+ Meer informatie

Naarde katechisatie

DE WET DES HEEREN Zesde gebod (2)

6 minuten leestijd

Het is onverdiende goedheid Gods, dat de Heere het schild opheft tot bescherming van het leven van de mens in Zijn gebod „Gij zult niet doodslaan.” De overtreding is ook een ernstig vergrijp aan het bestel Gods. Want God heeft ieder zijn plaats beschikt, u op de uwe en uw naaste n a a s t u, ook de tijd van uw levensduur. Hierop wezen we in de vorige les.

Men kan op velerlei manieren zich schuldig maken aan de doodslag. Door de daad allereers0074.

Er gaat een stem des bloeds op van al het onschuldig vergoten bloed. Dit vergoten bloed heeft een lange geschiedenis, vanaf Abel de eeuwen door. Denk aan het bloed der martelaren.

Maar we zien ook, wanneer de remmende factolen worden doorbroken mede als gevolg van de verwerping van het gezag, om welke luttele dingen men het leven van een ander beneemt, tot op de meest gruwelijke, lafhartige manieren toe. Een man bijv. zijn eigen vrouw of omgekeerd, ouders hun eigen kinderen. En al die roofmoorden nu, ach, dan viagen we toch onszelf af : waarop loopt dit alles uit? En, wat zijn de straffen op al die misdrijven? Al meer wijkt het zwaard, dat de overheid moet gebruiken, en in plaats daarvan legt men de methode aan van „verbetering” om zo de misdadigers te „genezen” en af te brengen van hun kwaad Wordt ook het kwaad niet in de hand gewerkt via de moderne communicatiemiddelen zoals radio, televisie, pers, film? En ook niet door het lezen van de verderfelijke romans? Ouders! Let er toch op, wat de kinderen lezen en meedragen in hun tas, zelfs al denken we, dat onze kinderen daaraan geen behoefte hebben. Het is alles zo verleidelijk, omdat het zo boeiend is, zulke lectuur te lezen. En dan die verderfelijke invloed van de televisie! Al denkt men baas over de knop te zijn (ach, wat kan men toch menen, zelf zo sterk te kunnen zijn) zou het antwoord van onze Heidelbeiger bij de verklaring van het zevende gebod ook niet van toepassing zijn op het bezit van een televisie-toestel ….„daarom verbiedt Hij alle onkuische daden …. en wat do mens daartoe trekken kan”?

Onder de doodslag valt ongetwijfeld de ABORTUS PROVOCATUS. U weet, dat is het wegnemen van de ongeboren vrucht. In feite dus: doodslag. Er bestaan abortus-piaktijken, die zelfs de afschuwelijkste dingen openbaren. Ook in ons land neemt dit abortus-bedrijf bedroevend toe. Er is een vereniging of comité, het Nederlandsch comité tegen Godslastering dat een sterk protest doet uitgaan tegen dit God-onterend bedrijf tot de overheid en ons volk, mede via pers en kerkelijke instanties Opene de Heere de ogen voor deze misdaden, voor deze „werken der duisternis “, als vrucht van de vloedgolf van wetteloosheid, die de wereld en ons land overspoelt.

Deze vernietiging van het door God gegeven leven gaat lijnrecht in tegen wat Gods Woord zo duidelijk in ’t licht stelt ten opzichte van het ongeboren „leven”, het wonder van het levensbegin in het lichaam van de moeder! Lezen we niet in Psalm 139 : 15 en 16: „Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben, in de onderste delen der aarde. Uwe ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen, als zij geformeerd zouden worden, toen er nog geen van die was.” En in Job 31 15 „Heeft niet Hij, Die mij in de moederschoot maakte, hem ook gemaakt en Eén ons in de baarmoeder bereid?”

Hoe moesten niet alle kerken, die nog buigen onder het Goddelijk gezagdragend Woord van God, ook niet een krachtig protest en getuigenis laten uitgaan tot overheid en volk! Ook ten opzichte van het toelaten van allerlei Godslasterlijke voorstellingen en van de al meer toenemende zedeloosheid.

Gods gebod over de doodslag geldt niet minder de toepassing van de EUTHANASIE, d.i. een eind te maken aan het leven van lijdenden en bejaarden, wier geestvermogens aangetast worden vanwege ouderdomsverschijnselen. Ook deze medische methoden en zienswijze dienen veroordeeld te worden als ingaand tegen Gods bestel.

Dit betreft ook de ZELFMOORD. Men kan het leven niet meer aan en men ziet geen uitweg meer. Velen menen, dat er ook voor de zelfmoordenaar nog hoop IS voor de eeuwigheid. Maar de Schrift zegt, dat geen doodslager het Koninkrijk Gods beërven zal. Wie verkrijgt het recht om zelf zijn tijd te bepalen en zichzelf het leven te benemen? Sluit men dan zelf niet de genadetijd uit?

We dienen hierbij ook te denken aan zonden, waardoor men zichzelf het leven kan benemen, althans zodanig te kwetsen, dat de geestvermogens afgebroken worden en wat de dood ten gevolge kan hebben. Hoeveel levens gaan er niet onder door de drank-duivel? Maar waardoor ook anderen gekwetst worden, gezinnen, die totaal verwoest worden en de kinderen de dupe ervan worden. „Zichzelf kwetsen”. Dat betreft de „speelduivel”, de dans, de ontucht, het lezen van allerlei zedeloze lectuur. Ja, de roekeloosheid in het zodanig hard rijden met de auto, dat men zichzelf en anderen als ’t ware in de dood jaagt. Ook het z.g. „ketting-roken” moet hier genoemd wolden.

Schuldig aan de doodslag staat ook degene, die het leven van de naaste laat benemen door een a n d e r. We denken aan David’s zonde met Bathseba, waarna hij Uria plaatste in de vuurlinie, opdat hii zó de dood zou vinden en David zijn vrouw kon nemen tot zijn echtgenote.

Tot hiertoe is het in onze les gegaan over de directe daden van de doodslag. Maar Gods gebod is „zeer wijd”. Het veroordeelt ook allerlei ZEDELIJKE moorden als een vergrijp aan iemands persoonlijkheid.

Men kan iemands leven aantasten niet alleen met de revolver, maar ook met zodanige onterende, kwetsende woorden en gebaren, dat iemands leven daaronder wegkwijnt en wat de dood ten gevolge kan hebben. Wat kunnen beledigende, tergende woorden als een dolksteek in het hart gaan en minachtige gebaren iemand wonden. We mogen wel vragen met de dichter van psalm 141:

„Zet, Heer’, een wacht voor mijne lippen, Behoed de deuren van mijn mond. Opdat ik mij, tot genen stond Iets onbedachtzaams laat’ ontglippen.”

Maar nu is Gods gebod ook een spiegel om te laten zien de BINNENKANT van ’s mensen verdorven bestaan. We lezen in Spreuken 20 : 27: „De ziel des mensen is een lamp des Heeren, doorzoekende al de binnenkameren des buiks.” Zo legt de wet de WORTEL van ’s mensen kwaad bloot Onze Heidelbergse Katechismus wijst in zijn verklaring van het zesde gebod al dadelijk op de wortel van de doodslag. We lezen niet alleen in Zondag 40: „Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteere, hate, kwetse of doode.” Maar ook: „God, verbiedende de doodslag, leert ons, dat Hij de wortel van de doodslag, als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt.” Maar hierover D.V. in een volgende les.

E.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.