+ Meer informatie

Wereldvrede aan een zijden draadje

3 minuten leestijd

Het minachten van precieze veiligheidsvoorschriften heeft Reagan bijna het leven gekost. Op verschiïlende foto's bleek, dat alle veiligheidsmensen in strijd met de voorschriften naar Reagan en niet naar het publiek keken. Ook was de auto te ver van het trottoir gebleven, zodat er enkele meters lagen tussen de uitgang waar Reagan uitkwam en de auto waar hij moest instappen. Die meters heeft hij onbeschermd afgelegd en daar heeft Hinckley een dankbaar gebruik van gemaakt.

Tijdens de rit naar het ziekenhuis had Reagan veel bloed verloren, zodat hij, en dat is ook pas achteraf gebleken, in een levensgevaarlijke toestand in het Washingtonhospitaal terecht kwam. Officiële bulletins hebben steeds vermeld, dat het allemaal nogal meeviel. De ,,New York Times" citeerde echter dr. William O'Neil, die deze krant verzekerde, dat „hij er zeer beslist erg slecht aan toe was".

Daarom kunnen we wel stellen, dat de wereldvrede deze week door het oog van de naald is gekropen. Want steeds duidelijker wordt dat vooral de situatie in Polen een uiterst gevaarlijk karakter draagt. Een ingrijpen van de Russen in Polen was wanneer Reagan zou zijn overleden, een onmiddellijk gevolg geweest.

Het zou de gelegenheid geweest zijn om het nieuwe bewind, onder Bush, die op dat moment gewikkeld zou zijn in een machtsstrijd met Haig voor een voldongen feit te plaatsen. Een feit, dat de Russen in toekomstige onderhandelingen met Amerika over de middellange bewapening in Midden-Europa duidelijk wisselgeld zou hebben opgeleverd.

Nog steeds aarzelen de Russen om in Polen in te grijpen. Dat is niet alleen om dat daardoor de verhouding met de VS ogenblikkelijk grondig zou worden verstoord, dat heeft ook financieel-economische achtergronden.

Polen is failliet. Slechts het gegeven dat de Verenigde Staten' koortsachtig bezig zijn om een reddingsplan te ontwerpen, heeft de openlijke verklaring, dat het land zijn verplichtingen niet meer nakomt, nog vermeden; 21 vertegenwoordigers van internationale banken waren deze week in Londen bijeen om opnieuw een overbruggingskrediet bij elkaar te praten.

Ze staan daarbij onder de druk van de tijd. Want een officiële verklaring, dat het land zijn verplichtingen niet meer nakomt, zoals dat met Iran het geval geweest is, zou ogenblikkelijk een geweldige chaos teweeg gebracht hebben. Terwijl niet ondenkbaar is, dat de Russen die faillietverklaring dankbaar zullen aangrijpen onder het motto: ,,Geen faillissement zonder een goede curator, en wie kan dat in het Oosten beter zijn dan wij?"

De scherpe woorden, die vice-premier Rakovski gisteren aan Solidariteit uitte, maken duidelijk, dat de Russen hun geduld dreigen te verliezen. De laatste waarschuwde de radicalen binnen Solidariteit er voor niet de macht binnen het vakverbond te trachten over te nemen. ,,Het zou het einde van de Poolse staat kunnen betekenen", zei hij. Aan de ernst van die waarschuwing behoeven we niet te twijfelen. Want ook in Joegoslavië beginnen separatische bewegingen zich te roeren. Waarbij we niet in het minst moeten denken aan de ruzie die nog steeds tussen het regiem en de roomskatholieke kerk in Kroatië voortwoedt. Ook hier weer ziet zich het regiem geplaatst voorde invloed van het Vaticaan, evenals dit in Polen het geval is.

Daarbij komt dat door de weigering van West-Duitsland om op Brezjnjev's ontwapeningsvoorstellen in te gaan, dit voorstel zijn waarde als wisselgeld tegenover het Westen inboet. Moskou ontdekt dat Bonn niet bereid is om voor hem de weg binnen de NAVO te effenen. Dat is voor Moskou een ontnuchterende ontdekking. Het verbaast daarom niet dat nu het verzet tegen Schmidt's koers in volle omvang losbreekt. De onrust onder de radicale vleugel binnen de SPD neemt snel toe. Chaos en ordeverstoringen zijn weer aan de orde van de dag.

Het is in de afgelopen dagen wel duidelijk geworden, dat de Sovjetunie klaar stond om in te grijpen. Maar Gods raad beschikte anders. Het ooriogsgeweld zou nog geen kans krijgen zich te ontplooien, hoe het ook aan de teugels van Zijn bestuur rukt.

J. BLEES

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.