+ Meer informatie

„Antichrist is toekomstige werelddictator"

ICCC vindt ontwikkeling in Sowjet-Unie geen reden om anticommunisme op te geven

8 minuten leestijd

Het communisme is gevallen, maar niet gestorven. We hebben vt'el een strijd gewonnen, maar nog niet de oorlog, zegt de secretaris-generaal van de Internationale Raad van Christelijke Kerken (ICCC). Dr. J. C. Maris blijft daarom waarschuwen voor de gevaren van de atheïstische communistische ideologie. Bekering tot de God van de Bijbel. Dat is volgens de nu tachtigjarige emeritus predikant de beste remedie. Het thans gepredikte democratisch socialisme noemt hij „een onzinnig alternatief'.

Hier en daar gingen deze weken stemmen op die beweerden dat de Sowjet-Unie met de val van het communisme ook haar antichristelijk karakter zou hebben afgelegd. Ds. Maris protesteert tegen deze visie. Het communisme ziet hij als een van de vele antichristelijke stromingen in de loop der eeuwen en als een van de vele voorlopers van de antichrist. Deze is naar zijn mening een toekomstige persoon. „Een werelddictator, die nauw zal samenwerken met de valse profeet (Openbaring 13). Hij zal kans zien een wereldomvattende valse religie tot stand te brengen".

Ds. Maris denkt dat de jongste ontwikkelingen in de Sowjet-Unie zullen bijdragen aan deze openbaring van de valse profeet. Mogelijk zal dat gebeuren onder de vlag van het rooms-katholicisme, maar daarvan is de predikant niet zeker. „De huidige paus bereist de gehele wereld en doet meer dan de pausen voor hem aan politiek. Ook is hij bereid om concessies te doen aan andere wereldgodsdiensten. We moeten ons echter niet blindstaren op Rome. Ik weet dat sommigen van onze vaderen hem hebben gezien als dè antichrist. Maar in die tijd was er natuurlijk nog geen sprake van het communisme".

Herleving Rome

De Leidenaar C. J. Buijs is het met deze kritiek niet eens. Voor hem is de val van het communisme een voorbode van de herleving van Rome. Dat zal via het Verenigd Europa een laatste poging wagen om het ware christendom van de aarde te doen verdwijnen. Dat met de val van het totalitaire communisme ook de antichrist zou zijn gevallen, wordt dan ook door Buijs ontkend.

„De antichrist is niet een atheïstische, maar een antichristelijke macht. Volgens alle getrouwe leraars zal hij als een dwaalleraar zitten in Gods tempel", zegt hij. Onder die dwaalleer moet volgens hem met name Rome worden verstaan. Rome zou zijn eerste val hebben beleefd tijdens de Reformatie. Zijn uiteindelijke verdelging heeft volgens hem plaats kort voor de komst van het duizendjarig rijk.

Bezet gebied

Op de dag van de mislukking van de coup van acht orthodoxe communisten in de Sowjet-Unie adverteerde Buijs in het Reformatorisch Dagblad met de mededeling dat de Engelse baptistenpredikant J. C. Philpot reeds een Russischebezetting van West-Europa had aangekondigd. Zijn Schakeltje was bedoeld als aandachtstrekker, maar was in zekere zin reeds op dezelfde dag achterhaald, geeft Buijs desgevraagd toe. Niettemin denkt hij dat een toekomstige vluchtelingenstroom vanuit de Sowjet-Unie, „geruggesteund door de Russische militaire macht", reëel is. Verder vermoedt hij dat in Moskou ook Rome meeregeert.

Buijs zegt zijn visie met name te hebben ontleend aan de in 1700 geschreven "Sleutel tot de Openbaring van Johannes" van de Schotse predikant Robert Fleming en aan de verklaring over het bijbelbo ek Daniël van „de held van het Zwitserse Reveil", Louis Gaussen. In het in 1974 uitgegeven "Israels aanneming. Het leven uit de doden" voert Buijs verder tal van andere namen aan die hebben geloofd aan een „heilstijd" voor Christus' kerk. Calvijn, Driessen,' Van der Kemp, Voget, Witsius, Groenewegen, Hellenbroek en Ledeboer rekent hij onder hen. De verlating van deze leer zou zijn ingezet met de publikatie van Kuypers boek over "De voleinding".

Chiliasme

Buijs deelt verder mee dat de negentiende-eeuwse Duitse bijbelverklaarder Dächsel al profeteerde dat het communisme zal worden uitgeroeid voordat er een vernieuwing ontstaat in het protestantisme op de gehele wereld. Die val gaat, aldus zijn zegsman Gaussen, gepaard met „een algehele verwoesting van Rome door de democratische koningen van de Latijnse katholiciteit" en de bekering van de joodse natie. Buijs meent dat deze profetie zal worden vervuld door de vorming van het Verenigd Europa. De eerstvolgende paus zal zich naar zijn mening ontpoppen als dè antichrist en daarmee zal de verwoesting van West-Europa en het begin van het duizendjarig vrederijk worden ingezet.

Ds. Maris kritiseert dit. „Ook ik vind dat het rooms-katholicisme principieel moet worden afgewezen, maar of het straks zo'n macht krijgt, zullen wij nog moeten afwachten. Vier eeuwen geleden was Rome het enige front waartegen moest worden gestreden. Wij moeten niet doen alsof dat al die tijd hetzelfde is gebleven". Ook heeft ds. Maris moeite met het optimisme over een toekomstige heilstijd op aarde. „Ik vind dat eerlijk gezegd maar een arm beetje. Dit post-chiliasme lijkt als twee druppels water op de eindtijdvisie van de marxisten. In de evangeliën lees ik er niet van. En ik kan me niet voorstellen dat de Heere Jezus dat aan Zijn leerlingen zou hebben onthouden".

