+ Meer informatie

Dank zij de RMU toch volledig salaris

Chr. Baggerman en J. W. Overeem: „Wij zijn nooit een vakbond geweest en zullen dat ook nooit worden"

9 minuten leestijd

„De RMU is er... ook voor u!" „Wie met beide benen op de grond wil staan, moet goede grond onder de voeten hebben". Enkele slogans uit de ledenwerfadvertenties van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie. Welke grond heeft de RMU te bieden? Bestaan er goede gronden om lid te worden van deze organisatie?

In een vraaggesprek met J. W. Overeem, voorzitter van het bestuur, en beleidsmedewerker Chr. Baggerman maken we kennis met de RMU en de wijze waarop zij de belangen van haar leden behartigt.

In de wervingsadvertenties in het RD wekt de RMU de indruk dat zij er is voor mensen die er niet alleen voor willen staan. Is dit uitgangspunt aanleiding geweest om de RMU op te richten?

Overeem: „Die indruk is juist. Eind 1983, begin 1984 kwamen de ambtenaren in heel Nederland in verzet, omdat de regering weigerde hun lonen met 3 procent te verhogen. Zij gingen over tot acties en stakingen. Zelfs de politie ging toen voor het eerst in de geschiedenis staken. Verschillende politieagenten uit de gereformeerde gezindte kwamen daardoor principieel in de knel en hebben elkaar opgezocht en gevonden.

Bij andere christelijke personeelsorganisaties stuitten deze mensen op onbegrip. Daarom kwamen ze bij elkaar om elkaar te ondersteunen. Indirect is die bijeenkomst de aanleiding geweest tot het oprichten van de RMU: er kwamen contacten met werkgevers, zelfstandigen en een aantal mensen van het RD. De tijd rijpte om tot een organisatie te komen. Op 12 december 1983 werd de RMU opgericht".

Opdracht

Hoe ging het verder met de RMU?

„We hebben een vereniging opgericht met als grondslag de Heilige Schrift, opgevat in de zin van de Drie Formulieren van Enigheid. We hebben vanaf het begin steeds gezegd dat de vereniging er niet alleen is voor werknemers, maar ook voor werkgevers en zelfstandigen. Daarmee hebben we niet de makkelijkste weg gekozen, maar het is immers naar de Schrift dat we gezamenlijk de opdracht hebben om de aarde te bouwen en te bewaren.

We hebben gekozen voor een organisatie waarin de leden georganiseerd worden naar hun beroepsgroep, de zogenaamde secties. Zo hebben we een sectie Bouwnijverheid, een sectie Ambtenaren, etc. Daarnaast wilden we de leden ook regionaal organiseren, in zogenaamde afdelingen, zodat je elkaar regelmatig kunt ontmoeten in je eigen woonomgeving.
Voor de RMU is een aantal professionele medewerkers onontbeerlijk, omdat we dan een goed en principeel geluid kunnen leveren, zodat we respect afdwingen bij de overheid en de eigen achterban. Financieel wordt de RMU bekostigd uit giften en contributies. Vanwege de continuïteit streven we naar een pakket diensten dat gedekt wordt uit de contributies".

Vakbond

De RMU heeft inmiddels een ledentalvan 5500. Wat is volgens u het maximaal haalbare ?

„Marktonderzoek heeft uitgewezen dat een aantal van 15.000 tot 20.000 leden mogelijk moet zijn. Dat we dit aantal nog niet bereikt hebben, komt omdat dat de RMU, een relatief jonge organisatie, bij velen nog onbekend is. Andere mensen maken bezwaar tegen de RMU, omdat ze denken dat de RMU een vakbond is, terwijl dat helemaal niet zo is".

Wat heeft de RMU haar leden te bieden ?

Baggerman: „De RMU heeft een viertal doelstellingen.
De eerste is het bevorderen van de bezinning op ieders maatschappelijke functie. Dat doen we door het uitgeven van themaboekjes. Zo zijn er boekjes over zondagsarbeid, het milieu en visie op arbeid. Daarnaast schrijven we artikelen voor jongeren over vakantiewerk, de rechtspositie van vrijwilligers en solliciteren. Ook organiseren we symposia en lezingen.
Een tweede doelstelling is het bevorderen van de samenwerking tussen werkgevers, werknemers, zelfstandigen en beoefenaren van een vrij beroep".

