+ Meer informatie

Boekbespreking

7 minuten leestijd

Dr. J. Koopmans KLEINE POSTILLE

Uitgave van W. A. de Groot Goudriaan

Prof. Dr. S. F. Pi. J. Berkelbach van der Sprenkel schrijft een woord vooraf en prijst het boek. De eerste druk verscheen in 1937, de 2e in 1949. Nu hebben we dan al de 3e druk gekregen, wel een bewijs, dat dit werk bij velen ingang gevonden heeft en dat er nog vraag naar is. Het is een boek voor predikanten, die er teksten in kunnen vinden voor preken en met allerlei gedachten, die de schrijver naar voren brengt, winst kunnen doen. Men moet wel kritisch zijn ingesteld. We missen wat naar onze mening in een preek niet gemist kan worden, namelijk de aansluiting met het leven des geestes, zoals de Heere dat Zijn kinderen leert.

De Chr. Enc. schrijft omtrent Dr. Koopmans o.a. het volgende: Hij promoveerde op een onderzoek naar het oudChr. dogma in de theologie der Reformatoren, schreef een boek over de Ned. Geloofsbelijdenis, ten behoeve van studiekringen in de N.C.S.V., publiceerde voorts tal van artikelen, waarin zijn reformatorisch en kritisch inzicht met overtuiging en beheersing der materie werd voorgedragen. Reeds voor 1940 had hij, leerling van Karl Barth, nauw contact met leidinggevende figuren uit de Bekennende Kirche in Duitsland. Een verdwaalde kogel werd in 1945 oorzaak van de dood van deze zeer begaafde en veelbelovende theoloog. Hij was toen nog geen 40 jaar oud. Er zijn nog 2 bundels postilles verschenen. De prijs is per bundel f 12,50.

Ds. J. Geersing IS VACCINATIE VAN ONZE KINDEREN TEGEN POLIO VERBODEN?

Dit is een open brief, geschreven in verband met de polio-explosie te Staphorst in het voorjaar van 1971. De schrijver is Geref. vrijg. Predikant te Rouveen (Gem. Staphorst). Hij is een sterk voorstander van de inenting. Hij motiveert rustig, maar niet overtuigend. De laatste tijd wordt veel over deze dingen geschreven. We kunnen daarom hier kort zijn. We volstaan met een enkele opmerking. Er zijn nog mensen, die op een rechte wijze geloven in God de Vader, tie Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Zij spreken in overeenstemming met zondag 9 en 10 van onze Heidelberger. En zij zijn welgelukzalig.

Wil men kennis nemen van deze open brief dan kan men zich wenden tot de schrijver of tot de Staphorster drukkerij.


Dr. C. Graafland APOSTOLAAT, IN WELKE RICHTING?


Uitgave: Hervormde Bond Inwendige Zending op G.G. Deze brochure is verschenen in de reeks: zending in zes kontinenten, nr. 90. Ze bevat de weergave van een referaat, gehouden te Utrecht op 20 maart 1971. Dr. Graafland schetst eerst met enige uitvoerigheid hoe de ontwikkeling in de laatste jaren rondom het apostolaat van de kerk zich heeft voltrokken. Dat is zeer informerend. Daarna stelt hij de vraag aan de orde, hoe wij daartegenover onze positie hebben in te nemen. Hij zegt, dat het in het apostolaat van de kerk gaat om de overdracht van de boodschap van Gods genade aan deze wereld. Het is Gods welbehagen geweest om deze overdracht te doen plaatsvinden via de gemeente. Het is een leerzame brochure, die voor / 2,— te bestellen is door storting op giro 980.980 t.n.v. Bond Inwendige Zending, J. v. Oldenbarneveltlaan 10 te Amersfuort, met vermelding: „zend mij nr. 90”.

EEN BRANDENDE EN LICHTENDE KAARS

Uitgave van boekhandel G. J. Van Horssen, Barneveld Dit boekje van ruim 120 biz. geeft een verslag van de begrafenis van Ds. J. Pannekoek, in leven predikant der Reformed Congregations of North America te Chilliwack, B.C., Canada, waaraan toegevoegd de predikatie van Ds. F. Malian op zondag 24 januari 1971, alsmede 19 brieven van Ds. Pannekoek.

