+ Meer informatie

Voor de jeugd

5 minuten leestijd

Beste jongelui!

We zijn in onze gedachten o bevestigd geworden. Jullie vragen nu dadelijk: Wat bedoelt u? Wel, we hebben de vorige keer als onze gedachte uitgesproken dat oud en jong heus niet zo ver bij elkander vandaan staan als wel eens gezegd en gedacht wordt. Dit is ons gebleken uit een tweede brief die we mochten ontvangen. Was de eerste van een oudere lezer, de tweede was van een heel jonge lezeres en wel van een dertienjarige. Laat ik vooraf zeggen, dat ik met deze brief heel blij was en nog ben.

Door deze brief ben ik er nog weer eens aan herinnerd in welk een wereld onze jonge mensen opgroeien. Niet dat ik dit alrede niet wist, maar wij dreigen ook daar aan gewend te raken, wat voor onze jongens en meisjes, die hun eerste stappen in het leven gaan zetten, steeds openbaringen zijn en bij hen vragen oproepen.

Zo zat mijn jeugdige briefschrijfster met de vraag waar Kai’n toch eigenlijk wel zijn vrouw vandaan haalde. Want daar staat in de bijbel helemaal niets over geschreven. Het bijbelverhaal doet in dit verband, bij oppervlakkige lezing, zelfs iets wonderlijk aan. Want Adam en Eva kregen een zoon en noemden hem Kai’n. Daarna kregen zij weer een zoon en noemden hem Abel. Kai’n sloeg daarna Abel dood en ging heen, bouwde een stad en trouwde een vrouw. Ra, ra wat is dat? Ja, zo stelt de wereld het al eeuwen voor. Men tracht op deze wijze de bijbel op een goedkope manier belachelijk te maken en ongeloofwaardig voor te stellen.

Dit is ook één van de listige aanslagen van de duivel op het heilig Woord van God. Ik zeg: Dit is één van de listige aanslagen. Want er zijn er nog veel mer. Doch ze hebben allemaal één doel, n.1. om de betrouwbaarheid van het Woord Gods disputabel te stellen. En dit doel heeft de duivel al menigmaal bereikt. Door zijn goedkope, leugenachtige redenering via de mond van wereldse vrienden en vriendinnen, zijn er al heel wat jonge mensen, die de bijbel de rug hebben toegekeerd. Dat is jammer. Gelukkig zijn er ook anderen, die, ook al kunnen ze alles niet begrijpen, toch zoveel eerbied hebben voor God en Zijn Woord dat ze het zonder meer als de waarheid aanvaarden. Zo hoort het ook. Voor elke jongen en elk meisje moet het Woord van God, de bijbel dus, een onfeilbaar boek zijn, boven alle twijfel verheven.


Het is Gods getuigenis
Dat eeuwig zeker is
En slechten wijsheid leert.


Wat nu de vraag betreft, waar Kai’n zijn vrouw vandaan haalde, dat lijkt mij niet zo moeilijk te beantwoorden. Die is natuurlijk met z’n zuster getrouwd. Dat kon niet anders. Huwelijkswetten, die een dergelijk huwelijk later zouden verbieden, waren er toen nog niet. En waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Je kunt natuurlijk verder vragen en zeggen: Maar waarom staat het huwelijk van Kai’n met z’n zuster dan niet in de bijbel beschreven?

Dat zal u, dunkt mij, duidelijk zijn, wanneer u bedenkt dat een tijdsverloop van ruim vijftien eeuwen — van de schepping tot de zondvloed — beschreven staat in slechts zeven hoofdstukken. Ieder weldenkend mens weet dat er in die tijd veel meer is gebeurd dan ons in die hoofdstukken is meegedeeld. Indien alles zou beschreven zijn, dan zouden we een onhanteerbare bijbel hebben. Heeft Johannes het later ook niet geschreven dat indien alles zou moeten worden beschreven wat Jezus heeft gedaan en gesproken, dan acht ik, zegt hij, dat ook de wereld de geschreven boeken niet zou kunnen bevatten. Zie Joh. 21 : 25.

Zo is er ook voor de zondvloed veel meer gebeurd dan er beschreven is. De Heere laat ons in de eerste hoofdstukken van Genesis alleen zien het ontstaan van de wereld. De schepping en de val van de mens. De grootheid van Zijn genade en de gestrengheid van Zijn oordelen. Deze dingen zijn alle eeuwen door van betekenis. Daar hebben wij ook mee te maken. Daar heeft iedereen mee te maken. Maar de massa keert zich in ongeloof van deze waarheden af. Zij blijft niettemin met de grote vragen van het leven zitten. Zij zoekt daarop een antwoord, buiten de bijbel om. Doch de antwoorden, die de wereld geeft, vragen nog veel meer geloof dan datgene wat God in Zijn Woord zegt.

Dus jonge mensen, je behoeft van de wereld met al haar on-bijbelse veronderstellingen heus niet zo bang te zijn en met je oude bijbel behoef je ook heus niet verlegen te zijn. Want die heeft al heel wat aanvallen verduurd en zal er ook nog wel heel wat moeten verduren. Doch wees genist, de bijbel houdt het uit. Weet je waarom? Omdat er een eeuwiglevende God achter staat.

„Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds; het gras verdortde bloem valt af, als de Geest des Heeren daarin blaast; vyorwaar het volk is gras.

Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in eeuwigheid. Jes. 40 : 6–8.

Een volgende keer nog iets dergelijks naar aanleiding van het schrijven van een andere korrespondentievriend uit Zw.

Voor ditmaal genoeg.

Uw vriend

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.