+ Meer informatie

Generale synode Hilversum 1968-1969

3 minuten leestijd

Het is de redactie een genoegen U hierbij in overleg met de scribae van de laatstgehouden generale synode van Hilversum een overdruk aan te bieden van het „Besluitenboekje” dat door hen overeenkomstig art. 50 K.O. sub 10 aan de kerkeraden, classes en particuliere synoden is gezonden.

Genoemde bepaling bij art. 50 K.O. bedoelt de kerkeraden zo spoedig mogelijk in kennis te stellen met die besluiten van de generale synode die van betekenis zijn voor de directe voortgang van het kerkelijke leven. Het duurt immers meestal enige tijd vóór de officiële Acta synodi verschijnen. Natuurlijk heeft iedere meelevend kerklid — dat een ambtsdrager meelevend is, is een conditio sine qua non voor een ambtsdrager ! — in de pers de gang van zaken ter synode kunnen volgen, zodat ten naaste bij wel bekend is wat de synode besloten heeft. Maar de officiële tekst met alle overwegingen en motiveringen kan men pas in de Acta vinden. Wanneer evenwel het persklaarmaken, drukken, corrigeren, binden enz. van de Acta 10 tot 12 maanden duurt, is het begrijpelijk dat er behoefte bestaat aan een korte weergave van de besluiten, hetzij in officiële tekst, hetzij als mededeling zo spoedig mogelijk na de sluiting van de synode. Zo werd reeds sinds de synode van 1956 een dergelijk boekje uitgegeven, eerst in gestencilde later in gedrukte vorm.

Het overleg tussen scribae synodi en redactie maakte het in 1966 mogelijk in het maart-nummer van „Ambtelijk Contact” een overdruk te geven van genoemd „Besluitenboekje”, zodat niet alleen officiëel elke kerkeraad van het „Besluitenboekje” een exemplaar kon ontvangen, maar tevens elk lid van de kerkeraad via „Ambtelijk Contact” kennis kon maken met het werk van de synode en voorts alle lezers van ons blad. Door de inhoud van het ,,Besluitenboekje”-1968/1969 in dit nummer van „Ambtelijk Contact” over te nemen hoopt de redactie opnieuw de lezers te dienen met „officiële” informatie omtrent de besluiten van onze laatste synode. Voor de voortgang van het kerkelijke leven moet het van de grootste betekenis worden geacht dat met name ieder kerkeraadslid zo goed mogelijk daaromtrent geïnformeerd is.

Natuurlijk moet ook nu onderstreept worden dat een „Besluitenboekje” of een nummer van „Ambtelijk Contact” met alle „belangrijke” besluiten geen vervanging van de Acta kan betekenen. Voor een nauwkeurig kennisnemen van de handelingen van de synode blijft het eis van absolute noodzakelijkheid de Acta zèlf te raadplegen. Eigenlijk zou de redactie in staat moeten zijn alle lezers een exemplaar van de Acta aan te bieden ! Daarin vindt U de instructies en rapporten, de samenvatting van de discussies en de overwegingen die geleid hebben tot de besluiten die in dit nummer — uiteraard ten dele — zijn opgenomen. Misschien kan het Landelijke Comité eens een stootje geven in deze richting — natuurlijk langs de kerkelijke weg ! — zodat de Acta zelf ter beschikking van elk lid van de kerkeraad komt ? In elk geval hoopt de redactie dat de kerkeraden straks op ruime schaal de Acta zullen bestellen om deze aan hun leden ter hand te stellen. Het werk dat de scribae eraan hebben is dat waard, maar oneindig veel meer nog de zaak van de kerk die in haar breedste vergadering samenkwam tot dienstbetoon aan de gemeente van Christus, de verheerlijking van Zijn Naam en de uitbreiding van Zijn Rijk, zodat ook het kleinste niet „onbelangrijk” is, zelfs als het zo „klein” is dat het niet valt onder de „belangrijke besluiten die van betekenis zijn voor de directe voortgang van het kerkelijke leven” en derhalve niet in dit nummer van ons blad te vinden is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.