+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGINGEN

4 minuten leestijd

K. Runia e.a., Scherven zonder geluk. 125 blz.; f. 13,90; Oosterbaan … Le Cointre, Goes.

Een vijftal auteurs gaat in op de nood van mensen wier huwelijk kapot gaat en ontbon- den wordt. De ondertitel geeft dat juist aan: Gedachten over echtscheiding en over wat een mens dan beleeft. „Hoe ver?” is de titel van het laatste hoofdstuk.

Dr. F. Haarsma, Morren tegen Mozes. Pastoraal-theologische beschouwingen over het kerkelijk leven. 225 blz.; f. 34,90.

Dit boek bevat een bundeling van artikelen, die de Nijmeegse hoogleraar in de pastoraaltheologie tussen 1965 en 1980 heeft geschreven. De titel is ontleend aan het gemor van het volk Israël tegen Mozes. De artikelen bevatten een appèl op de kerk in de vorm van gemor tegen de kerk. Het gaat over specifiek roomskatholieke verbanden en stand- punten. De schrijver verbreedt zijn probleemstelling wel tot wat in protestantse kerken gaande is.

B. J. Zijl, Meer dan samenwonen. 71 blz.; f. 9,75.

De auteur behandelt in dit boekje het sluiten van een huwelijk en het leven binnen het huwelijk. Onderwerpen als gezinsvorming en opvoeding van kinderen komen aan de orde. Het gebruik van voorbehoedsmiddelen wordt afgewezen: dat van een natuurlijke methode aangeprezen. Ds. J. van Haaren, Amersfoort, schreef een Ten Geleide.

Dr. Josef Rötzer, Partnerschap. Een handleiding voor natuurlijke geboorteregeling. 80 (plus 4) blz.; J.N. Voorhoeve, Den Haag 1981.

Zoals de ondertitel aangeeft wordt hier met uitvoerige grafieken geschreven over het gebruik van de natuurlijke methode van geboorteregeling, de zogenaamde sympto- thermale methode. Zij wordt hier als de meest betrouwbare methode beschreven. Vol- gens deze methode meent men met grote zekerheid de dag van ovulatie met de daavom heen liggende dagen van kans op bevruchting te kunnen berekenen.

Michaël Harper, Geestelijke oorlogsvoering. 123 blz.; J.N. Voorhoeve, Den Haag 1981.

In dit boekje wordt ingegaan op het uitwerpen van demonische machten en op de strijd tegen invloed van de zonde in het leven van christenen.

M.R. van den Berg, De Brief aan de Efeziërs. Hoofd en lichaam. 151 blz.; f. 17,50; Buijten en Schipperheijn, Amsterdam.

Een verklaring van dit bijbelboek in telkens kleine passages, met een geheel eigen exegese, die nogal eens op zeer gespannen voet Staat met de onder ons tot heden aanvaar- de. Bijvoorbeeld terzake van de verkiezing in 1 : 4. De excurs Bijbelse normen voor be- leving van seksualiteit is zeer instructief.

Drs. J.J. de Heer, De overwinning van het Lam. 256 blz.; f. 27,50; Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, z.j.

Van vers tot vers wordt in telkens kleine passages het laatste bijbelboek besproken. De auteur heeft zich diepgaand ook met de studies van anderen over dit boek beziggehou- den. Zij worden veelvuldig al of niet met instemming geciteerd. Een boek dat verhelde- rend werkt. De auteur blijkt met de studies van dr. J. de Vuyst over Openbaring niet op de hoogte te zijn.

In het Jubeljaar, geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband, die in 1930 ontstond en in 1980 tot het verband van de Chr. Geref. Kerken toetrad. Ir. C. van Holten beschreef op boeiende wijze de geschiedenis van de gemeente, van mensen die in haar midden leefden en als ambtsdragers dienden; ook van gebouwen en belevenissen voor, tijdens en na de laatste wereldoorlog. Voor f. 25,-- (plus f. 4,-- portokosten), te storten op postgiro 3153010, penn, van de Chr. Geref. Kerk van Rotter- dam-Kralingen, Goudmos 57, Nieuwerkerk aan de IJssel, kan men dit met vele foto's geillustreerde boekje krijgen.

J. Gardenier, Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Een uitgave ter gelegenheid van het 69-jarig bestaan van de Chr. Geref. Kerk te Driebergen; f. 20,-; uitgeverij Kool, Veenendaal.

Een ouderling van de gemeente heeft zowel de voorgeschiedenis van het ontstaan, als de levensloop van predikanten die deze gemeente hebben gediend breed beschreven. Prof. Wisse neemt in deze geschiedenis een centrale plaats in. Men krijgt een blik in wat zich zoal afspeelde in en rond de gemeente van Driebergen. De titel vertolkt de dank- baarheid voor wat de HERE gaf.

Dr. J. van Bruggen, Hoe lezen we de Bijbel? f. 27,50; uitgeverij J.H. Kok, Kampen.

Dit keurig uitgegeven boek getuigt van brede belangstelling en grote kennis van zaken van de Kamper nieuwtestamenticus. Wie zou menen, dat dit boek een eenvoudige handleiding is tot het verstaan van de Bijbel of tot hulp bij persoonlijke bijbelstudie, vergist zich. Het is een boek op academisch niveau; in de eerste plaats voor Studenten, en dan ook voor predikanten bestemd. Het is een combinatie van een inleiding in het Nieuwe Testament en van een hermeneutiek, gecombineerd met grote stukken diepgra- vende exegese. Er zit geweldig veel waardevol materiaal in dit boek, dat tegenover moderne opvattingen een gereformeerde positie verdedigt. Dank daarvoor. Wel is het boek wat erg gecompileerd. Als studieboek voor Studenten lijkt het me van betekenis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.