+ Meer informatie

VERENIGINGSNIEUWS

6 minuten leestijd

MOERCAPELLE

Verslag van de gec. jaarvergadering der M.V. „Ora et „Labora" en de J.V. „het Mosterdzaadje", gehouden 17 januari j.l.

Deze avond stond onder leiding van dhr. Molenaar uit Rotterdam. Deze begint de avond met het laten zingen van Ps. 19 : 5, waarna hij voorgaat in gebed. Hierna wordt door hem Spreuken 3 : 1—12 voorgelezen en aan de hand hiervan spreekt dhr. Molenaar een kort openingswoord.

De vergadering krijgt nu de gecombineerde jaarverslagen van beide verenigingen te horen, die geen ongunstig beeld geven, daar er nog sprake is van enige groei.

.Tan v. d. Kuijff heeft op zich genomen het Bijb. onderwerp te verzorgen. Dit handelt over David en Goliath en we krijgen hierover een keurig uitgewerkte inleiding te horen, waarin hij vooral tot uiting brengt het grote Godsvertrouwen van David en een vergelijking maakt tussen de Filistijnen en de hedendaagse Godonterende denkbeelden, zoals b.v. het communisme. Na de inleiding leest Nel Bregman het prachtige gedicht voor, getiteld: „De vijf wijze en de vijf dwaze maagden."

De pauze wordt voorafgegaan door het zingen van Ps. 86 : 5— 6—8 en er wordt door enkele J.V. leden gecollecteerd; de opbrengst is boven verwachting n.l. ƒ 110.37.

Na de pauze krijgen de afgevaardigden van diverse verenigingen gelegenheid hun gelukwensen aan te bieden.

Een interessante samenspraak wordt nu geleverd door Janny v. d. Spek en Nel v. d. Spek. Het handelt over de tijd der Maccabeeën.

Tiny Broer leest een duidelijke beschrijving voor van het veel bewogen leven van David Livingstone, terwijl dhr. A. Crum hierbij aansluitend een onderwerp heeft, dat handelt over de hedendaagse zending der Ger. Gem.

Als laatste leest Corry v. d. Kuijff het ontroerend gedicht: „de Martelaar" voor.

Ouderling C. v. d. Spek sluit nu de goed bezochte en gezellige avond met een kort slotwoord, laat dan zingen Ps. 119 : 65 en eindigt tenslotte met dankgebed.

VLAARDINGEN

Het secretariaat van de J.V. te Vlaardingen berust nu bij G. Verloop, Joz. Israëlsstraat 45.

CAPELLE a/d IJSSEL

De Meisjesver. ..Draagt elkanders lasten" en de Jongelingsver. ..Onderzoekt de Schriften" hopen in gecomb. jaarvergadering bijeen te komen D.V. op donderdag 28 februari n.m. half acht in het kerkgebouw der Geref. Gem. aan de Doormanstraat.

Behalve de gebruikelijke punten vermeldt de agenda een Bijb. onderwerp: „Het einde van David" door C. Rietveld; een Bijbelse inleiding op rijm „Job"' door L. de Vos; een onderw. „Tijd en toch geen tijd" door J. C. Oudshoorn.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Het Bestuur.

RIJSSEN Op woensdag 27 februari a.s. hoopt de J.V. en Kn.ver. te Rijssen haar gecombineerde jaarvergadering te houden in de „Noorderkerk." De leiding voor deze avond berust bij de weleerw. heer Ds. M. Blok. De toegang is vrij. Ook alle oud-leden zijn van harte welkom! Aanvang half acht.

DORDRECHT

Verslag van de 13e jaarvergadering van de Chr. J.V. „Nehemia".

Ouderling Sterk opende deze vergadering door te laten zingen Psalm 119 : 83, las vervolgens Spreuken 3 en ging voor in gebed. In een kort openingswoord heette hij alle aanwezigen hartelijk welkom. Na het lezen van het jaarverslag volgden de felicitaties der afgevaardigden. Namens de kerkeraad sprak ouderl. Scheepmaker en namens de M.V. mej. N. Riedijk. Ook de afgev. van de J.V. te R'dam-C. sprak enige hartelijke woorden. Schriftelijke felicitaties waren ontvangen van de J.V.'s te Capelle a/d IJssel, H.I.-Ambacht, Ridderkerk en Vlaardingen. Tevens van het Landelijk Verband en de Ring.

