+ Meer informatie

HET HUWELIJK

4 minuten leestijd

De zegen van het huwelijk.

Het huwelijk instelling. een algemene

Zo geeft dan na de zondvloed God aan Noach en zijn zonen opnieuw het bevel: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt. Hoewel straks het menselijk geslacht uiteengaat in de geslachten van de drie zonen van Noach, en deze in zijn profetie gewaagt van de zegen over Sem, de zegen ook in het verre verschiet over Japhet, die onder de dag des N. Testaments zou wonen in Sems tenten, en van de vloek over Cham; zo blijft nochtans voor allen de huwelijksordinantie gelden: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt. Voor christen, jood en heiden geldt dit. Het is niet zó, dat^ alleen de christen tot het huwelijk geroepen wordt; ook niet zó, dat alleen onder de christenvolken de huwelijksordinantie geldt. Onder alle volken, voor alle eeuwen, is deze ordinantie van kracht. Het huwelijk is dan ook van burgerlijke aard. De vorm van de huwelijkssluiting moge onder de verschillende volkeren onderscheiden zijn, als instelling is het één. Hoezeer ook de zonde het huwelijk heeft aangevreten, en misbruiken zijn ingeslopen, hoezeer onder de duisternis van het heidendom de bewustheid van de goddelijkheid dezer ordinantie gemist wordt, hoezeer ook in de zogenaamde christenlanden de echtscheiding om allerlei oorzaak wordt bepleit en zelfs bij de mormonen de veelwijverij in zwang is, en daar op godsdienstige gronden wordt bepleit, toch is tot op zekere hoogte onder alle volkeren het huwelijk nog in ere. Meer nog — God heeft de drang daartoe gelegd in het hart der mensen. Ondanks alle aanvallen hierop gedaan, ondanks alle bederf vanwege de zonde, handhaaft God en zal Hij handhaven tot aan het eind der wereld: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt. En de overheid als Gods dienaresse is van Gods wege geroepen te waken voor de publieke eerbaarheid, inzonderheid ten aanzien van het huwelijk.

De zegen van het huwelijk.

Het huwelijk stamt uit het paradijs. Ondanks de zonde heeft God het gehandhaafd. In de daaruit vloeiende gezinsvorming is de grondslag gelegd voor de gehele samenleving; voor alle ordening en gezag onder de kinderen der mensen. Reeds is opgemerkt, dat, ware de zonde niet ingekomen, het menselijk geslacht zich harmonisch zou hebben ontwikkeld uit het eerste mensen-^ paar. Ware de dood door de zonde niet in de wereld gekomen, zo zou het menselijk geslacht als één organisch geheel zich hebben ontwikkeld. De zegen over het menselijk geslacht zou in Adam als het hoofd daarvan, doch niet minder wijl hij door God tevens als hoofd van het werkverbond was gesteld, door hem zich ten volle hehben ontplooid.

De zonde is in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Toch heeft de Heere het menselijk geslacht niet los gelaten, zoals Hij de gevallen engelen deed. Het raadsplan Gods moest vervuld worden, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel en dat op de aarde is. (Ef. 1 : 10). En ter vervulling van de verborgenheid van Zijn wil naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in zichzelven, heeft God de zegen des huwelijks gehandhaafd. O zeker, van wege de zonde overkomt de gehuwden velerlei tegenspoed en kruis, maar evenzeer wordt in ons huwelijksformulier beleden, dat de huwelijke staat eerbaar is, Gode behaagt en dat Hij de getrouwden wil zegenen. Het huwelijk is de grondpijler van de menselijke samenleving. Terecht is wel opgemerkt, dat het huwelijk een paradijsbloem is, die nabloeit onder het gevallen mensdom. "Het organisch geheel der menselijke samenleving is wel verbroken, doordat de dood in de wereld ingekomen is en dus hierdoor van bovenaf het menselijk geslacht gestadig afbrokkelt. Echter, ter vervulling van Zijn raad heeft God de zegen des huwelijks gehandhaafd en heeft uit oorzaak van de verdorvenheid van het ganse menselijke geslacht overheden verordend. Deze Overheid is er dus om der zonde wil, maar moet toch gezien worden in verband met deze huwelijksordinantie, welke laatste niet is om der zonde wil, maar stamt uit het paradijs en de grondslag is van staat en maatschappij. Die dan ook de huwelijksinstelling aantast, tast het gezin - *aan, en die dit aantast, verderft de Staat en pleegt revolutie. Hij miskent de rijke zegen door God, ondanks de val, het menselijk geslacht gegeven in het huwelijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.