+ Meer informatie

Globaal verslag van de bespreking

4 minuten leestijd

Zoals te verwachten is wordt het huisbezoek door de kerkenraden op verschillende wijze ingevuld passend bij de eigen gemeente. De v olgende passages zijn dan ook niet bedoeld als verplichtend, maar als suggesties voor een eventuele aanvulling of andere invulling.

Hoe betrek je jongeren bij het huisbezoek?

Soms wordt in het begin van het bezoek met kinderen vanaf groep 3 samen met de ouders gesproken, vervolgens met de ouders afzonderlijk. Dit kan ook met kinderen tot 14 jaar.

Als kinderen ouder zijn dan 18 jaar stellen zij een gesprek met (jeugd)ouderling wel op prijs.

Via social media kan met hen contact worden opgenomen.

Alleen of in tweetal op bezoek?

Het is van belang in een veilige sfeer te kunnen spreken. Bij alleengaanden is in het algemeen een tweetal niet aan te bevelen. Vraag eventueel het gemeentelid wat hij of zij wil.

Bij een tweetal is het belangrijk dat de ambtsdragers elkaar aanvullen en niet elkaar tegenwerken bij het bezoek. Een tweetal wordt vaak gevormd door twee ouderlingen maar ook ouderling plus diaken of ouderling plus lid zusterkring komt voor. Het is belangrijk kennis te nemen van het synoderapport uit 2001 over Vrouw en Dienst, zie de website van de CGK. Hierin wordt beschreven op welke wijze vrouwen ingeschakeld kunnen worden bij het kerkelijk werk. Zij moeten wel door de kerkraad zijn benoemd en geheimhoudingsplicht hebben.

De ambten zijn gelijkwaardig, een diaken is geen ouderling in opleiding. De diaken kan zelfstandig een diaconaal bezoek afleggen. In het algemeen hoeft de diaken geen informatie over pastorale zaken en de ouderling niet over fïnanciële zaken te hebben.

Als een gemeentelid een gesprek weigert kan het zinvol zijn om te vragen of een andere ouderling wel mag komen.

Inhoud van de gesprekken op huisbezoek

Een huisbezoek is geen verkapte Bijbelstudie. Het is een gesprek waarin leiding wordt gegeven aan het geestelijk leven van gemeenteleden. Hiervoor is een vertrouwensband noodzakelijk. Deze band kan opgebouwd worden door regelmatig contact met gemeenteleden te hebben, bijvoorbeeld door tijdig in het kerkgebouw aanwezig te zijn voorafgaand aan de kerkdiensten. Dit is ook voor predikanten zeer aan te bevelen, ook al kost dit tijd.

Ook contact naar aanleiding van blijde gebeurtenissen (verjaardagen, slagen voor een examen, werk gevonden hebben) is noodzakelijk voor het opbouwen van een vertrouwensband.

Het huisbezoek dient in beperkte mate een sturend gesprek te zijn, maar vooral een coachend gesprek om samen na te denken over de gerezen vragen en om een begaanbare weg te vinden.

Sommige kerkenraden stellen een jaarthema vast. Het voordeel is dat een gesprek hierover reeds vanaf het begin van het bezoek gevoerd kan worden. Maar er moet ook ruimte zijn om andere zaken te bespreken.

De kern van het huisbezoek is het spreken over de verhouding tot God en de gemeente. Hierbij moet ook gesproken worden over groei in het persoonlijk geloof mede naar aanleiding van vorige gesprekken. Is er sprake van vrucht op de prediking?

Vooral bij ouderen kan aandacht besteed worden aan vragen die betrekking hebben op het levenseinde.

Uiteraard mag ook over de beleving van het heilig avondmaal gesproken worden, maar dit kan ook aandacht krijgen bijvoorbeeld in een gemeentesamenkomst in de week van voorbereiding.

Informatieoverdracht

De ouderling kan voor zichzelf gespreksverslagen bijhouden. Bij de overdracht naar zijn opvolger moet alleen basale informatie worden gegeven. Te veel informatie kan voor de opvolger belastend zijn om onbevangen gesprekken aan te gaan.

Ook op de kerkenraadsvergadering moet het verslaan van huisbezoeken summier zijn en alleen zaken bevatten die nodig zijn om gezamenlijk geestelijke leiding aan de gemeente te kunnen geven. Te denken valt aan de beoordeling van de prediking door de gemeenteleden.

Bespreek met het gemeentelid welke zaken mogen worden meegedeeld aan anderen.

Vertrouwelijke zaken en ambtsgeheim worden nooit aan anderen meegedeeld.

Hoe misbruik in ambtelijke relaties te voorkomen?

Let op de voorschriften omtrent de gedragscode voor ambtsdragers, zie hiervoor de website van de CGK. Vraag advies aan een vertrouwenspersoon.

Vraag aan het gemeentelid of hij of zij eventueel bij de ouderling aan huis wil komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.