Na de pauze behandelde vr. C. v. d. Klooster het onderwerp: „Een verlosser Israëls", waarin hij het leven en werk van Simson besprak. I. A. Riedijk las daarna het gedicht: „De Kamerling". H. Spek behandelde het onderwerp „Karl Barth", waarin hij de vele dwalingen van deze Zwitserse theoloog naar voren bracht.

Na de tweede pauze behandelde F. Nieuwland het onderwerp over „Paulus" waarin hij het leven en de zendingsreizen van deze Godsgezant besprak. Een gedicht: De gravin van Hannover" werd ten beste gegeven door A. J. Riedijk. Na het afwerken van dit programma sprak ouderling Wielaard een slotwoord, waarna hij deze vergadering na het zingen van Psalm 119 : 65 met dankgebed sloot.

RING GOUDA.

VERSLAG VERGADERING 8 FEBRUARI 1957.

De Ringvoorzitter dhr. H. Hoogendoorn van Gouda, opent deze vegadering, iaat zingen Ps. 56 : 5, gaat voor in gebed en kiest als schriftlezing Matth. 25 vs 1—13.

In een kort openingswoord verwelkomt de voorzitter alle aanwezigen. Het stemt tot dankbaarheid dat enkele verenigingen zo talrijk aanwezig zijn. De in de pauze getekende presentielijst geeft te zien dat er 37 aanwezigen zijn (w.o. afgevaardigden uit Zeist, Utrecht en Bergambacht).

Na enkele mededelingen over de korte vooraf gehouden Bestuursvergadering en lezing notulen wordt het woord gegeven aan vr. Th. v. d. Weele uit Oudewater. Zijn inleiding is getiteld: „Wijs en Dwaas."

Inleider bepaalt ons o.a. bij de toestand van de Kerk. Deze kenmerkt zich door een zekere zorgeloosheid tot.... het te laat is! Niet ten onrechte geldt vooral in deze tijd de oproep: waakzaam te zijn en onze roeping te verstaan. In het verdere van zijn inleiding behandelt inleider: de komst van de Antichrist, de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden en de wederkomst van Christus.

Als inleiding tot de bespreking gaf dit onderwerp ook ruimschoots stof tot gesprek. Een belangrijk punt van discussie is de persoon en de openbaring van de Antichrist. Sommigen zien hem in de Paus van Rome, anderen hebben hieromtrent een andere mening.

Na de pauze volgt het tweede onderwerp wat wordt ingeleid door vr. J. Brouwer uit Waddinxveen en als titel heeft: „Genezing op het Gebed."

Hierin wordt behandeld: De persoon en het werk van Hermann Zeiss. In zijn logisch betoog komt inleider tot de conclusie dat de genezingen van deze Duitse volksmenner niet toe te schrijven zijn aan de werking van Gods Geest. Als argumenten worden hiervoor aangevoerd: de werkwijze die toegepast wordt (de persoon wie het betreft moet geloven, anders lukt het niet), het mislukken van sommige genezingen en in het minst niet, de leer die Hermann Zeiss brengt. Deze is verre van Schriftuurlijk. In de bespreking krijgt vr. Brouwer zijn beweringen te verdedigen tegenover enkele lang niet eenvoudige vragen van de zijde der aanwezigen.

Na nog enkele mededelingen is deze vergadering weer ten einde. Nadat nog gezongen is Ps. 146 : 3 en 2de voorz. P. Kalkman uit Boskoop met dankgebed heeft geëindigd, wordt deze leerzame avond, waarop de beide onderwerpen zich zo uitermate goed leenden om tot een goede bespreking te komen, door de voorz. op de gebruikelijke wijze gesloten.

LET OP

Inzenden van kopie, zoals verslagen van vergaderingen, adreswijzigingen secretariaten, advertenties enz., moet op zodanig tijdstip geschieden, dat het uiterlijk des zaterdagsmorgens, voorafgaand aan de verschijningsdatum in ons bezit is. Men houde daar wel rekening mee.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.