Noodsituatie

„Een derde doelstelling is het verlenen van hulp aan leden die bij de uitoefening van hun beroep in een noodsituatie terecht zijn gekomen als gevolg van een bijbelse, principiële stellingname. Zo werd een lid van onze organisatie door stakingen gedupeerd omdat zijn coUlega's hem de toegang tot het bedrijf weigerden. Het gevolg was dat deze werknemer gekort werd in zijn salaris. We zijn toen met de werkgever om de tafel gaan zitten. We hebben ons principe naar voren gebracht, namelijk dat we staking afwijzen. Voor deze werknemer heeft de werkgever toen een uitzondering gemaakt. Hij heeft het salaris volledig uitbetaald.

Wij adviseren onze leden bij dreigende acties hun werkgever van tevoren een brief te sturen waarin men zich bereid toont om te werken, zodat de werkgever maatregelen kan nemen om de werknemer elders werkzaamheden te laten verrichten. Zijn er dan nog problemen, dan proberen wij te bemiddelen. Vaak is men verbaasd dat wij een standpunt innemen tégen staken. Steeds weer opnieuw moeten we duidelijk maken welke principes onze organisatie heeft.

We geven ook werkgevers die hun bedrijf verkopen, juridische bijstand in het opstellen van een overdrachtsovereenkomst om daarin te laten opnemen dat hun werknemers in de toekomst niet op zondag hoeven te werken".

Radio

„Een vierde doelstelling is het behartigen van sociale en economische belangen van de leden. Dat doen we door het presenteren van een jaarlijkse arbeidsvoorwaardennota aan de kamerfracties, politieke partijen en de leden van onze organisatie. Daarin geven wij onze visie op ontwikkelingen in de arbeid, zoals stijging van de lonen en prijzen, werkloosheid, sociale wetgeving, enz.

In die nota besteden we ook aandacht aan de bedrijfscultuur. Daarbij kun je denken aan bij voorbeeld het vrij krijgen op bid- en dankdagen, het gebruik van de radio op de werkplaats en het bidden en danken voor het eten tijdens de middagpauzes. Leden bellen ons dan op met de vraag op welke wijze zij deze aangelegenheden het beste met hun werkgever kunnen bespreken.

Amtenaren die lid zijn van de RMU vertegenwoordigen wij in het zogenaamd lokaal overleg. Dit houdt in dat de burgemeester en de gemeenteraad overleg hebben met vertegenwoordigers van hun werknemers over arbeidsvoorwaarden. Dit heeft ertoe geleid dat wij in de gemeenten Nunspeet en Genemuiden het budget voor kinderopvang hebben omgebogen naar zorgverlof. Zorgverlof houdt in dat personeelsleden vrije dagen kunnen opnemen voor het begeleiden van naaste familieleden die in de stervensfase verkeren of die ernstig ziek zijn".

Pijn

„Daarnaast proberen wij voor onze leden ook de pijn te verzachten die soms optreedt bij reorganisaties. Twintig van onze leden moesten bij een bedrijf afvloeien. Van hen zou een aantal binnen twee jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het lukte ons om deze mensen binnen dat bedrijf twee jaar door te laten werken, zodat zij nog gebruik konden maken van de vut-regeling. Hiervoor wordt dan een sociaal plan opgesteld bij de werkgever".

In de beginjaren van de RMU werd zij gezien als een reformatorische vakhond. Is deze veronderstelling juist?

Overeem: „Van het begin af aan hebben we dat ontkend. We willen geen vakbond zijn, we zijn nooit een vakbond geweest en we zullen nooit een vakbond worden. Er zijn drie verschillen te noemen tussen onze organisatie en de vakbonden. Ten eerste hebben wij bewust gekozen voor een organisatie van werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Dat is vastgelegd in de statuten van de RMU. Ten tweede is staken bij ons taboe. Iemand mag alleen staken als doorwerken zonde is voor God. Alleen dan moet je het werk neerleggen. Ten derde onderscheiden wij ons van vakbonden in de wijze van hulpverlening. Wij passen het principe toe van hoor- en wederhoor, om zo tot een harmonieuze oplossing te kómen".

