 op postrekening 26 69 06, t.n.v. Administrateur Wapenveld te Delft.

N. Baas

ALS DE AVONDKLOK LUIDT uitgave van J. H. Voorhoeve,

Dunne Bierkade 17, ’s-Gravenhage

De schrijver was indertijd de bekende Gereformeerde straatprediker van Amsterdam. Wanneer we dit boekje lezen kunnen we ons goed voorstellen, dat hij boeiend wist te spreken. Hij neemt voorbeelden uit de praktijk van het leven en dat pakt. Dat blijkt ook uit dit boekje. Baas is nu zelf al ver boven de leeftijd van de sterken gekomen en weet dus wat het is als de avondklok luidt. Daarom zullen velen dit boekje met aandacht en wellicht ook met instemming lezen.

We willen het goede in het boekje graag erkennen, maar we mogen toch niet achterhouden, wat we er in missen. Namelijk het wonder van het werk Gods en van het zalig worden uit genade. De schrijver separeert niet en laat niet uitkomen, hoe Gods kinderen reizen naar hun bestemming. Voor hen zal het een wonder zijn, dat ze ooit zalig zullen worden.

Het stoot ons in het boekje, dat we telkens lezen van Heer in plaats van Heere. Op biz. 43 lezen we: „Op datzelfde ogenblik zag ik een Roomse breeder de hemel binnentreden”. Dat spreekt voor zichzelf.

We hebben waardering, maar ook kritiek.

Het is een werkje van ruim 100 biz., dat keurig is uitgegeven, gebonden, en / 8,90 kost.

CONCREET, jaargang 2, no. 4 mei 1971 Maandblad reformatorisch politiek jongerenorgaan Dit is een thema-nummer, waarin een aantal aspecten van het drug-probleem behandeld worden, een vraagstuk waarmee onze maatschappij steeds meer te maken krijgt. De redactie spreekt de hoop uit, met dit speciale nummer ook een positieve bijdrage te leveren bij het zoeken naar oplossingen voor de feitelijke oorzaken van het druggebruik.

We willen ons daarbij aansluiten. We hebben hier te maken met een zeer ernstig verschijnsel en het is goed, dat onze jongeren en ook anderen de gevaren leren zien. Dit thema-nummer kan gratis als proefnummer worden aangevraagd bij Concreet, postbus 285, Groningen.

HET KONINKR1JK DER HEMELEN door Ds. J. D. Barth, uitgave van Theologische boekhandel G. Kool, Leerdam.

Kool heeft in dit boekje opnieuw uitgegeven een viertal preken van Ds. Barth over Psalm 89 : 20a, Lucas 12 : 32, 1 Petrus 2 : 9 en Hebreeen 12 : 28, 29, in 1927 verschenen onder bovengenoemde titel en een drietal preken van dezelfde schrijver over Marcus 15 : 25b, Mattheiis 27:61b en Lucas 24: 34m, in 1929 verschenen onder de titel: De heerlijkheid van Christus in Zijn dood en opstanding.

Ds. Barth heeft eerst verschillende Christelijke Gereformeerde kerken gediend. Later is hij overgegaan naar de Gereformeerde Gemeenten, wat door velen werd betreurd. De ouderen zullen zich hem nog wel herinneren. Hij was een geliefde prediker. Begrijpelijk. Wanneer men deze preken leest, gevoelt men de rijke inhoud daarvan. Ds. Barth preekte eenvoudig, duidelijk, geestelijk. Deze preken leggen er getuigenis van af. Zij geven voedsel voor de ziel. Daarom kunnen we er ons over verheugen, dat deze preken opnieuw het licht zagen. Zij zijn heel geschikt voor iezing persoonlijk, maar ook voor leesdiensten. Zij zijn meer dan 40 jaar oud, maar de waarheid veroudert niet. Een woord van hartelijke aanbeveling is op zijn plaats.

Het werkje is gebonden uitgegeven en kost f 8,75.

B.

BESCHR1JVINGE van het oprecht en ziel-zaligend GELOOVE door Th. van der Groe, in leven Pred. te Kralingen, uitgave van Theologische boekhandel G. Kool, Leerdam.

Ds. E. (niet R., zoals op het titel blad staat) du M archie van Voorthuysen te Urk schreef een voorwoord.

Het is een boekje van 22 biz. letterlijk in de taal van de schrijver in 1742. Alleen zijn sommige drukfouten verbeterd. Andere zijn blijven zitten. Sommige minder bekende woorden zijn aan de voet van een biz. toegelicht.

Het oorspronkelijke werk telt 192 biz. en bevat ook enige brieven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodores van der Groe, „waarin deze stoffe breeder behandelt en van de twee laatsten tegen den eerste wederlegt en verdedigt worden”.

Alles is zeer uitvoerig beschreven, naar de gewoonte van die tijd. Van der Groe hield voet bij stuk. Daarom zou het beter geweest zijn, wanneer het hele werk opnieuw was uitgegeven.

Echter blijkt ook uit het thans verschenen werkje, waar het om gaat. Van der Groe verdedigt tegenover anderen, dat zekerheid bij het wezen van het Zaligmakend geloof behoort. Men leze zelf.

Het boekje kost f 2,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.