Conglomeraat

De benauwende opmars van de islam en de opkomst van de New Age als nieuwe wereldreligie doen ds. Maris eerder denken aan een conglomeraat van verschillende godsdienstige stromingen en meer of minder humanistische ideologieën. „Dat geldt dus ook het marxismeleninisme. Het communisme is niet dood. Met name in economisch opzicht is de door Marx en Lenin in het vooruitzicht gestelde wereldverbetering gebleken een grote illusie te zijn. Het systeem kon daarom noch in de Sowjet-Unie noch in de satellietstaten worden gehandhaafd. Gorbatsjov en de zijnen hebben dat onderkend".

Wat nu, in de periode van glasnost en perstrojka, openbaar komt aan gruweldaden en verwoestingen, is erger dan ooit door de ICCC is beweerd, zegt de secretaris-generaal. „Gorbatsjov geeft zich slechts node gewonnen aan Jeltsins beleid van snelle hervormingen. Onbedoeld is de wereld op de gedachte gebracht dat het communisme dood is. Men opteert nu voor het democratisch socialisme, maar zolang democratie wordt verbonden aan de denkwereld van het socialisme, is het gevaar levensgroot aanwezig dat het te eniger tijd opnieuw ontaardt in een dictatuur".

Geestelijk vacuüm

Het communisme en de communisten hebben zich, zo zegt ds. Maris, niet bekeerd, maar hebben een vacuüm achtergelaten dat „hoogstgevaarlijk" is. „De val van het communisme gaat gepaard met nieuwe belangstelling voor de religie. We moeten dankbaar zijn voor de huidige mogelijkheden voor de verbreiding van het Evangelie, maar tegelijk realiseer ik me dat de menselijke behoefte aan godsdienst thans dreigt te worden beantwoord door een valse religiositeit".

Voortdurende waakzaamheid en principiële bezinning zijn volgens ds. Maris meer dan geboden. „Het communisme is een wereldomvattende beweging, die in beginsel het ideaal van de revolutie handhaaft. We moeten niet vergeten dat dit communisme in vele landen nog steeds aan de macht is. Nog onlangs hebben de leiders van China in de meest krachtige bewoordingen gezegd dat alleen het communisme het heil voor de natie garandeert. Fidel Castro in Cuba ziet zijn greep op de macht minder worden. Toch handhaaft hij zijn leus: Socialisme of de dood".

Dat kerken en kerkelijke organisaties zich loyaal opstellen tegenover het communisme, kan er bij ds. Maris niet in. Ten onrechte, zo meent hij, is in de loop der jaren het anti-communisme van de ICCC aangevochten. „Christenen kunnen op grond van Schrift en belijdenis niet anders dan tegenstanders van het atheïstische communisme zijn. Ik benhet daarom ook volstrekt oneens met dr. Emilio Castro van de Wereldraad van Kerken, die twee jaar geleden in Moskou zei dat Karl Marx droomde vanuit dezelfde bijbelse traditie als het christendom".

Ook na de negentiende augustus van dit jaar handhaaft ds. Maris deze kritiek. Deze week publiceerde de New York Times een artikel waarin de Wereldraad van Kerken medeverantwoordelijk wordt verklaard voor diverse misdaden in de Sowjet-Unie, zo hoorde hij van ICCC-leider dr. C. Mcintire. „Er bestaat een nauw verband tussen communisme en oecumenisme. Iedereen weet dat de Wereldraad collaboreerde met het communistische bewind. Diverse kerkelijke vertegenwoordigers in de raad zijn verkapte agenten van de KGB".

Wurmbrand

De ICCC beraadt zich nu op een ontmoeting met vertegenwoordigers uit de Wereldraad om deze organisatie aan te zetten tot een krachtiger veroordeling van het communisme. Ds. Maris vindt dat de raad zich openlijk van KGB-vertegenwoordigers moet ontdoen. „Na de omwenteHng in Roemenië erkende de Wereldraad weliswaar fout te zijn geweest, maar nog nooit is het communisme als een antigoddelijk beginsel afgewezen. Eerder werd gezegd dat de overgang naar een markteconomie een bedreiging is voor de armen".

Dom, vindt ds. Maris. Zijn vriend ds. R. Wurmbrand uit Roemenië deelde recent in de Stem der Martelaren mee dat de Geheime Politie ook nu nog informatie vergadert over christenen en kerken. Als de situatie maar even verandert, zullen arrestaties het gevolg zijn, zo vermoedt de Roemeense predikant.

Russisch offensief

Gorbatsjov haat het kapitalisme, maar hij houdt van het kapitaal, zegt ds. Wurmbrand. Omdat de Sowjet-Unie geld nodig heeft voor economische hervormingen, is hij bereid töt concessies. „Straks komt de aap uit de mouw. Hij doet net als Stalin in de Tweede Wereldoorlog. Die deed de kerkdeuren open toen hij hulp nodig had van de Amerikanen".

Een tweede autoriteit die ds. Maris aanvoert, is de Duitse diplomaat Hans Graf Huyn. Hij publiceerde dit jaar een boek over Moskou's nieuwe strategie. Naar zijn mening zijn de huidige ontwikkelingen in Oost- en Midden-Europa het gevolg van een langlopend politiek offensief, dat deels onbewust en deels bewust wordt geleid. Doel is, Europa los te weken van de Verenigde Staten en het te gaan gebruiken als financiële, economische en technologische hulpbron voor de noodlijdende Sowjet-Unie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.