+ Meer informatie

Zielental Geref. Kerken is nog steeds dalende

Jongerensynodeberaad zinvol gebleken

5 minuten leestijd

GOES — Het zielental van de Gereformeerde Kerken in Nederland daalt nog steeds. Over het jaar 1980 een vermindering van bijna zesentwintighonderd zielen. Dit blijkt uit het „Jaarboek 1981", uitgegeven in opdracht van het bureau van de generale synode van deze kerken.

Was het ledental (exclusief de classes Oost-Friesland en Bentheim) per 1 januari 1980 869.100, begin 1981 was dat 866.506 zielen. Eind 1980 waren er 817 kerken met een totaal van 1087 dienstdoende predikanten en 289 vacatures. Het aantal emeriti predikanten bedroeg 388.

Uiteraard zijn deze cijfers maar een momentopname. Dat blijkt ook uit deze gegevens wel, want in de eerste twee maanden van 1981 is er reeds een zestal predikanten overleden, waarvan in dit jaarboek nog melding gemaakt wordt.

In 1923 heeft de Evangelisch-alreformierte Kirche in Niedersachsen zich voorlopig aangesloten bij de Gereformeerde Kerken in Nederland en heeft de rechten van een Particuliere Synode. Het betreft de classis Oostfriesland en de classis Graafschap Bentheim met een totaal van 6795 zielen, met 13 kerken en 12 dienstdoende predikanten, 3 vacatures en 3 emeriti predikanten.

Synode
In Bad Bentheim zal volgende week de Synode van de Gereformeerde Kerken geopend worden. Er zal dan een bidstond gehouden worden en de eerste synodedag zal ook in Duitsland plaatsvinden. De volgende zittingen zullen gehouden worden, zoals gebruikelijk in „De Blije Werelt" te Lunteren.

Uit een overzichtje blijkt dat het zielental in de Gereformeerde Kerken tot het jaar 1974 is gestegen. Toen bedroeg het 879.838. Nu zeven jaar later 866.506. Een verlies dus van 13.332.

In dit jaarboekje is ook een statistiek opgenomen, die altijd wat achter loopt en waarin nu de gegevens over 1979 zijn opgenomen. Uit deze cijfers blijkt dat het meeste grensverkeer met de Nederlandse Hervormde Kerk is. In dat jaar zijn er maar liefst 2579 vertrokken, die geen kerk meer opgaven.

Moet voor het zielental gelden, dat het zakt, dat kan niet gezegd worden van de inkomsten. Werd er in 1971 ƒ105.183.313,- opgebracht, in 1979 was dat ƒ215.279.30,-. Omgeslagen per ziÖ in 1971 ƒ121,75 en in 1979 ƒ250,05.

De meeste gereformeerden zijn te vinden in de provincie Zuid-Holland (206.841), de minste in Limburg (4.865).

Offervaardigheid
Waarschijnlijk is men niet helemaal gerust over de offervaardigheid van de leden. In het jaarboek is namelijk het volgende opgenomen, dat eerder al eens in het jaaroverzicht van het jaar 1931 stond: „Met het oog op de economische crisis, nu van alle zijden op bezuiniging wordt aangedrongen om aan den noodtoestand het hoofd te kunnen bieden, is het gevaar niet denkbeeldig, dat men dit ook zal gaan toepassen op de kerkelijke uitgaven. Hiertegen werd echter, zoowel op den kansel als in de pers, gewaarschuwd met verwijzing naar het bekende woord uit Haggai over het verband tusschen de stoffelijke malaise en de nalatigheid in den dienst des Heeren".

In het jaaroverzicht wordt er ondermeer melding van gemaakt dat in het afgelopen jaar het rapport inzake de vragen over het Schriftgezag het licht aanschouwde. Dit rapport heeft nog al wat pennen en tongen losgemaakt.

Wat het diaconaat betreft constateert men, dat de nood in de wereld ontstellend groot is. Die nood is ook niet te begroten. Men werd geconfronteerd met projecten, die langer of korter lopen. Toch kon men aan alle aanvragen voldoen. Het blijkt dat de christelijke handreiking wereldwijd is.

Het diaconaat in Nederland voelt zich aangesproken door de situatie van de illegale werknemers. Het binnenlands diaconaat is bezig zich te bezinnen op het te voeren beleid.

Men had voor noodzakelijke voorzieningen aan „De Blije Werelt" te Lunteren 1 miljoen gulden nodig, dat bedrag is er gekomen. Het vakantiecentrum is nu aangepast voor de ontvangst van zwaar gehandicapten en mensen met een broze gezondheid, die op zwaar dieet zijn.

Jongeren
In het jaarverslag constateert men vervolgens dat de jongeren met groot enthousiasme aan het jongerensynodeberaad hebben deelgenomen. Op de laatste gehouden synode, die van Delft, hebben ze aan gerichte onderwerpen deelgenomen zoals: eredienst IKV, catechese en alternatieve gemeenten. Deze manier van werken is zinvol gebleken.

Het aantal predikanten steeg in de laatste vijf jaren tot 1152. De beide opleidingen aan de Theologische Hogeschool te Kampen en aan de Vrije Universiteit te Amsterdam leverden in die periode 226 predikanten af. Men constateert dat de predikanten moeten blijven studeren en aan cursussen blijven deelnemen. Daartoe moeten de kerkeraden dan ook stimuleren.

De synode sprak uit, zo meldt het jaaroverzicht, dat zij zich verantwoordelijk acht voor het samenwerken met andere kerken in het IKV, hetgeen overigens niet inhoudt een verantwoordelijkheid op voorhand voor woorden en daden van het IKV of de gereformeerde deelnemers daarin.

Met de Rooms-katholieke kerk wordt het gesprek voortgezet om er toe te komen om samen de „Maaltijd des Heren" te vieren. Verder maakt men gewag van het begin van een samenwerking met de Vrije Evangelische Gemeenten. In het kader van Samen op weg gaat het werk gewoon door.

In dit naslagwerk voor de Gereformeerde Kerken in Nederland is veel vermeld. Men stelt dat er wellicht meer was dat vermeld kon worden. Ook in deze kerken zijn er velen de weg van alle vlees gegaan. Er waren er onder, die algemeen bekend waren, meer ook stille werkers.

Nav: "Jaarboek 1981" van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Uitgave Oosterbaan & Le Cointre bv te Goes. 580 bladzijden, prijs ƒ 16.50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.