+ Meer informatie

Tegenkandidaat is gezocht voor een reeds geplande voorkeursactie

"Wij begeren dat het beginsel van de SGP verder gedragen mag worden''

5 minuten leestijd

Het is met droefheid en tegenzin, maar door meerderen aangespoord en innerlijk gedrongen, dat ik hier reageer op het artikel van ir. J. van der Graaf, secretaris algemene zaken van de Gereformeerde Bond, in het RD van afgelopen zaterdag. Hij schreef daarin over de ontwikkelingen in de SGP. Ik wil hierop kort reageren.

Als Van der Graaf stelt dat de Gereformeerde Bond geheel en al buiten de voorkeursactie tegen Van der Vlies en voor Holdijk staat, mag dit officieel zo lijken, maar officieus is dit zeker niet zo, naar onze mening.

Immers in een vroegtijdig stadium heeft Van der Graaf met andere bestuursleden en andere belanghebbende Hervormden de heer Van der Vlies bezocht en in een gesprek erop aangedrongen dat Van der Vlies zich vrijwillig zou terugtrekken van de rechtmatig verkregen derde verkiesbare plaats op de lijst, ten gunste van een in zijn oog meer acceptabele Hervormde kandidaat. Hij zou terwijl hij ouderling is van de Ned. Herv. gemeente Maartensdijk niet de kandidaat zijn voor het Hervormde electoraat van de SGP.

Brief
Dit wordt bevestigd door een brief van het actiecomité-Holdijk waarin Hervormd-Gereformeerde predikanten verzocht werden op een lijst te tekenen ten gunste van de actie-Holdijk. Als argument wordt aangevoerd dat: „Zonder af te dingen op de kwaliteiten van Ir. B. J. v.d. Vlies die thans op de verkiesbare derde plaats staat moet worden gezegd dat hij onvoldoende representeert dat deel van het SGP electoraat dat uit de Hervormd Gereformeerde gemeenten komt. Men legge zelf het verband." Van der Graaf heeft zich tegenover anderen op een dergelijke wijze uitgelaten. Men oordele zelf.

Als Van der Graaf in deze zaken verwijten richt aan De Wachter Sions en in haar naar de Gereformeerde Gemeenten in Nederland dan mag men achter deze vlag de eigen modder niet bedekken.

Er wordt een verband gelegd tussen Van der Vlies en de Stichting tot Handhaving der Staatkundig Gereformeerde beginselen, een stichting die de partijvoorzitter nogal eens over de knie neemt.

Wij mogen echter weten dat ir. Van der Vlies als Statenlid in de Provinciale Staten van Utrecht naast in de eerste plaats het getuigenis op grond van Gods Woord, daar waar het beginsel het toeliet, verantwoordelijkheid heeft gedragen in de praktische politiek.

Insiders weten dat ir. Van der Vlies op bepaalde punten er een andere mening op na houdt dan de partijvoorzitter, maar mag dat een reden zijn om hem in een hoek te zetten waar hijzelf absoluut niet staan wil?

Als Van der Graaf stelt dat Van der Vlies met een krappe meerderheid op de derde plaats kwam (hij werd blijkbaar goed ingelicht) en vervolgens suggereert dat het daarbij ging tussen Van der Vlies en Holdijk, is dit geheel bezijden de waarheid! Er is in de kring rond de actiegroep-Holdijk eerst geprobeerd ir. Van der Waal op een verkiesbare plaats te krijgen. Daarna is geprobeerd drs. Burggraaf of ds. W. Chr. Hovius op de vierde plaats te krijgen, als tegenkandidaat tegenover ir. Van der Vlies, met oog op een reeds geplande voorkeursactie. Zie ook de raadselachtige partijrede van de voorzitter.

Op ds. W. Chr. Hovius is met name vanuit de Ger. Bond grote druk uitgeoefend die vierde plaats in te nemen. Zoals Van der Graaf het voorstelt is grof misleidend te noemen.

Ten slotte zij in dit verband opgemerkt dat ten langen leste mr. Holdijk bereid gevonden werd dit spel mee te spelen. Hij werd dan ook met medewerken van bestuursleden van de SGP van naar ik meen de 21e plaats opgevoerd naar de vierde plaats. Dit met voorbij gaan van mannen als ds. Catsburg en Wolterink.

Abortus
Wanneer de actiegroep-Holdijk nu in haar advertenties stelt dat het gaat om een bekwame alfa-kandidaat (bekwaamheid die vooral gebleken is in het abortus-wetsontwerp Abma-Verbrugh) dan zijn dit welkome argumenten die gehanteerd worden om de kiezersgunst te winnen voor een eigen doel; we achten dit bedrieglijk te zijn. Hier wordt gespeeld met de gevoelens van ons kiezersvolk in een aangelegen zaak als de abortus, die zozeer door ons beweend zou moeten worden!

De partijvoorzitter gebruikte dit verband ook reeds toen hij zei, zich geaborteerd te gevoelen door de kandidatuur van Van der Vlies! Waarvan nota! De argumenten van een alfa-kandidaat speelden nooit toen ir. Van der Waal in het geding was! Waarvan nota! Men oordele zelf!

Beginsel
Ten slotte krijgen enkele hervormd-gereformeerden er van langs alsof zij voor een versmalde SGP zouden zijn. Neen mocht de gehele Tweede Kamer uit ware SGPers bestaan. Och dat al het volk profeten ware!

Wij begeren dat het beginsel van de SGP, waar de oprichters ds. Kersten en ds. Zandt voor mochten staan (handhaving van artikel 36 in onze staat en staatsverbanden en dat tegen de geest dezer eeuw) verder gedragen mag worden. Daartoe geve de Heere gebed en verootmoediging in onze gelederen.

Wij weten dat het de oprechte begeerte is van ir. B. J. van der Vlies, om in deze duistere tijden getrouw te mogen bevonden worden tot dit werk, zo de Heere hem daartoe roept, zodat wij van harte zijn kandidatuur steunen.

Geen enkele actie
Tot slot willen wij er met alle nadruk op wijzen dat het niet onze begeerte is zwaard tegen zwaard te stellen. Van onze kant zou er geen enkele actie in het openbaar geweest zijn indien de mensen rond Van der Graaf onze actie niet zouden hebben opgeroepen door middel van brieven, folders en advertenties die het recht verdraaien. De zaak is ons opgebonden.

Het stemt ons tot droefheid dat dit alles kan geschieden in onze partij met medeweten, goedkeuring en medewerking van onze partijvoorzitter ds. J. G. Abma!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.