Pressiegroep

Kunnen we de RMU een pressiegroep noemen ? Een groep „die op basis van gemeenschappelijke belangen en/of uitgangspunten politieke invloed probeert uit te oefenen, die geen politieke partij of publiekrechtelijk orgaan wil zijn?"

„Gevoelsmatig zeg ik nee. Een pressiegroep is een zwaar geladen term. We willen geen pressiegroep zijn. Maar gezien de definitie zeg ik ja, omdat wij op bepaalde gebieden de politiek proberen te beïnvloeden. Alleen zullen wij dat doen op een methode die niet zo ver gaat als die van de vakbonden. Ik verwijs naar de wao-problematiek. Wij proberen onze visie duidelijk te maken door bezinningsbijeenkomsten te beleggen, terwijl de vakbonden oproepen tot acties en estafettestakingen".

Baggerman: „Wij proberen ook de publieke opinie duidelijk te maken dat de acties onrechtmatig waren en ook voorbarig. En dat de bonden acties voerden over de ruggen van de werkgevers heen. Het betrof hier een politieke staking, die de overheid betrof, en niet de werkgever. De rechter heeft uitgesproken dat deze acties in strijd waren met het Europees Sociaal Handvest. Wij onderscheiden ons van de vakbonden door de middelen die wij kiezen".

Heeft de RMU een partijpolitieke binding?

Overeem: „Formeel niet, maar informeel zijn er wel banden met de SGP, omdat deze partij het dichtst bij onze leden staat".
Baggerman: „Als de SGP hoorzittingen organiseert, doen we daaraan mee. De arbeidsvoorwaardennota's worden met de SGP-fractie besproken".

Problemen

Overeem: „Wat de gemeenteraadsverkiezingen betreft hebben we gezamenlijk bijeenkomsten belegd. Dat deden we vanuit een bepaalde beroepsgroep, een bepaalde professie. Zo hebben we in Ede een bijeenkomst belegd die betrekking had op de agrarische problemen van dat moment. Op die manier wilden we met een aantal deskundigen van de SGP en de RMU problemen signaleren en een aantal meningen van leden en kiezers bij de SGP neerleggen".

Baggerman: „Er zijn ook informele contacten van de voorzitters van de secties met de fracties van de SGP, zodat deze partij weet welke problemen haar achterban heeft in haar beroepsuitoefening. We hebben niet alleen de fractie van de SGP, maar ook alle andere fracties een brief gezonden waarin we ons standpunt verwoordden over de openstelling van winkels op zondag. Zo heeft de RMU ook schriftelijk commentaar gegeven op het wetsvoorstel Algemene wet gelijke behandeling. Een commissie uit de Tweede Kamer heeft een hoorzitting georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers van de RMU aanwezig zijn geweest".

Verwacht u in de toekomst organisatorische veranderingen voor de RMU?

„Principiële veranderingen niet. Wellicht zal in de toekomst het aantal secties uitgebreid worden. Zo wordt de druk vanuit de achterban steeds groter om te komen tot een sectie Onderwijs. Uiteraard zullen we eerst overleg plegen met de GOLV. Daarnaast denlcen we aan een afdeling in het noorden, vanwege het toenemende aantal leden daar".

Hulp

Zal de RMU in de toekomst haar positie handhaven of zelfs uitbreiden?

Overeem: „Als ik kijk welke en hoeveel vragen er aankomen op ons kantoor, komen wij tegemoet aan een duidelijke behoefte en zijn we verplicht om steeds meer voor onze achterban te gaan doen. Als we meer leden hebben, kunnen we ook meer bieden".

Baggerman: „Elke maand komen er zo'n 40 tot 50 hulpvragen binnen die betrekking hebben op juridische ondersteuning. De RMU groeit 15 tot 20 procent per jaar. Het is jammer dat veel mensen pas lid worden wanneer ze in de problemen raken".

Overeem: „Veel mensen zeggen: „Wat heb ik aan het lidmaatschap?" Dan zeg ik: „Hopelijk heb je er nooit wat aan, maar met jouw contributie kunnen we wel die jongen of dat meisje helpen"".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.