+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

ZENDING IN NEDERLAND

Uitgave van Boekencentrum N.V.,

„s Gravenhage, Scheveningseweg 72

De inhoud van dit boek wordt gevormd door een bundel opstellen ovei de missionaire roeping van de gemeente. De uitgave vond plaats ter gelegenheid van het 35-j.uig jubileum van de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag.

De schrijvers zijn professores, doctores, doctorandi en do-Olini, theologen en wetenschapsmensen. Eerst is ei een bijdrage van Ds. H. G. Abma, getueld: Ier inleiding. Daarna volgende de andere opstellen, gerangschikt onder ili ie hoofdstukken, namelijk I Bijbelse verkenning; II Historische en dogmatische verkenning en III Verkenning in en voor de praktijk.

De inhoud is veelzijdig. Dal blijkt al uit de bovenstaande korte weergave van de hoofdstukken. De schrijvers geven ieder op eigen manier hun zienswijze weer. Er is grote verscheidenheid, maai toch vinden wc in dit werk een zekere eenheid. De noodzaak van de roeping tot evangelisatie wordt in het licht gesteld. De eisen waaraan voldoen en waar het om gaat en wat de evangelie verkondigers in de ruime zin van het woord moet bewegen en veel meer komt aan de orde. Het uitgangspunt is natuurlijk bepaald door het feit, dat de uitgave geschiedt in verband met het jubileum van genoemde bond. Vooral met het oog op de arbeid, die van deze bond uitgaat, is de uitgave van belang. Dit neemt niet weg, dat er ook veel goeds in slaat voor de evangelisatie, die van andere kerken uitgaat of meer persoonlijk of in verenigings-verband geschiedt. Er is in dit opzicht veel gaande, dat slechts met zorg kan vervullen. Het evangelie moet wel gebracht worden aan de mens van vandaag, maar moet niet aangepast worden aan die mens.

Er is veel in dit werk, dat we kunnen waarderen en van hun onderschrijven. We beluisteren daarin klanken, die ons goed doen. In een artikel wordt gewezen op de noodzaak van het geestelijk achter de boodschap sta.in, die men anderen brengt. Zo zou er meer te noemen zijn. We hebben ook wel opmerkingen. We willen de belangrijkste noemen. In een van de opstellen wordt betoogd dat van alle communicatie middelen gebruik moet worden gemaakt bij het biengen van de evangelie-boodschap Met name worden ook televisie en film genoemd. Het vraagstuk van de televisie heeft in ons blad al ruime aandacht gehad Het film vraagstuk kan in het wezen van de zaak uit gelijk oogpunt worden bezien. We zijn er allen wel van overtuigd, dat televisie en film velen ten verderve voeren. We menen, dat hier grote waakzaamheid geboden is. Laten we het gebruik van televisie en film zoveel mogelijk zoeken tegen te gaan.

We achten toch de uitgave van dil boek van belang, omdat er veel in staat, waarmee we van harte kunnen instemmen. En: het is goed van een dergelijk boek kennis te nemen om enig of een beter inzicht Ie verkrijgen omtrent de evangelisatie-arbeid in ons land, of, zoals het hier heet de zending in Nederland.

Het boek kost f 9,90.

Hij is waarlijk opgesaan.

Onder dit thema verscheen hel Paasnummer van het evangeliserend 14-daags blad ECHO, Echo is van rechtzinnig-Hervormde afkomst en wil in een moderne vormgeving de boodschap van het evangelie doorgeven aan allen, in hei bij/onder aan rand en buitenkerkelijken.

We vinden in dit l'aasnummer enkele meditatieve arlike len gedichten van hedendaagse auteurs, een paasverhaal voor volwassenen enz.

Onze algemene indruk is. dat van de werkelijke betekenis van de opstanding van Christus te weinig naar voren komt We willen wel aannemen, dal de bedoeling is geweest een positief getuigenis te laten horen en ook, dat hel moeilijk is hen te bereiken voor wie het in bel bij zonder bestemd is. maar vinden het toch een gemis, dat niet voldoende doorklinkt: Hij is waarlijk opgestaan.

De prijs van dit Paasnummer is 21 ct, bij aantallen korting. Inlichtingen bij de administratie van Echo, Joh. v. Oldebarneveltlaan 10, Amersfoort, tel. 03490-11949.

Abortus

door Prof. Dr. W. H. Velema

Prof. Velema geeft in kort bestek zijn mening weer over dioenui onderwerp, llii neemt stelling tegenover velen, die een ruim standpunt innemen. Hij acht abortus geoorloofd als hel leven van de moeder bedreigd wordt door de voortga,unie zwangerschap. Dat is z.i. ook het geval, waar hel mei gaat om de lichamelijke, maai om leldheid van de vrouw. We missen hielde Schriftuurlijke motivering. Overigens kunnen we veel waardering hebben voor wat Prof. Velema schrijft.

Dit geschrift kost 50 ct, bij aantallen korting.

Beide bovengenoemde werkjes zijn te bestellen bij de Bond Inwendige Zending, J. v. Oldebarneveltlaan 10, Amersfoort, giro 98 09 80.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.