Ds. Pannekoek is met lang predikant geweest. Slechts 8 jaren heeft hij het evangelie mogen bedienen. Hij stierf na een kort ziekbed op 54-jarige leeftijd, dus nog betrekkelijk in de kracht van zijn leven. We moesten onwillekeurig denken aan onze vriend Ds. F. Bakker, die enige jaren geleden op 45-jarige leeftijd heenging. Hij stond ook slechts 8 jaren in het ambt van dienaar des Woords. Voor hen was het winst, maar voor de achterblijvenden, ook voor de kerk op aarde in de strijd, een groot verlies. We hebben Ds. Pannekoek niet gekend, doch wel meermalen door anderen van hem gehoord. Er ging een goed getuigenis van hem uit. Dat was Gods genade alieen. Hij was nog jong, toen de Heere hem in het hart greep. We zouden graag in dit boek wat meer over zijn leven hebben kunnen lezen. Gods werk mag verteld worden.

Het boek bevat veel goeds en is vooral voor hen, die de overleden dienaar van nabij of van verre gekend hebben, een mooie herinnering. Hij spreekt nog, nadat hij gestorven is.

Bij het lezen dachten we wel: wat is er toch een verscheidenheid onder Gods kinderen en knechten. Maar bij alle verscheidenheid is er een diepere eenheid. We gaan daar hier niet op in, omdat we te maken hebben met een geschrift, dat uitgegeven werd ter gelegenheid van het vrij plotseling heengaan van een dienstknecht, die van zijn roeping op aarde ontheven werd en nu de wens van zijn hart verkregen heeft.

Het boek is keurig uitgegeven en kost gebonden f 12,90.

NA 40 JAAR

uitgave van de kerkeraad van de Chr. Geref. Kerk te Middelharnis.

Het was op 9 maart j.l. 40 jaar geleden, dat te Middelharnis een Chr. Geref. kerk geinstitueerd werd. Ter gelegenheid daarvan werd dit boek uitgegeven. Het heeft als ondertitel: De Herder, de herders en de schapen tijdens het 40-jarig bestaan van de Chr. Geref. Kerk te Middelharnis.

Ds. P. Roos, de tegenwoordige predikant van die gemeente, schreef een Ten geleide. Het Kerkelijk overzicht is van de hand van Br. Villerius. In 37 biz. geeft hij de geschiedenis van de kerk van Middelharnis weer. Hij begint bij de afscheiding. Hij schrijft zo, dat men belangstellend verder leest, mede door de opmerkingen, die de schrijver maakt. In zijn overzicht vinden we foto’s van Ds. G. van Velzen, wiens arbeid te Middelharnis zo gezegend was, van de verschillende predikanten, die daarna die gemeente gediend hebben en van de tegenwoordige predikant. Verder 2 foto’s van het interieur van de kerk, zoals dat was en zoals het is. We missen een foto van het exterieur. Tenslotte trof ons de foto van ouderling Anth. Driesse, die de stoot gegeven heeft voor het ontstaan van de gemeente en die haar tot zijn dood in 1966 met liefde gediend heeft en zoveel voor haar betekend heeft.

Het overzicht van br. Villerius laat zien, dat ook in Mid-delharnis sprake is van strijd. De oudere garde gaat heen en een jonger geslacht staat op, dat de wonderen des Heeren niet gezien heeft. Dit is een verschijnsel, dat overal waar te nemen is en zulke bedenkelijke gevolgen heeft of kan hebben.

Na het Kerkelijk overzicht komen lijsten van predikanten, ouderlingen en diakenen, een overzicht van belangrijke data, een opgave van de tegenwoordige kerkeraads-leden. Verder vinden we in het boek een preek van Ds. G. van Velzen en achtereenvolgens een preek van alle predikanten, die de kerk van Middelharnis hebben gediend en tenslotte nog een preek van de huidige predikant. Het was een goede gedachte om het gedenkboek met deze preken te vcrrijken.

Door een en ander is het boek van meer dan 200 biz. geworden. Het is keurig gebonden uitgegeven. Alle gemeente-leden hebben een exemplaar gekregen. De kerkeraad heeft nog een aantal exemplaren beschikbaar voor belangstellenden. Na storting van / 10,— per ex. op girorekening 503027 ten name van de penningmeester van de Chr. Geref. Kerk te Middelharnis, Prins Hendrikstraat 19, volgt toezending.

Dit is juist iets voor belangstellenden in het kerkelijke leven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.