+ Meer informatie

VERSLAG VAN DE FORUMDISCUSSIE

4 minuten leestijd

Het forum was samengesteld uit de di. L.A. den Butter, P.J. den Hertog en J.G. Schenau en br. A. Heystek, die allen nauw betrokken geweest zijn bij het opstellen en bespreken van het synoderapport. Vooraf werd afgesproken dat met de forumleden alleen over de pastorale handreiking zou worden gesproken en niet over de onderbouwing van het visiedeel van het rapport.

Gevraagd werd naar de status van de kerkelijke uitspraak die de G.S. gedaan heeft. Hebben we in dezen te maken met een leeruitspraak? Dat leverde als wedervraag op: wat bedoelt u met de term leeruitspraak? Er is in de uitspraak van de synode niet gerefereerd aan bepaalde noties uit de gereformeerde leer en/of de belijdenis. Bij een leeruitspraak denk je al gauw aan zaken als de Drieëenheid, verbond en verkiezing, de verzoening. Kerkelijke uitspraken en synodale besluiten hebben een verschillend soortelijk gewicht. Het gaat in dit geval wel om een gewichtige uitspraak met betrekking tot een aspect van de levenspraktijk, waarbij met een beroep op de Schrift wordt aangegeven wat ‘zonde’ moet worden genoemd. Bij een afwijkend gevoelen is een verzoek om revisie dan de aangewezen weg.

Vervolgens werd gevraagd hoe om te gaan met (het weren van) homostellen van het Heilig Avondmaal. In het antwoord werden de volgende aspecten genoemd: een lange weg van pastorale gesprekken moet voorafgaan aan het in stilte of openlijk afhouden van leden van het Heilig Avondmaal. Wij moeten ons goed inleven in de situatie van de betrokkenen. Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid tegenover God en ook tegenover hun medebroeders en -zusters in de gemeente. De kerkenraad heeft de opdracht te waken over de heiligheid van de gemeente en van de avondmaalsviering. De sleutelmacht heeft overigens niet alleen betrekking op het Heilig Avondmaal maar ook en zelfs allereerst op de prediking. Ook daarin wordt het Koninkrijk geopend of toegesloten. Het doel van het vermaan moet zijn iemand terug te winnen voor Christus maar de wijze waarop dat gebeurt mag nooit hardvochtig zijn. In het bijzonder is veel geduld en gesprek nodig met homostellen die vinden dat hun levenswijze geen zonde is. Het bezig zijn met deze vragen heeft eerst de studiecommissie en vervolgens de synode gebracht tot het erkennen van een stuk verlegenheid en tot het geven van een studieopdracht aan deputaten kerkorde en kerkrecht betreffende de uitoefening van de tucht op dit terrein.

Verder werd ook gezegd dat kruisdragen een opdracht voor iedere christen is. Hierbij moet de scheppingsorde niet worden uitgespeeld tegen de herschepping in Christus. De Here Jezus zelf grijpt bijvoorbeeld in Mattheüs 19 ook terug op de schepping.

Het is uitermate belangrijk dat homo’s en hetero’s onderling en met elkaar spreken over concrete zaken betreffende hun levensstijl en hoe God deze bedoeld heeft. Het is gewenst begrippen nader uit te leggen. Tegenwoordig spreekt men niet meer van homofilie en homoseksualiteit, ook liever niet van geaardheid, maar van gerichtheid. Met dit woord wordt aangegeven dat er bij het ontstaan van homoseksualiteit meestal zowel sprake is van aanleg als van omgevingsfactoren.

Verder werd aandacht gevraagd voor ouders met een kind met een homoseksuele gerichtheid. Hoe, wanneer en door wie wordt dit bekend gemaakt in de gemeente en hoe kun je in bewogenheid met hen verder gaan?

Inmiddels is aangekondigd dat revisie betreffende het synodebesluit zal worden aangevraagd. Dat is de kerkelijke weg die we in geestelijke openheid met elkaar willen gaan: we zoeken als kerken Gods wil en weg in dezen. De opschortende werking van ingediende appels houdt in dat kerkelijke vergaderingen tot de synode van 2016 op basis van de gedane kerkelijke uitspraak geen appels kunnen toewijzen. Intussen mag ook worden verwacht dat kerkenraden in afwachting van de behandeling van de revisieverzoeken geen drastische beleidswijzigingen zullen invoeren. Het zou te wensen zijn dat kerkenraden inzake elkaars beleid geduld willen betrachten en met elkaar in gesprek gaan. De synode mag niet heersen over de plaatselijke kerkenraden en wil dat ook niet. De synode heeft een uitspraak gedaan waar de kerken zelf om gevraagd hebben. Beide aspecten van ons presbyteriaal-synodale stelsel moeten gehonoreerd worden.

Naast deze vragen, die een binnenkerkelijk karakter hadden, werd er ook gesproken over de vraag of en - zo ja - hoe wij onze visie aan de buitenwereld zouden moeten weergeven (bijvoorbeeld via een interview bij Pauw en Witteman). In het antwoord werd verwezen naar de radicaliteit die het volgen van Jezus van ons vraagt. Denk aan de wijze waarop de ethiek in de Vroege Kerk gestalte kreeg.

Ook vandaag moet seks als consumptieartikel worden afgewezen. In ons optreden als christen moet arrogantie worden vermeden, maar wel moet bedacht worden dat wij de ergernis en de dwaasheid van het Evangelie niet kunnen wegnemen.

Samenvattend: de kerkenraden zullen in gesprek met hun gemeenteleden en met elkaar (via visitatie en classis) zowel aan veiligheid als aan heiligheid nog veel aandacht moeten besteden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.