+ Meer informatie

VERENIGINGSNIEUWS

4 minuten leestijd

Verslag van de gecomb. jaarvergadering van de Naaiver. „Tryfena", M.V. „Talitha" en K.V. „Joas" op 17 dec. 1959.

NIEUW BEIJERLAND

De consulent ds. H. Rijksen van Vlaardingen opende de vergadering met het laten zingen van ps. 119 : 53, hij las ps. 119 : 1—10 en ging voor in gebed.

Hij heette allen hartelijk welkom en was blij te merken er nog zo veel belangstelling voor de vereniging is. dat

Dat versterkt de band aan elkaar en in de gemeente. We mogen trachten de jeugd bij elkaar te houden, maar dan onder Gods Woord.

In ps. 119 gaat het over het jeugdvraagstuk. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Dit vraagstuk is altijd aan de orde geweest. De jongeren worden voor veel vragen gesteld. De dichter was met het jeugdvraagstuk op de goede plaats.

We zien in de Bijbel, hoeveel de Heere zich juist met jonge mensen bemoeit. De dichter krijgt ook antwoord, een eenvoudig antwoord: Als hij dat houdt naar Uw woord! We mochten de Heere maar altijd nodig hebben en Zijn Woord biddende onderzoeken. Dat kan de nevels op doen klaren.

Dan volgen de notulen van de vorige vergadering en de jaarverslagen met financieel verslag van al de verenigingen.

Mevr. v. d. Jagt brengt het onderwerp: „De spotters direct door God gestraft".

Het verhaalt hoe Eliza, op weg naar de profeten-school in Bethel, door de jongens bespot werd. Kaalkop, ga op! Eliza moest maar weg gaan, net als Elia. Dan vloekt Eliza hen in de naam des Heeren en worden ze door de beren verscheurd.

Hun jonge leven, waar ze nog zoveel van verwachtten, afgescheurd. God laat niet met Zich spotten. werd

Nu volgt het meerstemmig zingen der M.V. „Talitha" van ps. 124 Maria Vogelaar brengt het gedicht-Daniël in de leeuwenkuil. Piet Izelaar liet ons iets horen over de Germanen en ook andere vroegere bewoners van ons land. De Germ. waren sterk, maar de Romeinen meer bedreven in krijgskunst! Inzicht is meer als kracht, aldus de inleider. Later werd het Christendom gebracht, dat eerst door de Bataven en later ook door de Friezen aangenomen werd.

Na de vele felicitaties waarbij een telefonische felicitatie van Mevrouw Hardon uit Gorinchem, namens het landelijk verband en van haar zelf als oud-presidente, volgde een pauze.

Mevr. Moreé bracht een gedicht, dat een ernstige waarschuwing voor Nederland inhield.

De M.V. „Talitha" laat dan vers 1, 4 en 5 van de lofzang van Zach ar ias horen. Truus van Doorn vertelde over Dolende ridders in het rijk dei duisternis. Zij schetste het ontstaan en de grote invloed van de Jezuïten.

Ingnatius van Loyola en Luther, beiden hadden geen rust voorhun ziel. Luther vond het op de goede plaats, de ander verdwaalde al verder, op het pad des verderfs.

Kees Dam bracht een gedicht, „De Wachtlijst". Velen staan op veel wachtlijsten, maar allen staan op de wachtlijst van de dood. Het eindigde met de ernstige vraag, of ze bereid zijn.

De voorz. zegt allen dank, die meewerkten aan deze avond. Meegedeeld werd dat werkstukjes van de K.V. te bezichtigen zijn, van Bijbelse bouwplaten.

De voorz. wenste alle verenigingen Gods zegen toe voor het komende jaar en hoopte dat er nog nieuwe leden bij zullen komen. Laten we niet zeggen: géén tijd."

't Is zo nodig, Gods Woord te onderzoeken. We mogen ook wel studeren en onze talenten niet begraven, maar, denk aan wat Paulus zegt: De wereld gebruiken, als niet misbruikende, d.w.z. niet tot op de bodem toe gebruiken.

We Mogen de middelen gebruiken, de Heere werkt middellijk: catechisatie, vereniging, persoonlijk bijbelonderzoek. Lees zelf in je bijbel en vraag of de Heere het wil heiligen aan je hart. Want wat baat het de mens, als hij de gehele wereld gewint en hij lijdt schade aan zijn ziel?

De jonge tijd is de beste tijd om de Heere te zoeken en te vinden. De Heere belooft: Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. Je moet je ook kunnen verdedigen, als jullie gevraagd wordt, waarom je naar de kerk gaat; dan moet je daarop kunnen antwoorden. De Heere mocht het zegenen.

Ouderling J. Moreé sloot deze vergadering met te laten zingen ps. 68 : 17 en eindigde met dankgebed.

RING „ROTTERDAM" VAN JONGELINGSVERENIGINGEN

Dit Ringverband belegt een vergadering op vrijdag 19 februari a.s. in het vergaderlokaal van het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente aan de Boezemsingel. Aanvang n.m. 7.45 uur.

Spreker voor deze avond is de weledel gestrenge heer mr. L. J. M. Hage, leraar aan de Chr. Kweekschool „De Driestar" te Gouda. Deze hoopt te spreken over

„HET COMMUNISME"

Waar het ringbestuur zich benaarstigt voor deze avonden sprekers uit te nodigen, die onderwerpen behandelen, die wel zeer zijn gericht op onze tijd, mag toch zeker worden gerekend op de belangstelling en het medeleven, zowel van J.V.-leden als anderen, wat hopelijk zal uitkomen in een goede opkomst. Maak vast voor-studie van dit onderwerp of lees er minstens iets over na. Dit zal de bespreking ten goede komen.

U is allen hartelijk welkom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.