+ Meer informatie

Schoolbestuur d beroep op de achter

Vandaag start financiële actie

3 minuten leestijd

M. BURGGRAAF, rector •.financiële noden van het bestuur verlichten...

Onze Dordtse vaderen spraken van de scholen als „planthoven der gemeente". Opvoeding en onderwijs naar uitwijzen van de Heilige Schrift Is een zaak die eveneens de kerkelijke gemeente ter harte gaat. God wil ook het onderwijs gebruiken voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Dat dan ook de achterban In dezen zijn verantwoordelijk zou mogen zien om zo de zware lasten dragelijk te kunnen maken.

Enkele cijfers mogen aantonen om welke bedragen het gaat bij het nieuwe schoolgebouw voor de scholengemeenschap „Guido de Brés".

De totale kosten voor het gebouw bedragen 6,3 miljoen gulden. Na uitvoerig overleg met een bank te Rotterdam Is een krediet verstrekt van maximaal 6,5 miljoen gulden. Hier blijft dus een gat. Minder strikt noodzakelijke voorzieningen worden voorlopig achterwege gelaten. Tevens kan door eigen middelen nog een gedeelte van de bouwsom bekostigd worden. Toch blijft er een gat van ƒ 250.000,—.

Hierbij komt dan nog dat aan de bank een fors bedrag voor rente betaald zal moeten worden alsmede een erfpachtsvergoeding aan de gemeente Rotterdam. Hiertegenover staan nog wel weer een aantal vergoedingen, maar per saldo Is er een tekort van ƒ 150.000,—. In totaal zal er een bedrag van 4 ton op tafel moeten komen, waarvan het bestuur op dit moment nog niet weet, waar het het vandaan moet halen.

Het bestuur wil ook onze lezers deze zorgen voorleggen, daar het weet dat er in onze kringen een warme belangstelling Is voor het onderwijs, waarbij het Woord des Heeren de leidraad Is. Actie

Vandaag start er — het begin van de paasvakantie — een actie die gevoerd wordt door het personeel en de leerlingen om vele renteloze obligaties met een nominale waarde van ƒ50,— te verkopen.

Aan de ouders, kerkeraden en schoolbesturen Is uitvoerig de nood uitgelegd met het verzoek een collecte of gift voor de school te bestemmen.

De heer Burggraaf merkt hierover op:

„Laat in dezen de gezamenlijke verantwoordelijkheid tot een zodanige saamhorigheid mogen uitgroeien dat de gehele schoolbevolking met de gehele achterban eenparig de financiële nood van het bestuur probeert te verlichten".

Het bestuur hoopt dat deze achterban dan niet alleen gevonden zal worden In de regio waarin de school werkzaam is. Het doet een beroep op meerderen in ons land. Het hoopt dat het vertrouwen niet beschaamd zal worden. Het werk kan gesteund worden door een bedrag over te maken op rekening nr. 25.50.43.600 bij Bank Mees en Hope NV - Rotterdam. Postgiro van de bank nr: 6400 onder vermelding van „Nieuwbouw Guido de Brés".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.