+ Meer informatie

EEN BENAUWDE DROOM

5 minuten leestijd

En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niets te doen met dien rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in den droom om zijnentwil. ' Matth. 27 vers 19.

Dromen zijn bedrog, zegt men. En in de regel is dat zo. Dromen geven ons meer inzicht in het onbewuste zieleleven, dan dat zij ons een blik doen slaan in de toekomst.

Maar God de Heere kan van de droom gebruik maken, om zich daarin aan de mens te openbaren, om hem iets mee te delen aangaande de toekomst of om de mens te waarschuwen; hem van verkeerde wegen af te manen.

Welnu, zulk een waarschuwende droom was ook de droom van Pilatus' huisvrouw in de vroege ochtend van de dag der kruisiging.

Na de nachtelijke zitting van de Joodse Raad, waarop men Jezus heeft ter dood veroordeeld, hebben de Joden de Heere voor de Romeinse procurator geleid om van hem de noodzakelijke bekrachtiging van 't vonnis te verkrijgen.

Na een kort onderzoek heeft Pilatus de Heere Jezus echter onschuldig bevonden. Evenwel eisen de Joden zijn dood.

Pilatus is danig met de zaak verlegen. Zijn rechtsgevoel zegt hem, dat hij Jezus op vrije voeten moet stellen. Maar aan de andere zijde wil hij de Joden te vriend houden. En inplaats van recht te doen, verlaat hij nu de weg van het recht en gaat hij schipperen. Over de hoofden van de Joodse leidslieden heen richt hij zich tot het volk en zet hij Jezus met een welbekende gevangene, Barabbas genaamd op een tweetal. Ze mogen kiezen, wie vrijgelaten worden zal. In z'n hart hoopt Pilatus, dat hun keus ten gunste van Jezus zal uitvallen. Gedurende de bedenktijd, die Pilatus hun geeft, komt dan de boodschap van z'n vrouw : Heb toch niets te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil.

In de Evangeliën wordt ons verder niets van deze vrouw medegedeeld, maar in andere oude geschriften wordt ons verteld, dat haar naam Claudia Procula was, en dat zij het Joodse volk, in tegenstelling tot haar man, welgezind was. Heden, dat is in het vroege morgenuur, terwijl Pilatus op zijn rechterstoel zat om de Joden, die Jezus' dood eisten, te woord te staan en zij blijkbaar nog te bed lag, heeft deze Claudia Procula van Jezus gedroomd.

Dat ze gedroomd heeft, wordt ons niet vermeld, maar blijkens haar boodschap, die zij, wakker geworden, aan haar man heeft gestuurd, moét het een zeer benauwde droom geweest zijn. Ze heeft „heden veel geleden in de droom om zijnentwil".

Dit lijden zal wel iets meer dan medelijden zijn geweest. Pilatus' vrouw is overtuigd van Jezus' onschuld. Ze spreekt in haar boodschap van , , die rechtvaardige". Ze vreest dus als heldin de wraak der goden, als haar man deze rechtvaardige zal veroordelen en ter dood laten brengen. In haar droom zag ze Pilatus, haar man, reeds door die wraak getroffen. En dat gezicht had haar zeer benauwde ogenblikken doen doorleven.

Onverwijld laat ze Pilatus nu waarschuwen en stuurt hem haar boodschap. Wat een liefde voor haar man legt deze, heidin aan de dag ! Beschamend voor vele christenvrouwen, wier mannen op verkeerde wegen gaan en die om des lieven vredes wil maar zwijgen.

Bedenken wij toch, dat wij verantwoordelijk zijn voor elkander en een- 'maal rekenschap hebben af te leggen óok van de wijze, waarop wij met elkander hebben omgegaan. Als wij de onzen, die van de wegen des Heeren afdwalen of een grote zonde dreigen te begaan, niet in liefde hebben gewaarschuwd en ze gaan verloren, zal hun bloed van onze hand geëist worden.

Niet alleen van de zijde van Pilatus' vrouw was die boodschap aangaande haar benauwde droom een waarschuwing. Zij was dat ook van de zijde van God in de hemel. Ongetwijfeld toch is deze droom van Claudia Procula door de Heere gezonden. De droom in het algemeen mag op natuurlijke wijze, psychologisch, verklaard kunnen worden, daarmede is niet alles gezegd.

Ook ons onbewuste leven staat niet buiten Gods leiding. Er kunnen heel wat zondige gedachten in ons binnenste rondspoken en we kunnen de meest wonderlijke dromen dromen, waarvoor we God de Heere niet verantwoordelijk mogen stellen, maar de Heere kan ook in ons zieleleven ingrijpen en ons bepaalde dromen ingeven. (Zie Job 33 VS. 14—18). En zo is dat kennelijk hier gebeurd.

Met die droom van Pilatus' vrouw wilde de Heere de landvoogd waarschuwen om hem van een misstap te weerhouden. Wat zeg ik ? Om hem van een zware zónde, de grootste zonde van zijn leven, te weerhouden. Want wel stond het van eeuwgheid in Gods raadsbesluit vast, dat de Christus lijden zou, zelfs dat Hij lijden zou onder Pontius Pilatus, maar daarmee is Pilatus' verantwoordelijkheid niet opgeheven.

Voor ons menselijk verstand zijn die twee : Gods voorbeschikking en 's mensen verantwoordelijkheid, niet met elkaar te rijmen. Wij zijn daarom altijd weer geneigd één van die twee te verwerpen : óf 's mensen verantwoordelijkheid, óf de goddelijke voorbeschikking. Maar in Gods gedachten zijn die beide één. En daarom moeten we, beide handhaven en naast elkander laten staan.

Welnu, om Pilatus alle onschuld te ontnemen, heeft God de Heere hem op het critieke ogenblik laten waarschuwen. Laten waarschuwen door z'n eigen vrouw; die de Heere in de vroege ochtend een benauwde droom gezonden had. En heeft Pilatus zich laten waarschuwen ? Is hij op het heilloze pad, waarop hij reeds de eerste schreden had gezet, omgekeerd en heeft hij de Heere Jezus vrijgelaten?

Wij weten beter. Nadat het volk, bewerkt door zijn overpriesters en oudsten, de invrijheidstelling van Barabbas had gevraagd en Jezus' kruisdood had geëist, heeft Pilatus hun Barabbas losgelaten, maar Jezus heeft hij, na Hem te laten geselen, overgegeven om gekruisigd, te worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.