+ Meer informatie

HET JAAR DAT HEENGING.

5 minuten leestijd

Het is altijd de gewoonte dat aan het eind van het jaar of aan een begin van een nieuw jaar een overzicht wordt gegeven van hetgeen in het kerkelijk leven in het afgelopen tijdperk gebeurde. Dat willen wij, wat betreft onze Ger. Gemeenten, ook in Daniël doen. Onze jongeren leven toch in alles mee.

En als Rondkijker dan in plaats van in het rond te kijken eens terugblikt, dan moet hij zeggen, dat de Heere Zijn goedertierenheden over ons en onze gemeenten nog heeft uitgebreid, ondanks al onze zonden en afmakingen.

Er zijn in het jaar 1948 weer enkele gemeenten bijgekomen: Arnemuiden, Groningen en Wemeldinge werden geïnstitueerd. Op andere plaatsen werd een begin gemaakt met kerkelijke samenkomsten, waarvan we noemen Arnhem, Bennekom, Delft en Groningen. De gemeenten Waardenburg en Zoutelande namen een nieuw kerkgebouw in gebruik, terwijl te Bruinisse, waar de kerk door de oorlog werd verwoest, een nieuw bedehuis werd aanbesteed. Het is te hopen, dat daar dit jaar met de bouw kan worden begonnen.

Meer dan 100 onzer gemeenten zijn helaas vacant. In 1948 kwamen 7 candidaten van de Theol. School, 6 van hen namen een beroep aan, behalve Cand. J. W. bersten, die uit de vele beroepen nog niet tot een beslissing is gekomen.'

Zware slagen troffen onze gemeenten, door het afsterven van twee onzer geliefde Leraren: Ds A. C. Visser te Scherpenisse en Ds G. H. Kersten te Rotterdam. En niet minder droevig was, dat Cand. J. v. Dijke, dc beroepen Leraar te Tholen ons ontviel, die twee jaren lang het Woord in onze gemeenten bediende.

Drie onzer leraren vierden een jubileum. Ds A. de Blois herdacht zijn 25-jarige ambtsbediening en de Voorzitter van ons Landelijk Verband, Ds A. Verhagen te Kampen mocht gedenken hoe hij 40 jaar lang in de bediening des Woords werkzaam was. Voorts Ds J. Fraanje, de nestor onzer predikanten, die niet alleen zijn 40-jarige ambtsbediening herdacht, maar ook zijn 70ste verjaardag en zijn 30-jarige verbintenis aan de gemeente te Barneveld.

De enige leraar, die van standplaats verwisselde, was Ds van Stuyvenburg, die van Yerseke naar Nunspeet ging.

Aan de Theol. School meldden zich 17 personen voor het admissie-examen, waarvan er slechts drie werden toegelaten.

Op particuliere Synodes en op een Classis werden enkele leerpunten vastgelegd. Een nieuwe Classis ontstond op het eiland Goeree en Overflakkee, welke acht gemeenten aldaar nu onder de „Classis Middelharnis" ressorteren.

Ds C. Hegeman vertrok naar Amerika en deed zijn intrede te Paterson.

Het kerkelijk correspondentie-blad der Geref. Gemeenten is „De Saambinder" dat de 27ste Jaargangbeleeft, met als hoofdredacteur Ds C. Steenblok te Gouda.

Van de uitgaven van predikanten noemen we het standaardwerk van wijlen Ds G. H. Kersten, over de Heidelb. Catechismus, waarvan het eerste deel verscheen en ook diens dogmatiek waarvan eveneens het eerste deel het licht zag. (het laatste niet in de handel.) Vermeldenswaard is ook de prekenbundel „Uit den schat des Wo®rds", waaraan verschillende predikanten medewerking verlenen. Goede lectuur verscheen bij verschillende uitgevers voor onze jongeren; o.m. ook een tweetal Bijbelse Geschiedenissen.

De kweekschool ter opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen te Krabbendijke had in 1948 niet minder dan 55 leerlingen. Een internaat, dat vorig jaar

is aangekocht, hoopt men D.V. dit jaar in gereedheid te brengen.

Dat zijn zo in 't kort de voornaamste gebeurtenissen op ons kerkelijk erf. Onze gemeenten zijn wel uitgegroeid in de breedte, ze mochten het ook in de diepte doen. De Heere mocht rijkelijk met Zijn Geest wonen en werken in het midden van ons.

Wat onze Jongelingsverenigingen betreft was er in 1948 opleving te bespeuren. Tot het Landelijk Verband traden weer enige verenigingen toe o.m. Ederveen, Giessendam, Apeldoorn en Waardenburg. Te Zoutelande en Nieuwerkerk Zeeland werd een vereniging opgericht. De algemene klacht is wel, dat er over heel de linie een aftapping. van leden plaats heeft, door de militaire dienst. Voor onze jongens in Indië werd weer veel. nuttig werk verricht door onze leden: inzamelen van gelden, boeken, versnaperingen enz.

Ons blad „paniël" mocht zich in een toenemend aantal abonné'S verheugen. Toch moet het nog méér excelsior dit jaar D.V. Een nieuwe werf-actie is nodig. „Daniël" veranderde in 1948 van drukker, tot uitbreiding van ons blad kon het helaas nog niet komen. De Jaarvergadering van het Landelijk Verband die steeds te Gouda plaats had, moest vorig jaar te Utrecht worden gehouden. Zover we weten ligt het in de bedoeling dit jaar weer in de Domstad bijeen te komen. De jubilea, die onze leidende functionarissen mochten vieren, zijn hierboven reeds gememoreerd.

De Meisjesverenigingen hebben zich ook in een-Landelijk Verband verenigd. Op 18 Aug. kwamen zij voor het eerst uit de verschillende streken van ons land bijeen. Hoofdzakelijk zijn dit naaiverenigingen, die zich beijveren goederen voor behoeftige gezinnen te maken, maar waar men tevens ook Gods Woord en de geschriften onzer Vaderen onderzoekt.

Zo zijn we samen een nieuw tijdperk ingetreden. Dat we de ernst van de tijd mochten leren verstaan, nauwer' aan 's Heeren Woord en aan elkaar veerden verbonden. Wij mochten in alle eenvoudigheid onze weg voorwaarts treden en de Heere zegene de arbeid onder ons.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.